Annat stöd från samhället

Utöver Habilitering & Hälsa och övrig hälso- och sjukvård ger även andra aktörer stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen förmedlar arbete och stöd i arbetssituationer. Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om särskilt stöd i form av bland annat hjälpmedel, ekonomiskt bidrag till arbete och personligt stöd.
arbetsformedlingen.se

Arbetshjälpmedel

Har du behov av arbetshjälpmedel kan Arbetsförmedlingen ge stöd vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget företag. Stödet kan även vara anpassning av den fysiska arbetsmiljön.

Bosse - råd, stöd & kunskapscenter

Bosse är ett kunskapscenter som bland annat erbjuder individuell rådgivning, gruppverksamhet och anhörigstöd till personer över 16 år med medfödda skador eller sjukdomar, till exempel ryggmärgsbråck, CP-skada eller neurologiska sjukdomar. Du behöver ingen remiss.
BOSSE - kunskapscenter.se

Försäkringskassan

Det finns olika ersättningar och bidrag som kan vara aktuella för dig med funktionsnedsättning eller om du är förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Några exempel:

  • aktivitetsersättning
  • merkostnadsersättning
  • omvårdnadsbidrag
  • sjukersättning. 

Här finns mer information: 
forsakringskassan.se

Ekonomiskt stöd och bidrag för dig med funktionsnedsättning - funktionhindersguiden

Föreningar och intresseorganisationer

Föreningar och intresseorganisationer erbjuder stöd och hjälp till barn med funktionsnedsättning och till barnets närstående. På Funktionshindersguiden kan du söka fram vilka organisationer som vänder sig till olika diagnoser.
Intresseorganisationer - funktionshindersguiden.se

Kommunen

Stöd i vardagen

Om ni behöver stöd i vardagen ansöker ni om det hos er kommun. Stöd i vardagen kan till exempel vara:

  • korttidsvistelse
  • ledsagning
  • avlösarservice i hemmet
  • personlig assistans. 

Kontakta kommunen för att få mer information om vilket stöd som finns och hur ni ansöker.
Kommunens stöd - 1177.se

Personlig assistans- forsakringskassan.se

Anhörigstöd från kommunen

Kommunerna har anhörigstöd för dig som är över 18 år och anhörig (till exempel förälder). Kontakta din kommun för att få mer information.

Hjälp att sköta ekonomin

Här finns information om olika stödformer för att sköta din privatekonomi, till exempel god man: 
domstol.se

När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter - funktionshindersguiden

Personligt ombud

Personligt ombud kan samordna insatser för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Kontakta din kommun för att få mer information.
personligtombud.se

Samordnad individuell plan

Har ditt barn eller du behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ni, vården eller kommunen begära en samordnad individuell plan (SIP).
Samordnad individuell plan - 1177.se

Skolan

Ekonomiskt stöd vid studier

Här finns information om ekonomiskt stöd vid studier, till exempel inackorderingstillägg och riksgymnasiebidrag
Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier - funktionshindersguiden.se

Förskola och fritidshem – särskilt stöd

Barn som behöver särskilt stöd i förskola och på fritidshem ska få det.
skolverket.se

Skolan – anpassningar och stöd

Skolan ska göra anpassningar så att alla elever får förutsättningar att klara kunskapsmålen. Om en elev behöver särskilt stöd för att klara kunskapsmålen är skolan skyldig att göra ett åtgärdsprogram.
skolverket.se

Högskola och universitet

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter. Du kan få pedagogiskt stöd för att genomföra dina studier, till exempel anpassad examination och utökad handledning.
studera.nu

Skolhjälpmedel

Elever med funktionsnedsättning har rätt att få personliga hjälpmedel i skolan. 
Hjälpmedel  i skolan - 1177.se

Ågrenska

Ågrenska är en idéburen organisation som har flera verksamheter främst för personer med sällsynta diagnoser och deras närstående, till exempel familj- och vuxenvistelser, korttids, och utbildningar.
agrenska.se