Annat stöd från samhället

Det stöd du kan få beror på vilken funktionsnedsättning du eller ditt barn har, och hur mycket den påverkar vardagen. Kommunen ansvarar för stöd i vardagen och regionen ansvar för hälso- och sjukvård. Olika myndigheter kan också ge stöd.

Stöd i vardagen från kommunen

Kommunen har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Du som har en funktionsnedsättning kan vända dig till socialtjänsten i din kommun eller stadsdel och ansöka om stöd. 

Socialstjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är två viktiga lagar att känna till.

Lagar som styr stödet från kommunen

Anhörigstöd från kommunen

Kommunerna har anhörigstöd för dig som är över 18 år och anhörig. Kontakta din kommun för att få mer information.

Stöd till anhöriga, på funktionshindersguiden.se

Hjälp att sköta ekonomin

På funktionshindersguiden finns information om olika stödformer för att sköta din privatekonomi, till exempel god man.
När du inte kan ta hand om din ekonomi eller bevaka dina rättigheter, på funktionshindersguiden

Personligt ombud

Personligt ombud (PO) kan samordna insatser för dig som har en psykisk funktionsnedsättning. Kontakta din kommun för att få mer information.
personligtombud.se

Samordnad individuell plan

Får du eller ditt barn insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ni begära att vården eller kommunen gör en samordnad individuell plan (SIP).
Samordnad individuell plan, på 1177.se

Skolan

Artiklar, tips och råd om skolan och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns på våra temasidor. På webbsidan ungochasperger.se kan du läsa mer om stöd i skolan vid autism.

Tema skola och NPF, på habilitering.se  
Stöd i skola, på ungochasperger.se

Förskola och fritidshem – särskilt stöd

Barn som behöver särskilt stöd i förskola och på fritidshem ska få det enligt Skolverket.
skolverket.se

Skolan – anpassningar och stöd

Skolan ska göra anpassningar så att alla elever får förutsättningar att klara kunskapsmålen. Om en elev behöver särskilt stöd för att klara kunskapsmålen är skolan skyldig att göra ett åtgärdsprogram.
skolverket.se

Högskola och universitet

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på universitet eller högskola på samma villkor som andra studenter. Du kan få pedagogiskt stöd för att genomföra dina studier, till exempel anpassad examination och utökad handledning.
studera.nu

Ekonomiskt stöd vid studier

På funktionshinderguiden finns information om ekonomiskt stöd vid studier, till exempel inackorderingstillägg och riksgymnasiebidrag
Ekonomiskt stöd och bidrag vid studier, på funktionshindersguiden.se

Skolhjälpmedel

Elever med funktionsnedsättning har rätt att få personliga hjälpmedel i skolan. 
Hjälpmedel  i skolan, på 1177.se

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen förmedlar arbete och stöd i arbetssituationer. Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om särskilt stöd i form av bland annat hjälpmedel, ekonomiskt bidrag till arbete och personligt stöd.

Har du behov av arbetshjälpmedel kan Arbetsförmedlingen ge stöd vid nyanställning, praktik, arbetsmarknadsutbildning eller om du startar eget företag. Stödet kan även vara anpassning av den fysiska arbetsmiljön.
arbetsformedlingen.se

Försäkringskassan

Det finns olika ersättningar och bidrag som kan vara aktuella för dig med funktionsnedsättning eller om du är förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Några exempel:

  • aktivitetsersättning
  • assistansersättning (vid mer än 20 timmars personlig assistens i kommunen kan man ansöka om assistansersättning)
  • merkostnadsersättning
  • omvårdnadsbidrag
  • sjukersättning

forsakringskassan.se

assistensersättning, på forsakringskassan.se

Föreningar och intresseorganisationer

Föreningar och intresseorganisationer erbjuder stöd och hjälp till barn med funktionsnedsättning och till barnets närstående. På Funktionshindersguiden kan du söka fram vilka organisationer som är aktuella vid olika diagnoser.
Intresseorganisationer, på funktionshindersguiden.se

Andra aktörer

Bosse - råd, stöd & kunskapscenter

Bosse är ett kunskapscenter som bland annat erbjuder individuell rådgivning, gruppverksamhet och anhörigstöd till personer över 16 år med medfödda skador eller sjukdomar, till exempel ryggmärgsbråck, CP-skada eller neurologiska sjukdomar. Du behöver ingen remiss.
BOSSE, på kunskapscenter.se

Ågrenska

Ågrenska är en idéburen organisation som har flera verksamheter, främst för personer med sällsynta diagnoser och deras närstående. Det kan till exempel vara familj- och vuxenvistelser, korttids och utbildningar.
agrenska.se

Frågetjänst och rådgivning

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om samhällets stöd och habilitering. Rådgivningen ger stöd för att få vardagen att fungera. 
Frågetjänst och rådgivning 

Ring 08-123 350 10
Måndag-torsdag 08.30-16.00
Fredag 08.30-15.00
Dag före röd dag 8.30-12.30

Du kan också boka tid i appen Alltid öppet och på 1177.se

På funktionshindersguiden.se finns samlad information om samhällets stöd. 
Funktionshindersguiden.se