Praktisk tjänstgöring psykologer (PTP) hos Habilitering & Hälsa

Det lokala PTP-programmet inom Habilitering & Hälsa är ett komplement till Region Stockholms program. Målsättningen är att kunna tillämpa teoretiska kunskaper i praktiskt psykologarbete, utveckla sin professionella identitet och få fördjupad kunskap om övergripande frågor och metoder.

Syftet är att öka kompetensen för dig som psykolog i hur du bemöter och behandlar personer som har en funktionsnedsättning, och även deras anhöriga. Utöver det lokala PTP-programmet deltar PTP-psykologerna i habiliteringens introduktionsprogram för alla medarbetare.

Programmet

Det lokala PTP-programmet omfattar flera heldagar och programmet består av fyra delar: utbildning, auskultation/praktisk tjänstgöring, handledning och samverkan.

  • I utbildningsdelen ingår bland annat kurser om samsjuklighet, samverkan med andra aktörer, team- och interprofessionellt lärande, screening psykisk ohälsa, suicidnära beteende, problembeteende och introduktion till kognitivt stöd
  • I autskultationen ingår bland annat 50% individinriktat psykologarbete, exempelvis utredning, bedömning och evidensbaserad psykologisk behandling utifrån habiliteringsprogrammen samt 25% övrigt psykologarbete, exempelvis metodutveckling, undervisning eller utvärdering
  • I handledningsdelen ingår bland annat ärendehandledning och enskilda möten med PTP-handledare. 
  • I samverkansdelen ingår studiebesök, seminariedagar och metodträffar. 

Organisation

Tiina Holmberg-Bergman, specialistpsykolog och legitimerad psykolog i Habilitering & Hälsa är ansvarig för det lokala PTP-programmet. 

Praktisk tjänstgöring för psykologer i Region Stockholm

På Region Stockholms webbplats kan du läsa mer om att PTP i Region Stockholm och hur du anmäler ditt intresse.

Praktisk tjänstgöring för psykologer (regionstockholm.se)

Publicerad: 2023-08-21

Informationsansvarig: Tiina Holmberg-Bergman