Vad får man göra som student i habiliteringen?

AKA och studentsamordnarna inom Habilitering & Hälsa berättar om vad du får göra som student. Du hittar också svar på frågor om exempelvis journalskrivning.

Som student hos oss får du möta en stor bredd av patienter med en stor variation av funktionsnedsättningar. Du får en bra inblick i hur det är att jobba med barn och ungdomar och insikt i tvärprofessionella arbetssätt.

 

Vanliga frågor och svar om praktiken

Får jag ta egna patientbesök?

Om du och din handledare bedömer att du är redo, kan du ha egna patientbesök.

Får jag skriva journal?

Alla studenter ges egen studentinlogg i journalsystemet TakeCare. Det är handledaren signerar journaldiktaten.

Vad gör habiliteringen?

Vi ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna som har en varaktig funktionsnedsättning. Vi kan även ge råd och stöd till deras anhöriga

Din habilitering

Vad gör de olika professionerna i habiliteringen?

I habiliteringen möter du arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logpeder, socionomer, specialpedagoger och psykologer.

Professioner inom Habilitering & Hälsa

När får jag göra VFU hos er? och vilka lärosäten samarbetar ni med?

Praktikperioderna skiljer sig mellan olika program och olika lärosäten. Läs vad som gäller för din utbildning här:

Då kan du göra din VFU hos oss

 

Vad får jag göra som arbetsterapistudent?

Leila Marx, AKA för arbetsterapeuter svarar.

Du får bland annat:

 • inblick i vilka olika insatser vi ger, för att stärka delaktighet och hälsa hos både barn och vuxna.
 • reflektera över yrkesrollen utifrån ett multimodalt perspektiv och ta del av interprofessionella perspektiv och frågeställningar.
 • möta patienter i olika miljöer (termin 5). Tillsammans med handledaren får du göra hembesök, besöka Hjälpmedelscentral/Sodexo, vara med på konsultation med personal på förskola/skola/gruppbostad och delta i möten med patienten och hens nätverk.
 • genomgång av bedömningsinstrument och kartläggningsmaterial som används för arbetsterapeutiska åtgärder.
 • praktisk kunskap om journalföring.

Vad brukar vara särskilt uppskattat bland arbetsterapeutstudenterna?

Flera studenter har blivit intresserade av att jobba inom habiliteringen efter praktiken.

Praktikperioder

 

Vad får jag göra som socionomstudent?

Helene Symreng, studentsamordnare för socionomer svarar.

Du får bland annat:

 • lära dig om förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar och det stöd som samhället ger.
 • möta patienter tillsammans med socionomhandledare och andra på arbetsplatsen, även andra professioner.
 • möjlighet att delta vid individuella insatser och gruppinsatser.
 • lära dig skriva journal.
 • kunskap om Region Stockholm och hur vården är organiserad.
 • Du kan, om du och din handledare bedömer att du är redo, ha egna patientbesök.

Vad brukar vara särskilt uppskattat bland socionomstudenterna?

Det gemensamma studiebesöket jag organiserar för alla socionomstudenter brukar vara uppskattat. De får se lite mer än sin enhet och får möjlighet till reflektion och diskussion tillsammans med de andra studenterna och mig. Studenterna uppskattar också handledarnas breda kunskap. Många studenter har blivit intresserade av att jobba inom habiliteringen.

Praktikperioder

 

Vad får jag göra som fysioterapistudent

Anna Dejler, AKA för fysioterapistudenterna svarar.

Du får bland annat:

 • ta del av ett arbetssätt som bygger på att hitta förmågor hos patienterna och göra dem delaktiga i sitt liv.
 • se patienterna i flera olika sammanhang, exempelvis hur det funkar hemma och i skolan.
 • lära dig praktiskt om fysioterapiprocessen och om hur bedömningar görs som sedan ligger till grund för de interventioner som planeras.
 • lära dig teamsamarbete och hur olika professioner och insatser kan riktas åt samma håll.

Vad brukar vara särskilt uppskattat bland fysioterapistudenterna?

Jag tror att många fysioterapeutstudenter uppskattar att träffa patienter och se den bredden som finns i vår patientgrupp. Jag tror också att många studenter får upp ögonen för ett visst typ av bemötande, att verkligen rikta sig mot barnet och fånga upp vad barnet vill, och alternativa kommunikationssätt.

Praktikperioder

Varför praktisera hos oss under termin 4

Du får en bra inblick i hur det är att jobba som fysioterapeut med barn och ungdomar. Du får se hur olika bedömningsinstrument används och hur olika interventioner anpassas för barn. Du får en överblick över vilka olika insatser som ges i habiliteringen. Studenterna får till exempel ta del av gruppverksamheter som klättring, bad, följa med vid hem- och skolbesök samt att besöka Hjälpmedelcentralen eller Olmed med en patient.

Områden som alternativa kommunikationssätt, bemötande och samverkan med familjer och personliga assistenter är också delar som studenterna får se under praktiken.

Studenterna har också möjlighet att följa med olika professioner i teamet som exempelvis arbetsterapeut, specialpedagog och logoped.

 

Vad får man göra som logopedstudent?

Monika Björn, studentsamordnare för logopedstudenter svarar.

Du får bland annat:

 • lära dig mer om förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar kopplat till tal-språk-kommunikation och ätande.
 • ta del av arbetssätt och lära dig om praktiskt logopediskt arbete
  under handledning genomföra bedömning, planering och i möjligaste mån genomföra behandling och återge information till omgivningen.
 • Stor vikt läggs också på kunskap om övriga teammedlemmars arbetsområden och habiliteringslogopedens bredare perspektiv jämfört med andra kliniska verksamhetsområden.

Vad brukar vara särskilt uppskattat bland logopedstudenterna?

Mötet med många olika patientgrupper och andra professioner brukar vara särskilt uppskattat.

Praktikperioder

Vad får jag göra som psykologstudent

Anna Flavad, studentsamordnare för psykologer svarar:

Några vanliga uppgifter för psykologkandidater är:

 • Utredningsarbete
 • Samordningsmöten med olika samhällsaktörer kring patient (SIP-möten)
 • Arbetsplatsträffar
 • Se hur andra professioner som arbetsterapeuter, fysioterapeut, socionom och logoped arbetar med målgruppen
 • Stödkontakt till patient
 • Gruppverksamhet
 • Ärendeplanering samt vårdplanering
 • Journalföring

Vad brukar vara särskilt uppskattat bland psykologstudenterna?

De patientnära arbetsuppgifterna är det som uppskattas och att lära sig mer om habiliteringens breda målgrupp och hur andra professioner verkar.

Praktikperioder

PTP-tjänstgöring hos oss

Vi tar emot flera PTP-psykologer i vår verksamhet varje år. Under jobba hos oss kan du läsa mer om vad vi erbjuder inom Region Stockholm

Jobba hos oss