Vad får man göra som student i habiliteringen?

AKA och studentsamordnarna inom Habilitering & Hälsa berättar om vad du får göra som student. Du hittar också svar på frågor om exempelvis journalskrivning.

Som student hos oss får du möta en stor bredd av patienter med en stor variation av funktionsnedsättningar. Du får en bra inblick i hur det är att jobba med barn och ungdomar och insikt i tvärprofessionella arbetssätt.

 

Vanliga frågor och svar om praktiken

Får jag ta egna patientbesök?

Om du och din handledare bedömer att du är redo, kan du ha egna patientbesök.

Får jag skriva journal?

Alla studenter ges egen studentinlogg i journalsystemet TakeCare. Det är handledaren signerar journaldiktaten.

Vad gör habiliteringen?

Vi ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna som har en varaktig funktionsnedsättning. Vi kan även ge råd och stöd till deras anhöriga

Din habilitering

Vad får jag göra som arbetsterapistudent?

Leila Marx, AKA för arbetsterapeuter svarar.

Du får bland annat:

 • inblick i vilka olika insatser vi ger, för att stärka delaktighet och hälsa hos både barn och vuxna.
 • reflektera över yrkesrollen utifrån ett multimodalt perspektiv och ta del av interprofessionella perspektiv och frågeställningar.
 • möta patienter i olika miljöer (termin 5). Tillsammans med handledaren får du göra hembesök, besöka Hjälpmedelscentral/Sodexo, vara med på konsultation med personal på förskola/skola/gruppbostad och delta i möten med patienten och hens nätverk.
 • genomgång av bedömningsinstrument och kartläggningsmaterial som används för arbetsterapeutiska åtgärder.
 • praktisk kunskap om journalföring.

Vad brukar vara särskilt uppskattat bland arbetsterapeutstudenterna?

Flera studenter har blivit intresserade av att jobba inom habiliteringen efter praktiken.


Då får du göra praktik hos oss

 • Arbetsterapeutprogrammet, Karolinska institutet

Termin 1

Vi tar emot cirka sex studenter under ett studiebesök.

Termin 5

Praktik under fem veckor, 32 timmar/vecka på någon av våra 30 mottagningar inom Habilitering & Hälsa. Vi brukar ta emot fem studenter samt en internationell student.

Under termin 4 är det också en praktikperiod, men då ingår inte habiliteringen.

 

Vad får jag göra som socionomstudent?

Helene Symreng, studentsamordnare för socionomer svarar.

Du får bland annat:

 • lära dig om förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar och det stöd som samhället ger.
 • möta patienter tillsammans med socionomhandledare och andra på arbetsplatsen, även andra professioner.
 • möjlighet att delta vid individuella insatser och gruppinsatser.
 • lära dig skriva journal.
 • kunskap om Region Stockholm och hur vården är organiserad.
 • Du kan, om du och din handledare bedömer att du är redo, ha egna patientbesök.

Vad brukar vara särskilt uppskattat bland socionomstudenterna?

Det gemensamma studiebesöket jag organiserar för alla socionomstudenter brukar vara uppskattat. De får se lite mer än sin enhet och får möjlighet till reflektion och diskussion tillsammans med de andra studenterna och mig. Studenterna uppskattar också handledarnas breda kunskap. Många studenter har blivit intresserade av att jobba inom habiliteringen.

Då får du göra praktik hos oss

 • Socionomprogrammet, Stockholmsuniversitet
 • Socionomprogrammet, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Termin 5

Praktiken pågår nästan en hel termin och omfattar mellan 15-17 veckor beroende på lärosäte. Det innebär att studenten blir en del av arbetsgruppen. Studenten går bredvid kuratorerna och är med på nybesök, i vårdplanering och samverkan med Försäkringskassan och socialtjänsten.

Det är också viktigt att förstå habiliteringens roll i samhället och i förhållande till andra organisationer. Vad är habiliteringens uppgift och vad gör andra. Hur kan personer få ta del av samhällets stöd.

Det blir också naturligt att "teama" med andra yrkeskategorier på enheten med de patienter studenten har lärt känna. Det är vanligt att man får följa med sjukgymnasten på hembesök eller logopeden på skolmöte osv.

Ett mål är att kunna ha egna patientkontakter och ha egna samtal.

 

Vad får jag göra som fysioterapistudent

Anna Dejler, AKA för fysioterapistudenterna svarar.

Du får bland annat:

 • ta del av ett arbetssätt som bygger på att hitta förmågor hos patienterna och göra dem delaktiga i sitt liv.
 • se patienterna i flera olika sammanhang, exempelvis hur det funkar hemma och i skolan.
 • lära dig praktiskt om fysioterapiprocessen och om hur bedömningar görs som sedan ligger till grund för de interventioner som planeras.
 • lära dig teamsamarbete och hur olika professioner och insatser kan riktas åt samma håll.

Vad brukar vara särskilt uppskattat bland fysioterapistudenterna?

Jag tror att många fysioterapeutstudenter uppskattar att träffa patienter och se den bredden som finns i vår patientgrupp. Jag tror också att många studenter får upp ögonen för ett visst typ av bemötande, att verkligen rikta sig mot barnet och fånga upp vad barnet vill, och alternativa kommunikationssätt.

Då får du göra praktik hos oss

 • Fysioterapeutprogrammet, Karolinska institutet
 • Foreign exchange students, Karolinska institutet

Vi tar emot studenter till våra barnverksamheter under termin 4. Praktiken är sex heldagar med handledning som en del av kursen "fysioterapi för barn och äldre". Det finns också möjlighet att göra fördjupningspraktik under termin 6 under 17 dagar med handledning , där praktik inom habilitering är en valbar kurs.

Varför praktisera hos oss under termin 4

Du får en bra inblick i hur det är att jobba som fysioterapeut med barn och ungdomar. Du får se hur olika bedömningsinstrument används och hur olika interventioner anpassas för barn. Du får en överblick över vilka olika insatser som ges i habiliteringen. Studenterna får till exempel ta del av gruppverksamheter som klättring, bad, följa med vid hem- och skolbesök samt att besöka Hjälpmedelcentralen eller Olmed med en patient.

Områden som alternativa kommunikationssätt, bemötande och samverkan med familjer och personliga assistenter är också delar som studenterna får se under praktiken.

Studenterna har också möjlighet att följa med olika professioner i teamet som exempelvis arbetsterapeut, specialpedagog och logoped.

 

Vad får man göra som logopedstudent?

Monika Björn, studentsamordnare för logopedstudenter svarar.

Du får bland annat:

 • lära dig mer om förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar kopplat till tal-språk-kommunikation och ätande.
 • ta del av arbetssätt och lära dig om praktiskt logopediskt arbete
  under handledning genomföra bedömning, planering och i möjligaste mån genomföra behandling och återge information till omgivningen.
 • Stor vikt läggs också på kunskap om övriga teammedlemmars arbetsområden och habiliteringslogopedens bredare perspektiv jämfört med andra kliniska verksamhetsområden.

Vad brukar vara särskilt uppskattat bland logopedstudenterna?

Mötet med många olika patientgrupper och andra professioner brukar vara särskilt uppskattat.

Då får du göra praktik hos oss

 • Logopedprogrammet, Karolinska institutet

Termin 1 och 2

Auskultation enskilda dagar inom olika logopediska verksamheter, exempelvis på Habilitering & Hälsa.

Termin 4

Vi tar emot studenter till våra Habiliteringscenter för barn i samband med kursen "Tal- och språkstörning hos barn och ungdomar", antingen under en vecka som orientering i logopedi inom habilitering eller under fem veckor med en mer fördjupande praktik. De studenter som praktiserar under fem veckor har en veckas praktik på logopedmottagning/sjukhus och vice versa.

Termin 5 och 6

En kortare endagspraktik på Habilitering & Hälsas Motorik- och träningscenter i samband med kursen ”Tal- och språkstörningar hos vuxna”.

Under termin 6 ges fem veckors praktik på logopedmottagning i primärvården, alternativt på sjukhus i samband med kursen om röst- och talflytsstörningar (stamning) och dysfagi.

Termin 7

Praktik inom habilitering är valbar under en treveckorspraktik.