Soomaali - Somaliska

Codsi ku saabsan baxnaaninta
(Ansök om habilitering)

Waxan ayaa caawimo lagaa siinkaraa
(Det här kan du få hjälp med)

Yaa ka shaqeeya baxnaaninta?
(Vilka jobbar på habiliteringen?)

Baxnaaninta loogu talogalay waalidiinta
(För föräldrar om habilitering)

Dadka waaweyn ee naafada ah
(För vuxna med funktionsnedsättning)

Haddii aad carruur leeyahay oo aad naafo tahay
(Om du har barn och har funktionsnedsättning)

Baxnaanin ku saabsan carruurta iyo dhalinyarada
(För barn och ungdomar om habilitering)

Marka aad qaan gaarto
(När du blir myndig)

Waxaanu rabnaa inaan ogaano sida ay kula tahay
(Vi vill veta vad du tycker)

Taageerada bulshada
(Samhällets stöd, SoL och LSS)

Taltjänst wuxuu bixiyaa taageero isgaarsiineed
(Taltjänst)