Adhd

Adhd kan innebära svårigheter med uppmärksamhet och hyperaktivitet. För att ställa diagnosen adhd måste svårigheterna ge stora problem i vardagen. Diagnosen är grunden för fortsatt stöd och behandling samtidigt som personen får större förståelse sig själv.

Vad är adhd?

Adhd står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och omfattar ungefär 5 procent av befolkningen. Oftast har man kvar sina adhd-symtom genom hela livet men det kan se väldigt olika ut för olika personer.

– Alla med adhd är olika. Det är viktigt att anpassa stöd och behandling efter individens unika behov. En del klarar av sina svårigheter med lite stöd medan andra behöver mer hjälp. Många med adhd hittar sin väg genom livet för att de är medvetna om sina styrkor och svagheter. Det finns mycket att vinna på att involvera personer med adhd i utvecklingen av nya behandlingar och stödfunktioner, berättar Douglas Sjöwall, FoUU-koordinator vid Habilitering & Hälsa.

Tre former av adhd

  • Den vanligaste formen av adhd är en kombination av ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet.
  • Ouppmärksamhet men få eller inga symtom på hyperaktivitet och impulsivitet. Ibland används förkortningen add (Attention Deficit Disorder), även om denna diagnos formellt inte finns kvar.
  • Hyperaktiv och impulsiv form av adhd.

Diagnoskriterier för adhd

Andra svårigheter

Det är vanligt att personer med adhd har flera diagnoser samtidigt, till exempel autism eller inlärningssvårigheter som dyslexi.

Ångest och depression kan uppstå. Dessa uttryck behöver inte vara del av den ursprungliga symtombilden utan kan även vara en reaktion på upplevelsen att leva med adhd när man inte fått ett tillräckligt stöd.

Utredning krävs

För att en person ska få diagnosen adhd krävs det så stora svårigheter att livet är problematiskt att hantera inom flera områden och situationer. Efter bedömningssamtal görs en utredning, ofta av en psykolog och en läkare. För att samla information används intervjuer och frågeformulär samt neuropsykologisk testning. Frågorna och testerna är till för att undersöka andra eventuella medicinska orsaker till symtomen och för att få en bild av bland annat minne, begåvning och koncentration.

Vad är orsakerna?

Adhd har en biologisk grund och genetiska faktorer har störst betydelse för uppkomsten av adhd. Det är vanligt att flera i en familj eller släkt har adhd eller kan känna igen sig i symtombilden.

Olika riskfaktorer och påfrestningar under graviditet och födsel kan också påverka att ett barn får adhd, till exempel att vara för tidigt född.

Det finns inga studier som visar att adhd kan förklaras med dåligt föräldraskap.

Hur ser svårigheterna ut?

Gemensamt för personer med adhd är att de ofta upplever att de måste kämpa för att tillvaron ska fungera.

– Var och en med adhd behöver finna sin väg och hitta det man är bra på och lära sig känna igen de situationer som brukar leda till problem. En person med adhd får kämpa lite hårdare ibland i de situationer man har svårt att genomföra. Det kan vara väldigt energikrävande. Men jag tror att vi alla behöver bli bättre på att försöka nå vår fulla potential även när vi inte kan bli bäst. Det är svårt så klart, men här kan stödet från samhället och nätverket runt personen vara avgörande för att man ska klara av skola, jobb, vänner och relationer. Aktuell forskning visar positiva effekter av att inkludera anhöriga i att stötta personer med adhd, säger Douglas Sjöwall.

Uppmärksamhet

När man har adhd kan det vara mycket svårt att vara uppmärksam när något upplevs som tråkigt. Ofta väljer man att göra något mer stimulerande än det som borde göras och att återgå till det nödvändiga kräver mycket energi.
Om man däremot tycker om en uppgift kan man bli totalt uppslukad och ha svårt att avsluta i tid.

Aktivitetsnivå

För personer med adhd hänger ofta aktivitetsnivån ihop med hur stimulerande en situation upplevs. När man får välja själv kan man vara både energisk, drivande och uthållig. Det kan däremot vara en stor ansträngning att hålla sig stilla och ha ”tråkigt”

Alla med adhd blir inte hyperaktiva, en del blir i stället ännu tröttare och mer ofokuserade. Det kan bli svårt att besvara tilltal, arbetstempot sjunker och uppgifter kan ta lång att slutföra. Diagnosen adhd i huvudsakligen ouppmärksam form kallas ibland för add.

Att planera hur man ska använda sin energi under dagen är ofta en stor utmaning, oavsett ålder. När skol- eller arbetsdagen är över kan en person med adhd vara helt utmattad. Överkrav kan dessutom leda till svårhanterad stress.

Impulsivitet

När man har adhd kan det vara en utmaning att inte säga rakt ut vad man tänker, lyssna färdigt på andra människor och att reflektera innan handling. Men att vara impulsiv kan även betyda att en person med adhd är idérik, kreativ och lösningsorienterad. Man kan även vara orädd och våga mer än andra.

Tidsuppfattning

Uppfattning kring tid, att hantera tid och räkna ut hur lång tid en uppgift tar att göra är en utmaning med adhd. Det kan leda till svårigheter att passa tider och att inte bli klar med uppgifter i tid.

Känslor

För vissa med adhd kan reglering av känslor vara ett problem. Det behöver inte enbart vara negativa känslor utan kan även vara att man blir uppspelt och glad. I stunder med mycket känslor kan det vara lätt att glömma andra runt omkring, som inte upplever situationen på samma sätt.

Hur påverkas barn, ungdomar och vuxna med adhd?

Barn

Tidiga kännetecken på adhd hos barn kan vara ständig aktivitet, koncentrations- och sömnproblem. I kontakten andra barn kan barnet avbryta lekar och inte tänka efter innan handling. En ledtråd kan dessutom vara att någon annan i familjen har liknande problem. I mötet med kunskapskraven i skolan blir ofta svårigheterna uppenbara.

Om barnet har stora svårigheter i vardagen som kan bero på adhd bör man söka hjälp. Då kan du få en första bedömning innan en utredning av barnet inleds.

Unga

Tillvaron med adhd är inte alltid lätt. I tonåren har man många gånger inte klarat av skolan särskilt väl och börjat tappa motivationen, samtidigt som kraven och stressen ökar. Kontakten med jämnåriga kan störas för att man inte alltid kan läsa det sociala samspelet. Risken är därför stor för att unga med adhd utvecklar låg självkänsla, ångest, depression. På gruppnivå är individer med adhd också överrepresenterade gällande kriminalitet och beroenden. Att få hjälp och stöd tidigt är därför viktigt för unga med adhd.

Vuxna

Varje person med adhd är unik och stöd och behandling behöver skräddarsys efter individuella behov. En del hittar verktyg som gör att vardagen fungerar bra, andra behöver mer stöd från omgivningen.

Symtomen brukar förändras med åren. Ju äldre man blir desto mindre kan hyperaktiviteten synas utåt, trots att den kan fortsätta att vara påfrestande inombords. Däremot kan det vara en utmaning att klara av att sköta arbete eller studier när man har svårigheter med att organisera och planera sitt liv.

Vuxna med adhd behöver få chansen att använda och utveckla sina styrkor samt erbjudas stöd att hitta strategier för att hantera sin vardag.

Äldre med adhd

Adhd är en funktionsnedsättning som kvarstår hela livet. Studier har visat att äldre med adhd kan vara ensamma, har låg utbildningsnivå och problem med sociala relationer. Men här behövs mer forskning för att kunna stötta äldre personer med adhd ännu bättre.

Vad är skillnaden mellan pojkar och flickor med adhd?

Fler pojkar har hittills fått diagnosen adhd men många flickor kan ha en oupptäckt adhd. Orsaken kan vara att flickor med koncentrationsproblem inte agerar ut sin hyperaktivitet, vilket gör att ingen diagnos ställs eller försenas.

- Obehandlad adhd kan leda till en ökad risk för att utveckla ångest och depression. Så det behövs mer forskning för att vi ska kunna utveckla nya behandlingar och stödfunktioner som inkluderar både flickor och pojkar med adhd, säger Douglas Sjöwall.

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Adhd-center erbjuder kurser och grupper för familjer med barn och ungdomar, samt till unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. 
Adhd-center

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns också en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd och ett bibliotek. 
Kommunikativt och kognitivt stöd
Visningsmiljö
Bibliotek

Habilitering & Hälsa erbjuder insats i grupp i form av föreläsningar och kurser. Önskar du individuellt stöd eller är i behov av läkare behöver du vända dig till annan vårdgivare.
Individuellt stöd vid adhd

funka olika, podden, partner

Podden Funka olika

Funka olika tar i flera avsnitt upp adhd, exempelvis hur du motiverar barn med adhd och hur det är att vara partner till någon med adhd. 

Tips för föräldrar

Adhd-center har tagit fram bra tips som kan underlätta för barn med adhd i olika situationer. Exempelvis sömn, skola, måltider, kompisar, fritid och känsloutbrott.

Publicerad: 2020-08-19

Granskare: Douglas Sjöwall