Forskning och utveckling inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa arbetar med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) för att förbättra hälsa och välbefinnande hos personer med funktionsnedsättning och deras närstående. Målet är att förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning medför och att skapa förutsättningar för självständighet och delaktighet i samhället.

Utbildningsdelen av FoUU hittar du under kompetensutveckling.

Kompetensutveckling inom Habilitering & Hälsa

Forskning med stor bredd

Habilitering & Hälsas forskande medarbetare, doktorander och disputerade, bidrar till metod- och kunskapsutveckling inom området funktionsnedsättningar.

Vi bedriver forskning med funktionshindersperspektiv inom bland annat dessa områden:

  • Hälsa och ohälsa hos personer med funktionsnedsättning
  • Föräldraskap – stress och välmående
  • Funktionsnedsättning i två generationer
  • Ökad delaktighet och minskat stigma genom kunskap och gemenskap
  • Säkra bedömningar inom funktion
  • Välmående för personer med funktionsnedsättningar

Forskning för effektiv och säker vård

Vår målsättning är att forskningsresultaten ska ge största möjliga patientnytta och bidra till att både närstående och patienter får en effektiv och säker vård. 

FoUU initierar och genomför vetenskapliga utvärderingar av nya behandlingar där sådana saknas. Vi som forskar har också ett nära samarbete med ledningen för Habilitering & Hälsa och med mottagningarna för att kunna implementera forskningsresultaten i den kliniska verksamheten. Vi samarbetar också med Karolinska Institutet.

Behandlingar som utvärderas i
samarbete med Karolinska institutet, KI

Just nu utvärderas följande behandlingar i samarbete med Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND):

Prisma - en kurs om autism för vuxna

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras närstående. Kursens syfte är att ge kunskap om autism och samhällets stöd samt att ge deltagarna möjlighet att byta erfarenheter med varandra.

Prisma erbjuds på alla habiliteringscenter för vuxna i Region Stockholm. Även flera psykiatriska mottagningar inom regionen erbjuder kursen.

Prisma - en introduktionskurs om autism för vuxna

Navigator ACT - för stressade föräldrar

Navigator ACT är en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Målet med behandlingen är att ge föräldrar verktyg för att hitta ett förhållningssätt i vardagen som främjar psykisk hälsa och minskar stress som är kopplad till föräldraskapet. Behandlingen bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Navigator ACT är utvecklad av Habilitering & Hälsa och erbjuds på samtliga habiliteringscenter för barn i Region Stockholm. En digital version, ”iNavigator ACT”, är under utveckling och beräknas bli klar våren 2021.

Navigator ACT

IPSA - för föräldrar med egen adhd-diagnos

Föräldrastödsprogrammet IPSA, Improving Parenting Skills - Adults with adhd, vänder sig till föräldrar med adhd som har barn i åldern 3-11 år. Programmets syfte är att stärka relationen mellan föräldrar och barn och minska konflikter i familjen.

IPSA utvecklas i samarbete med föräldrar med adhd. Programmet ges just nu bara inom ramen för forskning

IPSA

MBSR - Mindfulnessbaserad stressreduktion

MBSR är en gruppbehandling i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) för vuxna med autism. Behandlingens syfte är att ge deltagaren verktyg för att hantera stress i vardagen och att förbättra välmående.

MBSR-grupper hålls vid flera Habiliteringscenter för vuxna.

Mindfulness för vuxna med autism 

Scope - webbkurs för unga med autism

Scope vänder sig till unga i åldern 16-25 år med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning). Kursens syfte är att ge deltagaren mer kunskap om autism och erbjuda möjlighet att ta del av andras erfarenheter. Hela kursen görs på nätet via dator, surfplatta eller smarttelefon. Scope har utvecklats i samarbete med unga som har autism.

Scope är en webbkurs och tar löpande emot nya kursdeltagare.

Scope

Internationella publiceringar

Habilitering & Hälsas forskningsaktiva medarbetare är anknutna till olika lärosäten och publicerar sina forskningsresultat i internationella tidskrifter. Illustrationen nedan visar antalet vetenskapliga artiklar publicerade av medarbetare inom Habilitering & Hälsa.

Medarbetarnas internationella publiceringar

Stapeldiagram som visar allt fler publicerade artiklar
Diagrammet visar att forskande medarbetare publicerar allt fler vetenskapliga artiklar. Illustration: Habilitering & Hälsa. Från 6 år 2016 till 12 år 2022 Ett stapeldiagram som visar utvecklingen av publicerade vetenskapliga artiklar under sju år, från 6 artiklar år 2016 till 12 år 2022. Artiklarna är skriva av medarbetare inom Habilitering & Hälsa som forskar. Staplarna visar: sex artiklar år 2016,  fem artiklar år 2017, nio artiklar år 2018, tolv artiklar år 2019, 15 artiklar år 2020, 17 artiklar år 2021 och 12 artiklar år 2022.  

Chef för FoUU

Tatja Hirvikoski

FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i Region Stockholm, med ansvar för forskning, utveckling och personalutbildning.

Docent och ledare för sin forskargrupp som är anknuten till Center for Neurodevelopmental Disorders, Karolinska institutet (KIND).

Beskrivning av forskning

Tatja Hirvikoskis forskning fokuserar på hälsa och ohälsa, samt olika behandlingsinsatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning) och deras närstående. 

Om Tatja Hirivikoski på ki.se

Forskande medarbetare

Douglas Sjöwall

FoUU-koordinator och studentsamordnare vid Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Fil. dr. vid Karolinska Institutet.

Anknuten till Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Beskrivning av forskning

Douglas Sjöwalls forskning fokuserar på adhd och neuropsykologiska funktioner. Pågående forskning omfattar implementering av hälsoinsatser till personer med funktionsnedsättningar.

Om Douglas Sjöwall på ki.se 

Ulrika Långh

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut vid Habiliteringens resurscenter. Samordnare för vårdprocesser och program i Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Med. dr vid Karolinska Institutet.

Beskrivning av forskning

Ulrika Långhs forskning berör tidiga insatser för barn med autism och hur man kan säkerställa kvalitet samt underlätta för implementering.

Birgitta Wennberg

Leg. arbetsterapeut vid Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Med. dr vid Linköpings universitet.

Beskrivning av forskning

Birgittas forskning fokuserar på tids - och planeringssvårigheter, intervention för detta samt delaktighet för personer med IF och barn och unga med adhd.

Om Birgitta Wennberg på liu.se 

Mattias Ehn

Leg. psykolog, Dövblindteamet, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Med. dr. vid Örebro universitet. 

Beskrivning av forskning

Mattias Ehns forskning handlar om biopsykosocial hälsa hos personer med dövblindhet, med fokus på omgivningsfaktorer, såsom arbetsliv, samt personfaktorer, som livsstrategier.

Mattias Ehn på oru.se 

Anna Nyman

Logoped vid Habiliteringscenter Söderstaden barn, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Med. dr. vid Karolinska Institutet. 

Beskrivning av forskning

Anna Nymans forskning fokuserar på bedömning och behandling av tal- och språksvårigheter hos barn med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning.

Om Anna Nyman på ki.se 

Therese Lindström

Leg. psykolog, samordnare vid FoUU-enheten, Habilitering & Hälsa, SLSO, Region Stockholm.

Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Karolinska Institutet. 

Beskrivning av forskning

Therese Lindström är engagerad i forskningsprojekt med fokus på föräldraskap i familjer som lever med adhd, exempelvis föräldraskapsrelaterad stress, psykoedukation till föräldrar till barn med adhd, och målgruppsanpassad föräldrastödjande insats för föräldrar med egen adhd-diagnos.

Om Therese Lindström på ki.se 

Anna Backman

Leg. psykolog, samordnare vid FoUU-enheten, Habilitering & Hälsa, SLSO, Region Stockholm.

Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och barns Hälsa (KBH), Karolinska Institutet.

Beskrivning av forskning

Annas forskning fokuserar på en ny digital webbkurs för ungdomar med autism, SCOPE. Ytterligare forskningsfokus är att beskriva och förstå kopplingar mellan olika livsområden och personliga egenskaper hos både ungdomar och vuxna med autism.

Om Anna Backman på ki.se 

Magnus Ivarsson

Leg. psykolog vid VUB-teamet, Habilitering & Hälsa, SLSO, Region Stockholm.

Doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för handikappvetenskap, Linköpings universitet.

Beskrivning av forskning

Magnus Ivarsson är doktorand i ett projekt om psykisk hälsa och delaktighet hos barn och unga med funktionsnedsättning.

Om Magnus Ivarsson på Liu.se

Tiina Holmberg Bergman

Leg. psykolog vid Habiliteringens resurscenter och Specialisttjänst vid Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Specialist i funktionshindrets psykologi och certifierad beteendeanalytiker BCBA. 

Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och barns Hälsa (KBH), Karolinska Institutet.

Beskrivning av forskning

Tiina Holmberg Bergmans forskning handlar om behandling av stress och psykisk ohälsa kopplat till föräldraskap när barnet har en funktionsnedsättning.

Om Tiina Holmberg-Bergman på ki.se 

Hanna Agius

Leg. psykolog vid Habiliteringscenter Mörby vuxna, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och barns Hälsa (KBH), Karolinska Institutet.

Beskrivning av forskning

Hanna Agius forskning handlar om insatser för vuxna med Autism-diagnos (ASD), från tidiga interventioner som psykoedukation i grupp för nydiagnostiserade och deras närstående (PRISMA) till avancerad färdighetsträning i form av Mindfulness-baserad stress reduktion (MBSR) anpassad för vuxna personer med ASD.

Om Hanna Agius på ki.se 

Forska med oss

Habiliteringen & Hälsa deltar även i forskningsprojekt som initieras av andra aktörer, förutsatt att forskningen ligger i linje med verksamhetens syfte. Ansökningar om forskningssamverkan bedöms av FoUU-chef och ledning.

Kontakta oss

 

Följ oss och prenumerera

Du kan prenumerera på vår tidning. Du kan också följa oss genom vårt nyhetsbrev Funktion i fokus och på sociala medier. 

Senast ändrad 2023-04-13