Forskning och utveckling inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa arbetar med forskning, utveckling och utbildning (FoUU) för att kvalitetssäkra och förbättra habiliteringens insatser. Vi utgår ifrån evidenbaserad habilitering där vi för samman flera perspektiv: patientens mål, vårdverksamheternas perspektiv och forskningsbaserad kunskap.

Utbildningsdelen av FoUU syftar till att varje medarbetare har den kompetens som behövs. Vi satsar på våra medarbetares kompetensutveckling ”från student till docent”.

Kompetensutveckling inom Habilitering & Hälsa

Forskning med bredd

Habilitering & Hälsas forskande medarbetare, doktorander och disputerade, bidrar till metod- och kunskapsutveckling inom området funktionsnedsättningar.

Vi bedriver forskning med funktionsrättsperspektiv inom bland annat dessa områden:

  • Hälsa och ohälsa hos personer med funktionsnedsättning
  • Föräldraskap – stress och välmående
  • Funktionsnedsättning i två generationer
  • Ökad delaktighet och minskat stigma genom kunskap och gemenskap
  • Säkra bedömningar inom funktion
  • Välmående för personer med funktionsnedsättningar

Forskning för effektiv och säker vård

Vår målsättning är att forskningsresultaten ska ge patientnytta och bidra till att både närstående och patienter får en effektiv och säker vård. 

FoUU initierar och genomför vetenskapliga utvärderingar av nya behandlingar där sådana saknas. Vi som forskar har ett nära samarbete med ledningen för Habilitering & Hälsa och med mottagningarna för att kunna implementera forskningsresultaten i den kliniska verksamheten. Vi samarbetar också med Karolinska Institutet.

Behandlingar som utvärderas i
samarbete med Karolinska Institutet

Just nu utvärderas följande behandlingar i samarbete med Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND):

Prisma - en kurs om autism för vuxna

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning) och deras närstående. Kursens syfte är att ge kunskap om autism, egenvård och samhällets stöd samt att ge deltagarna möjlighet att byta erfarenheter med varandra.

Prisma erbjuds på alla habiliteringscenter för vuxna i Region Stockholm. Även flera psykiatriska mottagningar inom regionen erbjuder kursen.

Prisma - en introduktionskurs om autism för vuxna

Navigator ACT och I- Navigator ACT - för stressade föräldrar

Navigator ACT är en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Målet med behandlingen är att ge föräldrar verktyg för att hitta ett förhållningssätt i vardagen som främjar psykisk hälsa och minskar stress som är kopplad till föräldraskapet. Behandlingen bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Navigator ACT är utvecklad av Habilitering & Hälsa och erbjuds på samtliga habiliteringscenter för barn i Region Stockholm. En digital version, ”I-Navigator ACT”, ges individuellt via webplattformen Stöd och Behandling och utvärderas för närvarande.  

Navigator ACT

IPSA - för föräldrar med egen adhd-diagnos

Föräldrastödsprogrammet IPSA, Improving Parenting Skills - Adults with adhd, vänder sig till föräldrar med adhd som har barn i åldern 3-11 år. Programmets syfte är att stärka relationen mellan föräldrar och barn och minska konflikter i familjen.

IPSA har utvecklats i samarbete med föräldrar med adhd. 

IPSA

"Föräldrar med adhd" är en webbplats som FoUU har tagit fram tillsammans med Riksförbundet Attention.

Föräldrar med adhd

MBSR - Mindfulnessbaserad stressreduktion

MBSR är en gruppbehandling i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) för vuxna med autism. Behandlingens syfte är att ge deltagaren verktyg för att hantera stress i vardagen och att förbättra välmående. Anpassningar i programmet har gjorts tillsammans med vuxna med autism. 

MBSR-grupper hålls på två habiliteringscenter för vuxna. Just nu utvecklas en digital I-Mindfulness som kommer att ges via plattformen Stöd och Behandling.

Mindfulness för vuxna med autism 

Scope - webbkurs för unga med autism

Scope vänder sig till unga i åldern 16-25 år med autism (utan intellektuell funktionsnedsättning). Kursens syfte är att ge deltagaren mer kunskap om autism och erbjuda möjlighet att ta del av andras erfarenheter. Hela kursen görs på nätet via dator, surfplatta eller smarttelefon. Scope har utvecklats i samarbete med unga som har autism.

Scope är en webbkurs och tar löpande emot nya kursdeltagare.

Scope

Lev – insats för hälsosamma levnadsvanor, individuellt eller i grupp

Lev är en insats som kan ges till vuxna. Insatsens syfte är att förändra levnadsvanor som påverkar psykisk och fysisk hälsa. Gruppinsatsen fokuserar framför allt på fysisk aktivitet och kost. I den individuella insatsen kan man också välja att fokusera på riskbruk, sömn, intressen och aktiviteter, skärmhälsa, social hälsa eller sexuell hälsa.

Internationella vetenskapliga artiklar

Habilitering & Hälsas forskningsaktiva medarbetare är anknutna till olika lärosäten och publicerar sina forskningsresultat i internationella tidskrifter. 

Publikationer

Chef för FoUU

Tatja Hirvikoski

FoUU-chef vid Habilitering & Hälsa, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) i Region Stockholm, med ansvar för forskning, utveckling och personalutbildning. Docent och ledare för sin forskargrupp som är anknuten till Center for Neurodevelopmental Disorders, Karolinska institutet (KIND).

Tatja Hirvikoskis forskning fokuserar på hälsa och ohälsa, samt olika behandlingsinsatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning) och deras närstående. 

Om Tatja Hirivikoski på ki.se

Forskningsaktiva medarbetare inom Habilitering & Hälsa anknutna till KIND

Douglas Sjöwall

FoUU-koordinator och samordnare för verksamhetsintegrerat lärande (VIL) vid Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Docent i psykologi vid Karolinska Institutet.

Douglas Sjöwalls forskning fokuserar på adhd och neuropsykologiska funktioner. Pågående forskning omfattar systematisk utvärdering av insatser, mätverktyg samt kartläggning av orsaker kopplade till levnadsvanor och hälsa hos  personer med funktionsnedsättningar.

Om Douglas Sjöwall på ki.se 

Therese Lindström

Leg. psykolog, samordnare vid FoUU-enheten, Habilitering & Hälsa, SLSO, Region Stockholm.

Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Karolinska Institutet. 

Therese Lindström är engagerad i forskningsprojekt med fokus på föräldraskap i familjer som lever med adhd, exempelvis föräldraskapsrelaterad stress, psykoedukation till föräldrar till barn med adhd, och målgruppsanpassad föräldrastödjande insats för föräldrar med egen adhd-diagnos.

Om Therese Lindström på ki.se 

Tiina Holmberg Bergman

Leg. psykolog med specialisttjänst vid Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Specialist i funktionshindrets psykologi och certifierad beteendeanalytiker BCBA. Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och barns Hälsa (KBH), Karolinska Institutet.

Tiina Holmberg Bergmans forskning handlar om behandling av stress och psykisk ohälsa kopplat till föräldraskap när barnet har en funktionsnedsättning.

Om Tiina Holmberg-Bergman på ki.se 

Hanna Agius

Leg. psykolog vid Habiliteringscenter Mörby vuxna, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och barns Hälsa (KBH), Karolinska Institutet.

Hanna Agius forskning handlar om insatser för vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning, från tidiga interventioner som psykoedukation i grupp för nydiagnostiserade och deras närstående (PRISMA) till avancerad färdighetsträning i form av Mindfulness-baserad stress reduktion (MBSR) anpassad för vuxna personer med ASD.

Om Hanna Agius på ki.se 

Andra forskande medarbetare vid Habilitering & Hälsa

Magnus Ivarsson

Leg. psykolog med specialisttjänst vid VUB-teamet, Habilitering & Hälsa, SLSO, Region Stockholm. Doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för handikappvetenskap, Linköpings universitet.

Magnus Ivarsson är doktorand i ett projekt om psykisk hälsa och delaktighet hos barn och unga med funktionsnedsättning.

Om Magnus Ivarsson på Liu.se

Birgitta Wennberg

Leg. arbetsterapeut vid Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Med. dr vid Linköpings universitet.

Birgittas forskning fokuserar på tids - och planeringssvårigheter, intervention för detta samt delaktighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning och barn och unga med adhd.

Om Birgitta Wennberg på liu.se 

Mattias Ehn

Leg. psykolog, Dövblindteamet, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Med. dr. vid Örebro universitet. 

Mattias Ehns forskning handlar om biopsykosocial hälsa hos personer med dövblindhet, med fokus på omgivningsfaktorer, såsom arbetsliv, samt personfaktorer, som livsstrategier.

Mattias Ehn på oru.se 

Anna Nyman

Logoped med specialisttjänst vid Habiliteringscenter Söderstaden barn, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Med. dr. vid Karolinska Institutet. 

Anna Nymans forskning fokuserar på bedömning och behandling av tal- och språksvårigheter hos barn med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning.

Om Anna Nyman på ki.se 

Ulrika Långh

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut vid Habiliteringens resurscenter. Arbetar med övergripande utvecklings- och kompetensförsörjningsfrågor vid Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Med. dr vid Karolinska Institutet.

Forska med oss

Habiliteringen & Hälsa deltar även i forskningsprojekt som initieras av andra aktörer, förutsatt att forskningen ligger i linje med verksamhetens syfte. Ansökningar om forskningssamverkan bedöms av FoUU-chef och ledning.

Kontakta oss

Senast ändrad 2024-05-23