Forskning och utveckling inom Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa förebygger och minskar de svårigheter som en funktionsnedsättning medför. Målet är att skapa förutsättningar för självständighet och delaktighet. FoUU-enheten arbetar bland annat med forskning för att förbättra hälsa och välbefinnande hos både personer med funktionsnedsättning och deras närstående.

Forskning med stor bredd

Habilitering & Hälsas forskande medarbetare, doktorander och disputerade, bidrar till metod- och kunskapsutveckling inom området funktionsnedsättningar.

Vi bedriver forskning om bland annat: 
• hälsa och ohälsa hos personer med funktionsnedsättning
• föräldraskap – stress och välmående, funktionsnedsättning i två generationer
• ökad delaktighet och minskat stigma genom kunskap och gemenskap
• säkra bedömningar inom funktion och välmående för personer med funktionsnedsättningar.

Vi utvärderar behandlingar med Karolinska Institutet

Vår forskning bidrar till en effektiv och säker vård för patienter med funktionsnedsättning och deras närstående. Vi initierar och genomför vetenskapliga utvärderingar av nya behandlingar där sådana saknas.

FoUU-enheten samarbetar med Habilitering & Hälsas ledning och de olika verksamheterna för att våra forskningsresultat ska ge största möjliga patientnytta.

Följande behandlingar utvärderas vetenskapligt i samarbete med Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND):

Prisma - en kurs om autism för vuxna

Prisma är en introduktionskurs för vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning, och deras närstående. Den syftar till att ge kunskap om autism och samhällets stöd samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Prisma-kurserna erbjuds på alla habiliteringscenter för vuxna i Region Stockholm. Även flera psykiatriska mottagningar inom regionen erbjuder kursen.

Prisma - en introduktionskurs om autism för vuxna

Navigator ACT - för stressade föräldrar

Navigator ACT är en gruppbehandling för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Navigator ACT syftar till att hitta ett förhållningssätt i vardagen som främjar psykisk hälsa och minskar stress kopplat till föräldraskapet. Behandlingen bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och är anpassad för att passa föräldrar.

Navigator ACT har utvecklats av Habilitering & Hälsa och erbjuds på samtliga habiliteringscenter för barn i Region Stockholm. En digital version av Navigator ACT är under utveckling.

IPSA - för föräldrar med egen adhd-diagnos

Föräldrastödsprogrammet IPSA, Improving Parenting Skills - Adults with adhd, vänder sig till föräldrar med adhd-diagnos som har barn i åldern 3-11 år. Programmet syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn och minska konflikter i familjen

IPSA utvecklas i samarbete med föräldrar med adhd-diagnos. 

IPSA

MBSR - Mindfulnessbaserad stressreduktion

MBSR är en gruppbehandling i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) för vuxna med autism. Behandlingen syftar till att ge verktyg för att hantera stress i vardagen och förbättra välmående hos vuxna med autism.

MBSR-grupper hålls vid Habiliteringscenter Mörby vuxna och Habiliteringscenter Stockholm vuxna.

SCOPE - webbkurs för unga med autism

SCOPE vänder sig till unga i åldern 16-25 år med autism, utan intellektuell funktionsnedsättning. Kursen syftar till att ge deltagarna mer kunskap om autism och möjlighet att ta del av andras erfarenheter. Hela kursen görs på nätet via dator, surfplatta eller smart telefon. SCOPE har utvecklats i samarbete med unga med autism.

SCOPE tar löpande emot nya kursdeltagare.

Antalet internationella publikationer ökar

Habilitering & Hälsas forskningsaktiva medarbetare är anknutna till olika lärosäten och publicerar sina forskningsresultat i internationella forskningstidsskrifter. Illustrationen nedan visar antalet vetenskapliga artiklar publicerade av medarbetare inom Habilitering & Hälsa mellan åren 2015-2019.

Publicerade artiklar 

Chef för forskning, utveckling och utbildning

Tatja Hirvikoski

FoUU-chef vid verksamhetsområdet Habilitering & Hjälpmedel, SLSO, Region Stockholm.

Docent och ledare för sin forskargrupp som är anknuten till Center for Neurodevelopmental Disorders, Karolinska institutet (KIND).

Beskrivning av forskning

Tatja Hirvikoskis forskning fokuserar på hälsa och ohälsa, samt olika behandlingsinsatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, adhd och intellektuell funktionsnedsättning) och deras närstående. 

Profilsida ki.se

Forskande medarbetare

Douglas Sjöwall

FoUU-koordinator och studentsamordnare vid Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Fil. dr. vid Karolinska Institutet.

Anknuten till Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND).

Beskrivning av forskning

Douglas Sjöwalls forskning fokuserar på adhd och neuropsykologiska funktioner. Pågående forskning omfattar implementering av hälsoinsatser till personer med funktionsnedsättningar.

Profilsida ki.se 

Ulrika Långh

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut vid Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, med. dr vid Karolinska Institutet.

Beskrivning av forskning

Ulrika Långhs forskning berör tidiga insatser för barn med autism och hur man kan säkerställa kvalitet samt underlätta för implementering.

Birgitta Wennberg

Leg. arbetsterapeut vid Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, med. dr vid Linköpings universitet.

Beskrivning av forskning

Individanpassad intervention med tidhjälpmedel och träningsprogram för personer med adhd och intellektuell funktionsnedsättning.

Profilsida liu.se 

Mattias Ehn

Leg. psykolog, Dövblindteamet, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, med. dr vid Örebro universitet. 

Beskrivning av forskning

Mattias Ehns forskning handlar om biopsykosocial hälsa hos personer med dövblindhet, med fokus på omgivningsfaktorer, såsom arbetsliv, samt personfaktorer, som livsstrategier.

Profilsida oru.se 

Anna Nyman

Logoped vid Habiliteringscenter Söderstaden barn, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Doktorand vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet.

Beskrivning av forskning

Anna Nymans forskning fokuserar på bedömning och behandling av tal- och språksvårigheter hos barn med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning och flerfunktionsnedsättning.

Profilsida ki.se 

Therese Lindström

Leg. psykolog, samordnare vid FoUU-enheten, Habilitering & Hälsa, SLSO, Region Stockholm.

Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND), Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Karolinska Institutet. 

Beskrivning av forskning

Therese Lindström är engagerad i forskningsprojekt med fokus på föräldraskap i familjer som lever med adhd, exempelvis föräldraskapsrelaterad stress, psykoedukation till föräldrar till barn med adhd, och målgruppsanpassad föräldrastödjande insats för föräldrar med egen adhd-diagnos.

Profilsida ki.se 

Anna Backman

Leg. psykolog, samordnare vid FoUU-enheten, Habilitering & Hälsa, SLSO, Region Stockholm.

Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och barns Hälsa (KBH), Karolinska Institutet.

Beskrivning av forskning

Annas forskning fokuserar på en ny digital webbkurs för ungdomar med autism, SCOPE. Ytterligare forskningsfokus är att beskriva och förstå kopplingar mellan olika livsområden och personliga egenskaper hos både ungdomar och vuxna med autism.

Profilsida ki.se 

Magnus Ivarsson

Leg. psykolog vid VUB-teamet, Habilitering & Hälsa, SLSO, Region Stockholm.

Doktorand vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Avdelningen för handikappvetenskap, Linköpings universitet.

Beskrivning av forskning

Magnus Ivarsson är doktorand i ett projekt om psykisk hälsa och delaktighet hos barn och unga med funktionsnedsättning.

Profilsida på Liu.se

Tiina Holmberg Bergman

Leg. psykolog vid Habiliteringens resurscenter, Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, specialist i funktionshindrets psykologi och certifierad beteendeanalytiker BCBA. 

Doktorand vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Institutionen för Kvinnors och barns Hälsa (KBH), Karolinska Institutet.

Beskrivning av forskning

Tiina Holmberg Bergmans forskning handlar om behandling av stress och psykisk ohälsa kopplat till föräldraskap när barnet har en funktionsnedsättning.

Profilsida ki.se 

Forska med oss

Habiliteringen & Hälsa deltar även i forskningsprojket som initieras av andra aktörer, förutsatt att forskningen ligger i linje med verksamhetens syften. Ansökningar om forskningssamverkan bedöms av FoUU-chef och ledning.

 

Följ funktion i fokus så missar du inget

Följ oss och prenumerera

Du kan följa oss genom vårt nyhetsbrev Funktion i fokus och på sociala medier. Du kan också prenumera på vår tidning.