Det här gör habiliteringen

Till lättläst

Här kan du läsa om de områden som Habilitering & Hälsa arbetar med. Du kan behöva stöd inom flera områden eller bara ett. Du kan också ha olika behov i olika skeden av livet.

Habiliteringen ger stöd och behandling för att utveckla eller kompensera för de förmågor som påverkas av din funktionsnedsättning. Vi ger också stöd och råd för att underlätta i din vardag och vi ger stöd till anhöriga. När det behövs samarbetar vi med andra inom vård, skola och omsorg. Det kan till exempel vara läkare, pedagoger och omsorgspersonal.

Samhällets stöd

Det är flera olika myndigheter och organisationer i samhället som kan ge stöd om du har en funktionsnedsättning, till exempel kommunen, Försäkringskassan, skola och universitet. Vi kan hjälpa dig att se över vilket stöd du kan få utifrån dina behov och vart du ska vända dig. Vi kan skriva vissa intyg och hjälpa till med ansökningar för till exempel omvårdnadsbidrag, tandvårdsstöd eller aktivitetsersättning. Vi har också en webbplats, funktionshindersguiden.se, där du själv kan läsa om samhällets stöd.

Boende

Habiliteringen kan ge råd för att ditt boende ska fungera och bedöma om din bostad behöver anpassas utifrån dina behov.                                                                                                                                                                                                         

Skola, sysselsättning och försörjning

Skola, arbete och annan sysselsättning behöver fungera för att livet ska bli meningsfullt och bra. Om det inte fungerar kan det bero på att miljön inte är tillräckligt anpassad eller att det saknas tillräcklig kunskap om din funktionsnedsättning. En habiliteringsinsats kan till exempel innebära att vi ger råd till dig och dem som arbetar på din skola eller arbetsplats för att det ska bli bättre för dig.

Fritid

Fritiden är en stor del av livet. Habiliteringen kan ge råd och stöd för att du ska ha en bra och meningsfull fritid.                                                                                                                                                                                                                              

Motorik och förflyttning

Motorik handlar om kroppens alla rörelser, från mycket små rörelser till din förmåga att röra hela kroppen. Habilitering kan innebära att hitta rätt hjälpmedel för förflyttning eller att träna rörelseförmågan, balans och handfunktion. Det kan också innebära att hitta en bra positionering för kroppen i stående, sittande och liggande.

Andning och sväljning

En del funktionsnedsättningar påverkar andningen även om själva lungorna är friska. Habiliteringen kan då innebära andningsgymnastik, råd och positionering för förbättrad andning. En funktionsnedsättning kan också skapa svårigheter att tugga och svälja eller obehag i samband med att äta och dricka. Habiliteringen kan då hjälpa till med bedömning, råd och behandling av ät- och sväljförmåga. Vi kan också ge råd kring hur man man bäst kan sitta vid måltider.

Smärta och sinnesintryck

Habiliteringen ger insatser för att förebygga och lindra smärta som beror på eller påverkas av en funktionsnedsättning. Vi ger också insatser dig som är över- eller underkänslig för olika slags sinnesintryck. Det kan handla om att förstå vilken känslighet du har och hitta sätt att skydda dig mot stressande ljud eller synintryck. 

Dagliga rutiner

Beroende på vilken funktionsnedsättning du har kan du behöva stöd för att klara dina dagliga sysslor. Man kan också behöva hitta fungerande rutiner för sin familj. Det kan bland annat handla om hemmet, hygien och matlagning. Det kan också vara att planera sin tid eller få saker gjorda. Vi kan hitta sätt eller hjälpmedel som gör att vardagen fungerar bättre.

Språk och kommunikation

För att livet ska fungera och kännas meningsfullt behöver man kunna göra sig förstådd och kunna förstå andra. Habiliteringen kan ha som mål att väcka lusten att kommunicera eller att utveckla ett fungerande språk. Det kan handla om att använda tecken och bilder som komplement till tal och skrift, eller att lära sig mer om hur man använder språket i olika situationer. Det finns också alternativa sätt att kommunicera, till exempel talande hjälpmedel.

Socialt samspel och relationer

Om du upplever att din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att fungera tillsammans med andra, kan din habilitering fokusera på det. Det kan handla om att bättre förstå hur andra fungerar och hur det egna beteendet kan uppfattas av andra. Det kan också handla om att få hjälp med att hitta nya strategier och att få möjlighet att öva på sociala färdigheter. Det kan vara i familjen, skolan eller arbetet med lekkamrater och vänner eller med en partner. Det kan också vara hur du fungerar som förälder.

Hälsa och levnadsvanor

Din hälsa kan påverkas av en funktionsnedsättning. Vi kan hjälpa dig med bland annat sömn, stress, oro och frågor om sexualitet. Du kan också få stöd att förändra dina matvanor, hitta sätt att motionera som passar dig eller något annat som kan bidra till att du mår bra.

Problembeteende

Problematiska beteenden kan handla om att skada sig själv, att vara våldsam mot andra, att förstöra saker eller att säga och göra så hotfulla saker att andra människor blir skrämda. Om ett barn eller en vuxen börjar utveckla ett skadligt beteende kan habiliteringen hjälpa till att analysera vad det beror på. Och vi kan arbeta för att minska och förebygga problematiska beteenden på kort och lång sikt.

Kunskap om funktionsnedsättningen

Att du har kunskap om din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig är grundläggande i din habilitering. Även dina närstående behöver ha en god förståelse. Då kan vi tillsammans  hitta bra anpassningar och stöd i vardagen. Därför inleder vi ofta habiliteringen med att ge den kunskap som behövs. 
Att leva med en funktionsnedsättning kan göra att man känner sig annorlunda, utanför eller otillräcklig. Det kan också kännas jobbigt om man är beroende av andras hjälp. Du kan prata med habiliteringens personal om hur det känns för dig att leva med en funktionsnedsättning.

Stöd till anhöriga

Du som är anhörig till ett barn eller en vuxen med funktionsnedsättning, kan få stöd för ditt eget mående. Du kan vara förälder, syskon, partner eller barn till en person med funktionsnedsättning. 

Du som bor i gruppbostad

Du som bor i en gruppbostad eller har daglig verksamhet enligt LSS ska få en del av din habilitering genom din kommun. Det gäller basala insatser från fysioterapeut och arbetsterapeut. Prata med din personal eller din gode man, som kan hjälpa dig att ta reda på vad som gäller för dig.