Habilitering & Hälsas uppdrag och organisation

Habilitering & Hälsa ger stöd och behandling till barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd till anhöriga. Vi har 30 specialistmottagningar och är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde i Region Stockholm.

Habilitering & Hälsa arbetar på uppdrag av politikerna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Stockholm. Habilitering & Hälsas uppdrag är att ge:

  • habiliteringsinsatser till barn och vuxna med autism, dövblindhet, intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada och rörelsenedsättning
  • psykosocialt och pedagogiskt stöd till vuxna döva och hörselskadade som använder teckenspråk
  • rådgivning och utbildning till barn med adhd och deras föräldrar
  • ge stöd till anhöriga 
  • sprida kunskap om funktionsnedsättningar, dess konsekvenser och samhällets stöd.

Det nuvarande avtalet beslutades 2019 och gäller tills vidare.
Vårdavtal för Habilitering & Hälsa

Organisation

Habilitering & Hälsas mottagningar är indelade i tre sektioner och ett verksamhetsstöd.

Sektion 1: nio habiliteringscenter för barn, Adhd-center, Autismcenter små barn och Habiliteringens kurs- och kunskapscenter

Sektion 2: åtta habiliteringscenter för vuxna

Sektion 3: nio länsövergripande enheter: Center för sinnesstimulering – Korallen och Lagunen; Dövblindteamet; Dövteamet; Habiliteringens anhörigcenter; Habiliteringens resurscenter; Hjärnskadecenter; Motorik- och träningscenter; Safiren och VUB-teamet.

Verksamhetsstödet består av stab, informationsenhet och FoUU-enhet. 
Våra mottagningar

Ledning

Verksamhetschef: Joakim Lavesson
Sektionschef, sektion 1: Anna Gustafsson
Sektionschef, sektion 2: Åsa Nilsson
Sektionschef, sektion 3: Anna Åberg
Stabschef: Sandra Nilsson
FoUU-chef: Tatja Hirvikoski
Habiliteringsläkare: Annika Brar
Kommunikationschef: Ann-Charlotte Jönsson

Trygg och säker vård

Vi strävar efter att ge en trygg och säker vård. Det gör vi genom ett löpande patientsäkerhetsarbete och genom vårdgarantin.
Kvalitetsarbete - slso.regionstockholm.se
Vårdgaranti - 1177.se

Likvärdig vård med hög kvalitet

Vi strävar efter en likvärdig habilitering av hög kvalitet. Vi arbetar utifrån våra habiliteringensprogram som är vårdprogram som bygger på Världshälsoorganisationens internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och riksdagens nationella modell för öppna prioriteringar.

Kvalitetsfunktioner

Sakkunniga och specialisttjänster inom Habilitering & Hälsa bevakar kunskapsutvecklingen inom verksamhetens sex hälsoprofessioner: arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, psykolog och specialpedagog.

Habiliteringsläkaren stärker den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning. I uppdraget ingår att samverka och öka kunskapen inom vårdgrenar som primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård.

Alla våra mottagningar har patientsäkerhetsombud och barnrättsombud.

Samverkan

Våra mottagningar samverkar med andra vårdgivare och med kommunen när det gäller enskilda patienters vård. En samordnad individuell plan (SIP) tas fram när en person behöver samordning av insatser från både socialtjänsten och sjukvården.
Samordnad individuell plan (1177.se)

Lagar som styr

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är några lagar som styr vår verksamhet.
Lagar som styr (funktionshindersguiden.se)
Lagar och rättigheter (regionstockholm.se)

Kort om Habilitering & Hälsa

  • 30 mottagningar i Stockholms län
  • 700 medarbetare
  • 31 000 patienter (2023)
  • 200 000 besök

Fakta om funktionsnedsättningar

""

Jobba hos oss

Inom Habilitering & Hälsa arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger.
Jobba hos oss