Remittera barn

Habilitering & Hälsas mottagningar tar emot familjer som har barn med adhd, autism, dövblindhet, förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning och rörelsenedsättning.

Vi ger stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter en funktionsnedsättning kan medföra. Insatserna ska bidra till självständighet och delaktighet i samhället. 

Så arbetar vi

Efter remiss kallar vi patienten till ett informationsmöte eller direkt till ett bedömningssamtal. Därefter gör vi en bedömning och prioritering av eventuella habiliteringsinsatser. Vi utgår från patientens behov, motivation och förutsättningar.

Patienter inom Habilitering & Hälsa har alltid sin läkarkontakt inom annan vårdverksamhet. Vi behandlar inte psykisk ohälsa eller sjukdom och ger inte medicinsk vård. Vi ger inte heller akut vård. Inom Habilitering & Hälsa finns inte läkare, sjuksköterskor eller dietister.

Vi har ett konsultativt arbetssätt. Det bidrar till ökad självständighet och delaktighet. Efter introduktion och vägledning sker ofta övningar på egen hand, ofta med stöd av anhöriga och nätverk. 

Många insatser görs i grupp eftersom det både har en god effekt och innebär att vi kan ta emot fler patienter.

De flesta patienter får insatser från habiliteringen under en begränsad period och sedan avslutas kontakten. Patienten återkommer vid nya eller förändrade behov. En del patienter har en mer långvarig kontakt med oss.

Det är vanligt att vi har kontakt med andra vårdgivare kring patientens stöd och behandling. Det sker ofta inom ramen för samordnad individuell plan (SIP).

 

Adhd

Inga remisser. Vårdnadshavare till barn med adhd ansöker själv till Adhd-center.

Autism

Flera mottagningar tar emot remisser. 

Dövblindhet

Remiss behövs inte om patienten har kontakt med hörselhabilitering eller syncentral.

Förvärvad hjärnskada

Flera mottagningar tar emot remisser.

Intellektuell funktionsnedsättning

Flera mottagningar tar emot remisser.

Rörelsenedsättning

Flera mottagningar tar emot remisser. 

 

Remiss

  • Remiss skickas via journalsystemet TakeCare. Patienten behöver vara delaktig i beslut om remiss och vara informerad om att vi inleder med att gör en bedömning om eventuella insatser.
  • Beskriv i remissen hur patientens fortsatta vårdkontakt med er planeras, om det finns behov av samordnad vårdplanering, om patienten har en fast vårdkontakt och kontaktuppgifter.
  • Bifoga diagnostisk utredning/utlåtande eller hänvisa till den i journalen med datum.
""

Jobba hos oss

Inom Habilitering & Hälsa arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger.
Jobba hos oss