Vårt studentprogram och organisation

Vi arrangerar ett gemensamt interprofessionellt introduktionsprogram som ger en överblick på vår verksamhet. Som student hos oss får du en bra grund i metoder och arbetssätt i en av vårdens specialistverksamheter.

PTP-psykolog hos oss

Vår studentorganisation

Vår studentorganisation består av yrkeshandledare samt studentsamordnare, AKA, inom våra sex hälsoprofessioner. Arbetet leds av verksamhetsområdets VIL-samordnare.

Yrkeshandledaren

Yrkeshandledaren är din kontaktperson. Hen ansvarar för det praktiska stödet till dig på din VFU-plats. Handledaren ger en introduktion till arbetsplatsen och till de rutiner som finns för exempelvis patientsäkerhet och hygien. Tillsammans gör ni en plan för lärandemål. Yrkeshandledaren ger också stöd i utförandet.

AKA eller studentsamordnare

Det är studentsamordnaren eller den Adjungerade kliniska adjunkten (AKA), som gör den övergripande studentplaceringen. Hen samordnar arbetet med  lektorn eller adjunkten på din utbildning. Det är också våra studentsamordnare och AKA som håller i vårt introduktionsprogram.

Inom Habilitering & Hälsa finns fem studentsamordnare, AKA, en för varje profession:

  • Arbetsterapeuter: Sofie Eriksson, AKA,
    sofie.m.eriksson@regionstockholm.se
  • Fysioterapeuter: Anna Dejler, AKA, (tf t o m juli 2024)
    anna.dejler@regionstockholm.se
  • Logopeder: Monika Björn, studentsamordnare, monika.bjorn@regionstockholm.se
  • Psykologer: Anna Fladvad, studentsamordnare, anna.fladvad@regionstockholm.se
  • Socionomer: Panagiota Kalamopoulou, studentsamordnare, panagiota.kalamopoulou@regionstockholm.se

VIL-samordnare

VIL samordnaren har uppdraget att samordna och utveckla studentarbetet inom Habilitering & Hälsa. 

  • Douglas Sjöwall, douglas.sjowall@regionstockholm.se, VIL-samordnare

Vårt introduktionsprogram för dig som student

Vi genomför ett gemensamt introduktionsprogram en gång per termin, då de flesta professioner är på plats i verksamheten. Programmet innehåller två träffar där vi bland annat presenterar Habilitering & Hälsa, bredden i vår verksamhet och vår forskning. Vi ger dig också möjlighet att träna på interprofessionellt lärande genom case. Vi anordnar också några studiebesök.

I korthet ser programmet ut så här:

Introduktionsträff och studiebesök

Du får träffa verksamhetschefen för Habilitering & Hälsa, AKA/studentsamordnarna och får information om studentarbetet. Du får också träffa forskningschefen och ta del av de forskningsarbeten som pågår.

På våra länsövergripande mottagningar arbetar man antingen med en specifik funktionsnedsättning och/eller ett särskilt behovsområde. Du kommer att få besöka två länsövergripande enheter.

Tvärprofessionellt lärande 

Vi jobbar med case tillsammans med de andra yrkesgrupper som har praktik samtidigt.

Seminarium och föreläsning

De som praktiserar under vårterminen bjuds int till presentation av nya magister och masteruppsatser samt evidensarbeten inom verksamheten. Både medarbetare och studenter är inbjudna.

De som praktiserar under höstterminen bjuds in till presentationen av aktuella forskningsstudier och posters inom verksamheten.

Senast ändrad 2024-05-23