Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd. Hjärnskador kan uppkomma genom exempelvis olyckor eller sjukdom. En förvärvad hjärnskada kan påverka både fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktioner. Det finns många typer av stöd och behandling som kan kompensera för funktionsnedsättningar.

Varje år drabbas omkring 70 000 personer i Sverige av en förvärvad hjärnskada. De flesta får lätta skador, men omkring 20 procent får måttliga till svåra hjärnskador. Ofta innebär en hjärnskada en plötslig förändring av livet, både för den som drabbas och för närstående.

Efter den akuta fasen behöver de flesta rådgivning, stöd och behandling från flera vårdgivare. Genom hjärnskaderehabilitering kan man förbättra och utveckla förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa. En liten andel har kvar en så omfattande funktionsnedsättning efter den inledande rehabiliteringsfasen att stöd från Habilitering & Hälsa blir aktuellt.

Vad är förvärvad hjärnskada?

Att en hjärnskada kallas för förvärvad innebär att den inte är medfödd, men den kan uppstå när som helst under livet och ibland så tidigt som i samband med förlossningen. Barn som är yngre än två år när skadan uppkommer får ofta diagnosen cerebral pares, CP.

Vad beror hjärnskador på?

Skador på hjärnan kan ha olika orsaker. Det kan exempelvis vara olyckor eller våld mot huvudet (traumatisk hjärnskada), blödning eller infarkt (stroke), syrebrist efter hjärtstillestånd (anoxisk hjärnskada) eller andra sjukdomar som hjärntumör och infektion i hjärna eller hjärnhinnor (encefalit/meningit).

Vår hjärna styr många olika funktioner, till exempel minne, motorik, balans, tal och språk. När hjärnan blir skadad kan en eller flera av dessa funktioner bli påverkade. Det kan innebära nedsatt rörelseförmåga, nedsatt språkförståelse och/eller talförmåga (afasi) och nedsatt kognitiv förmåga. Efter en svår hjärnskada är det även vanligt med andningsproblem och svårigheter att äta och svälja.

Hur påverkas livet av en förvärvad hjärnskada?

Varje hjärnskada är unik och innebär individuella konsekvenser. Hur livet påverkas beror på skadans orsak och omfattning, vilka delar av hjärnan som skadats och i vilket skede i livet som skadan uppstått.

Vissa följder av en hjärnskada kan vara svåra att lägga märke till eller förstå för människor i omgivningen – ibland även för den drabbade själv. Man brukar tala om osynliga funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara mental trötthet (så kallad hjärntrötthet), yrsel, svårigheter att tolka och sortera sinnesintryck, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och humörsvängningar.

En hjärnskada innebär oftast en plötsligt förändrad livssituation med behov av stöd på både kort och lång sikt, för såväl den drabbade personen som för närstående.

Habilitering & Hälsas stöd

Personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar till följd av förvärvad hjärnskada och deras anhöriga kan få stöd för att upprätthålla förmågor, anpassa miljön och hantera svårigheter i vardagen. Stöd och insatser vid mottagningarna inom Habilitering & Hälsa utgår från en kartläggning av personens förmågor och svårigheter. Insatserna ges individuellt eller i grupp.

På mottagningarna finns arbetsterapeuter, logopeder, psykologer, fysioterapeuter, specialpedagoger och kuratorer. Medicinsk vård och medicinska intyg ges av andra vårdgivare.

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Hjärnteamet barn tar emot barn och ungdomar, 2-17 år, med lindrig förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada tas emot på Habiliteringscenter barn. 

Hjärnskadecenter vuxna tar emot vuxna, 18 och äldre, med förvärvad hjärnskada som gett omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som omfattas av LSS personkrets 2 eller 3.

Center för sinnesstimulering Lagunen erbjuder sinnesstimulering till ungdomar och vuxna, 13–65 år, med omfattande kognitiva svårigheter.

Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet.

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om kommunikativt och kognitivt stöd. Här finns också en visningsmiljö med kommunikativt och kognitivt stöd och ett bibliotek. 
Kommunikativt och kognitivt stöd
Visningsmiljö
Bibliotek

hjärnskada, podd, funka olika

Podd om förvärvad hjärnskada

Podden Funka olika tar upp förvärvad hjärnskada, dess konsekvenser och vad det finns för stöd att få. Möt Alva som diagnostiserades med hjärntumör som sexåring, och Tomas som drabbades av stroke mitt i livet. Vi har också gjort en sömnskola för vuxna med förvärvad hjärnskada.

Publicerad: 2021-04-12