Habilitering & Hälsa

Till lättläst

Till Habilitering & Hälsa vänder du dig om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter funktionsnedsättningen medför.

Habilitering & Hälsa är en del av Region Stockholm. Vi ger stöd till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Vi ger även råd och stöd till anhöriga och personal. Habiliteringens insatser ska bidra till ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Olika funktionsnedsättningar

Habilitering & Hälsa ger insatser vid dessa funktionsnedsättningar: 

 • Adhd hos barn och unga upp till 25 år
 • Autism
 • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkiga
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionsnedsättning
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • Rörelsenedsättning

Habiliteringens stöd och insatser

Habiliteringens insatser ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan innebära. Stödet och insatserna berör följande områden:

 • Kunskap om funktionsnedsättningen
 • Att fungera i vardagen
 • Hälsa och levnadsvanor
 • Motorik och förflyttning
 • Andning och sväljning
 • Sinnesintryck och smärta
 • Språk och kommunikation
 • Socialt samspel och relationer
 • Problembeteenden
 • Skola, arbete och fritid
 • Samhällets stöd
 • Stöd till anhöriga

Du kan läsa mer om habiliteringen under Din habilitering.
Din habilitering

Vi skriver inte ut medicin

Har du eller ditt barn behov av medicinering vänder du dig till vårdcentralen eller till din kontakt i psykiatrin. Habilitering & Hälsa har inga läkare och kan därför inte förskriva läkemedel.