Habilitering & Hälsa

Till lättläst

Till Habilitering & Hälsa vänder du dig om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter funktionsnedsättningen medför.

Habilitering & Hälsa är en del av Region Stockholm. Vi ger stöd till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Vi ger även råd och stöd till anhöriga och personal. Habiliteringens insatser ska bidra till ett självständigt liv och delaktighet i samhället.

Olika funktionsnedsättningar

Habilitering & Hälsa ger insatser vid dessa funktionsnedsättningar: 

 • Adhd hos barn och unga upp till 25 år
 • Autism
 • Dövhet eller grav hörselskada hos vuxna som är teckenspråkiga
 • Dövblindhet
 • Flerfunktionsnedsättning
 • Förvärvad hjärnskada
 • Intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
 • Rörelsenedsättning

Habiliteringens stöd och insatser

Habiliteringens insatser ska förebygga och minska de svårigheter som en funktionsnedsättning kan innebära. Stödet och insatserna berör följande områden:

 • Kunskap om funktionsnedsättningen
 • En fungerande vardagen
 • Hälsa och levnadsvanor
 • Motorik och förflyttning
 • Andning och sväljning
 • Sinnesintryck och smärta
 • Språk och kommunikation
 • Socialt samspel och relationer
 • Problembeteenden
 • Skola och arbete
 • Samhällets stöd
 • Stöd till anhöriga

Du kan läsa mer om habiliteringen under Din habilitering.
Din habilitering

Vi skriver inte ut medicin

Har du eller ditt barn behov av medicinering vänder du dig till vårdcentralen eller till din kontakt i psykiatrin. Habilitering & Hälsa har inga läkare och kan därför inte förskriva läkemedel. 

Ansök om habilitering

För att kunna ansöka till oss behöver du ett läkarintyg, eller en journalkopia, som beskriver funktionsnedsättningen. Det får du efter att du genomgått en utredning. Utredning görs på en vårdcentral, en psykiatrisk mottagning eller liknande. 

Det kostar ingenting att få insats hos oss. Ibland tar vi betalt för material som används i habiliteringsarbetet, eller för fika i anslutning till grupp- eller kursverksamhet.

Ansökan för barn, 0-17 år  
Ansökan för vuxna  
Stöd till anhöriga 

Vård till asylsökande eller personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige

Alla har rätt att få vård som är av stor betydelse för hälsan. Det gäller barn och vuxna som söker asyl eller är i Sverige utan tillstånd.

Barn och ungdomar under 18 år har rätt till all vård, inklusive habilitering, tandvård och läkemedel.

Vuxna har inte rätt till habilitering utan bara sjukvård och tandvård som inte kan vänta. 

> För asylsökande och papperslösa på 1177 Vårdguiden