Kvalitet och uppföljning

Vi arbetar för en trygg och säker vård. Vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bidrar till att utveckla verksamheten.

Vi strävar efter att ge en trygg och säker vård. Det gör vi genom ett löpande patientsäkerhetsarbete och genom vårdgarantin. I kvalitetsbokslutet från Stockholms läns sjukvårdsområde kan man ta del av av Habilitering & Hälsas kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete, Stockholms läns sjukvårdsområde

Vårdgaranti i Stockholms län på 1177.se

Trygg och säker vård på slso.sll.se

Likvärdig vårdplanering genom habiliteringsprogram

Genom standardiserad vårdplanering och strukturerade habiliteringsprogram strävar vi efter en likvärdig vård av hög kvalitet inom hela länet. Vi följer upp vårdplaner och insatserna årligen.

Habiliteringsprogrammen är vår katalog över prioriterade insatser.  De utvecklas i takt med nya arbetssätt och rön. Strukturen i Habiliteringsprogrammen bygger på bland annat på Världshälsoorganisationens internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och riksdagens nationella modell för öppna prioriteringar.

Kvalitetsfunktioner 

Sakkunniga och specialisttjänster

Det finns sakkunniga/specialisttjänster inom verksamhetens hälsoprofessioner:  arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, specialpedagog och sjukgymnast/fysioterapeut. 

Habiliteringsläkare

Habiliteringsläkaren har stärker den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning. Det gäller särskilt personer med omfattande funktionsnedsättningar, och övergången mellan barn- och vuxensjukvård. 

I uppdraget ingår att samverka och öka kunskapen inom vårdgrenar som primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård, och att ge läkarkonsultation till habiliteringens personal. Habiliteringsläkaren representerar också verksamheten i utredningar och i nationella och regionala utvecklingsprojekt.

Barn som är anhörig till vuxen med funktionsnedsättning

Det finns barnombud på alla våra mottagningar. På våra vuxenenheter har ombudet barnperspektivet i mötet med vuxna med funktionsnedsättning.

Barn till förälder med en funktionsnedsättning