Barns hälso- och sjukvård

Personer med funktionsnedsättning ska i första hand vända sig till samma mottagningar som alla andra. Här finns information om vårdverksamheter som kan vara aktuella för barn under 18 år med funktionsnedsättning.

När ditt barn är sjuk eller har något besvär kan ni alltid söka vård på en vårdcentral. Där kan ni få behandling direkt. Om barnet behöver specialiserad vård blir ni hänvisade till rätt typ av mottagning. Ni kan välja vilken vårdcentral ni vill. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av Region Stockholm och privata vårdcentraler som har avtal med regionen.
Välja vårdmottagning - 1177.se  
Akut vård - habilitering.se

Webbplatsen 1177.se

På webbplatsen 1177 Vårdguiden finns information om hälso- och sjukvård för hela landet. Där finns information om hälsa, vård och e-tjänster. Du kan också ringa 1177 – öppet dygnet runt! 
1177.se/stockholm

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet inom Region Stockholm som ger stöd och insatser för att förebygga och minska de svårigheter funktionsnedsättningen medför. 
Vård från Habilitering & Hälsa  

Barnavårdscentral (BVC)

Barnavårdscentralen arbetar med förebyggande hälsovård och följer barns utveckling från födsel till skolstart.  
BVC - 1177.se  

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning 

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (Bumm) hjälper barn upp till 17 år med kroniska sjukdomar, till exempel allergi, astma eller eksem som inte kan behandlas på vårdcentralen. Även barn som har ont i magen eller urinvägsproblem kan söka hit.

Vissa Bumm-mottagningar utreder och behandlar barn som har svårigheter och problem med koncentration och uppmärksamhet.
Bumm - 1177.se

Hjälpmedel

Du som behöver hjälpmedel kan, efter att dina behov blivit bedömda,
få det via habilitering, primärvårdsrehabilitering, psykiatri eller
vårdcentral.

En förskrivare utreder dina behov och skriver ut hjälpmedel. Har du
tidigare fått hjälpmedel kan du kontakta den mottagningen som sedan
hänvisar dig vidare till rätt förskrivare.

Fritt val av hjälpmedel kan bli aktuellt om du har en rörelsenedsättning,
synnedsättning eller hörselnedsättning. Du kan då köpa hjälpmedel via
rekvisition och välja ett hjälpmedel som inte finns i regionens vanliga
utbud, men mellanskillnaden betalar du själv. 

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lån. Det innebär att ni lämnar tillbaka hjälpmedlet när barnet inte längre behöver det. Om ni har fått hjälpmedel på fritt val gäller andra regler.
Hjälpmedel - funktionshindersguiden.se

Att få hjälpmedel - 1177.se

Hjälpmedelsguiden - vårdgivarguiden.se

Hörsel och syn

Barnhörselhabilitering Rosenlund tar emot barn och ungdomar från 0 till 20 år med hörselbesvär. De kan bland annat göra medicinsk uppföljning med hörselkontroll och hjälpa till med utprovning och anpassning av hörapparater.
Barnhörselhabilitering - karolinska.se

Stockholms Syncentral ger personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra insatser. För att komma till Syncentralens barn- och ungdomsteam behöver barnet en remiss från en ögonläkare.
Syncentralen - sodexohjs.se

Psykisk ohälsa

Milda till måttliga psykiska besvär

Om barn och unga mår psykiskt dåligt och behöver stöd, kontaktar ni i första hand barnavårdscentralen, vårdcentralen, skolsköterskan, skolkuratorn eller ungdomsmottagningen.

Svåra psykiska besvär

Om problemen har blivit så stora att vardagen hemma, i skolan eller med kompisar inte längre fungerar kan ni kontakta en barn och ungdomspsykiatrisk mottagning (Bup).

På Bup kan barn och unga få hjälp med:
• ångest
• depression
• ätstörningar
• självskadebeteende
• allvarliga bråk och konflikter i familjen
• stora problem med att få och behålla kompisar
• koncentrationssvårigheter
• upplevelser av skrämmande händelser
• utredning och behandling av adhd
• utredning av autismspektrumtillstånd.

Samordnad individuell plan - SIP

Har ditt barn behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ni, vården eller kommunen begära en samordnad individuell plan (SIP).
Samordnad individuell plan - 1177.se

Tandvård

För dig med funktionsnedsättning finns olika former av ekonomiskt stöd till tandvård. Det finns också tandvårdsmottagningar som är anpassade på olika sätt. Tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm svarar på frågor om rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till och med 19 år eller tandvård för exempelvis personer med funktionsnedsättning.

Tandvård för barn - funktionshindersguiden.se

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningar vänder sig till dig som är 12-23 år. Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning om kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller frågor som stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer och identitet. På Umo.se finns svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Youmo.se är systersajten med information på flera språk. 
ungdomsmottagningar.sll.se 
umo.se 
youmo.se

Utredning - att få diagnos

För att få veta om ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionedsättning, till exempel adhd eller autismspektrumdiagnos, behövs en utredning. Om barnet är i förskoleåldern vänder ni er till barnavårdscentralen. Är barnet i skolåldern tar ni upp frågan med elevhälsan på skolan. Om ni redan har kontakt med en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning kan ni fråga där om en utredning för npf.
Neuropsykiatrisk utredning - 1177.se

Lagar som styr vården

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård i Sverige. I lagen står det vilken vård som regionen, andra vårdgivare och kommunen ska ge och vem som kan ta del av den. Ett exempel är Vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdslagen säger bland annat att du ska få god, trygg och säker vård. Du ska också få välja din vård och bli behandlad med respekt.

Lagen säger också att regionen ska erbjuda habilitering, hjälpmedel och tolktjänst för vardagstolkning till personer med funktionsnedsättning. Det står också om den hälso- och sjukvård som kommunen ska ge. 

Utöver Hälso- och sjukvårdslagen finns det också en patientlag, tandvårdslag och lagar om sekretess och patientsäkerhet. 
Hälso- och sjukvårdslagen på vårdgivarguiden.se 

Lagar som styr kommunens stöd

Kommunen har det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen. Du som har en funktionsnedsättning vkan ända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Annat stöd från samhället