Barns hälso- och sjukvård

Här finns information om andra verksamheter än Habilitering & Hälsa inom hälso- och sjukvården som kan vara aktuella för barn under 18 år med funktionsnedsättning.

 

BUMM

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar hjälper barn upp till 17 år med kroniska sjukdomar, till exempel allergi, astma eller eksem som inte kan behandlas på vårdcentralen. Även barn som har ont i magen eller urinvägsproblem kan söka hit.

Vissa BUMM-mottagningar utreder och behandlar barn som har svårigheter och problem med koncentration och uppmärksamhet.
BUMM - 1177.se

Hjälpmedel

För att få hjälpmedel behöver ni ta kontakt med en förskrivare som utreder barnets behov och beslutar om hjälpmedel. Förskrivare finns inom Habilitering & Hälsa, primärvårdsrehabilitering, psykiatri och på vårdcentral.

Ett förskrivet hjälpmedel är ett lån. Det innebär att ni lämnar tillbaka hjälpmedlet när barnet inte längre behöver det. Om ni har fått hjälpmedel på fritt val gäller andra regler.
Hjälpmedel - 1177.se

Hjälpmedelsguiden - vårdgivarguiden.se

Hörselhabilitering

Barnhörselhabilitering Rosenlund tar emot barn och ungdomar från 0 till 20 år med hörselbesvär. De kan bland annat göra medicinsk uppföljning med hörselkontroll och hjälpa till med utprovning och anpassning av hörapparater.
Barnhörselhabilitering - karolinska.se

Logopedmottagning

För att komma till en logoped behöver ditt barn en remiss. Ni kan få en remiss av en läkare, skolsköterska, sköterska på barnavårdscentralen, psykolog eller en logoped. Därefter kan ni välja vilken logopedmottagning ni vill gå till bland dem som har blivit godkända av Region Stockholm.

Logopeder arbetar med olika typer av problem som:
• dyslexi för utredning av läs- och skrivsvårigheter
• röststörning
• språk- och talstörningar
• stamning
• neurologisk sjukdom som orsakar språk- och talstörning eller sväljstörning.
Logopedmottagningar i Stockholms län - 1177.se

Move & Walk

Move & Walk behandlar barn och vuxna med medfödda och förvärvade neurologiska skador. Konduktiv pedagogik fungerar som ett komplement till ordinarie habilitering och rehabilitering. Verksamheten bygger på den ungerska konduktiva pedagogiken, även kallad Petö-metoden.
movewalk.se

Primärvårdsrehabilitering

Primärvårdsrehabilitering gör undersökningar, behandlingar och uppföljningar. Hjälp med rehabilitering ges på en mottagning eller i hemmet. Det behövs ingen remiss utan ni kan kontakta och välja vilken mottagning ni vill.
Primärvårdsrehabilitering - 1177.se

Psykiatri

Milda till måttliga psykiska besvär

Om barn och unga mår psykiskt dåligt och behöver stöd, kontaktar ni i första hand barnavårdscentralen, vårdcentralen, skolsköterskan, skolkuratorn eller ungdomsmottagningen.

Svåra psykiska besvär

Om problemen har blivit så stora att vardagen hemma, i skolan eller med kompisar inte längre fungerar kan ni kontakta en barn och ungdomspsykiatrisk mottagning (bup).

På bup kan barn och unga få hjälp med:
• ångest
• depression
• ätstörningar
• självskadebeteende
• allvarliga bråk och konflikter i familjen
• stora problem med att få och behålla kompisar
• koncentrationssvårigheter
• upplevelser av skrämmande händelser
• utredning och behandling av adhd
• utredning av autismspektrumtillstånd.

Om det är akut

Behöver barnet eller den unga psykiatrisk hjälp genast, vänder ni er till bup-mottagningen eller bup:s akutmottagning. 
Barn och ungdomspsykiatrin - 1177.se

Neuropsykiatrisk utredning - att få diagnos

För att få veta om ditt barn har en neuropsykiatrisk funktionedsättning, till exempel adhd eller autismspektrumdiagnos, behöver hen gå igenom en utredning. Om barnet är i förskoleåldern vänder ni er till barnavårdscentralen. Är barnet i skolåldern tar ni upp frågan med elevhälsan på skolan. Om ni redan har kontakt med en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning kan ni fråga där om en utredning för npf.
Neuropsykiatrisk utredning - 1177.se

Stockholms Syncentral

Stockholms Syncentral ger personer med synnedsättning förutsättningar att klara sitt dagliga liv, få ökad livskvalitet och självständighet genom habilitering, rehabilitering och andra insatser. För att komma till Syncentralens barn- och ungdomsteam behöver barnet en remiss från en ögonläkare
Syncentralen - sodexohjs.se

Tandvård

Specialisttandvård

Specialisttandvård vänder sig till personer med avancerade eller särskilda vårdbehov. För att komma till enheten måste barnet ha remiss från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare.
Specialisttandvård - folktandvardenstockholm.se

Mun-H-Center

Mun-H-Center är ett orofacialt kunskapscenter för sällsynta diagnoser och ett resurscenter för orofaciala hjälpmedel med hela Sverige som upptagningsområde. Centret arbetar med personer som har problem i mun- och ansiktsregionen, till exempel andningshinder, sugsvårigheter, ätsvårigheter, talsvårigheter, utslätad mimik, dregling, muntorrhet eller tandgnissling. Mun-H-Center ger information och konsultation om hjälpmedel som rör munnens funktioner.
mun-h-center.se

Tandvårdsfrågor Stockholms län

Har du frågor som gäller rättigheter och beslut om tandvård för barn och ungdomar till och med 19 år eller tandvård för vissa sjuka, äldre och funktionshindrade personer kan du vända dig till tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.
Tandvårdsfrågor Stockholms län – 1177.se

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningar vänder sig till dig som är 12-23 år. Du kan få hjälp med preventivmedel, göra graviditetstest, testa dig för könssjukdomar och få rådgivning om kropp och sexualitet. Du kan även prata med en kurator när det gäller frågor som stress, nedstämdhet, sex, sexualitet, relationer och identitet.

Du kan antingen boka tid på en ungdomsmottagning eller gå dit på drop-in-tider. Besöken är kostnadsfria.
ungdomsmottagningar.sll.se

Vårdcentral

När ditt barn är sjuk eller har något besvär kan ni alltid söka vård på en vårdcentral. Där kan ni få behandling direkt. Om barnet behöver specialiserad vård ska ni bli hänvisade till rätt typ av mottagning. Ni kan välja vilken vårdcentral ni vill. Det gäller alla vårdcentraler som drivs av Region Stockholm och privata vårdcentraler som har avtal med regionen.

Om ni inte är nöjda med den vårdcentral ni valt eller vill byta av något annat skäl kan ni göra det. Även om barnet är listad på en vårdcentral har ni möjlighet att söka vård på en annan.
Välja vårdmottagning - 1177.se