Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada på hjärnan som inte är medfödd. Hjärnskador kan uppkomma genom exempelvis olyckor eller sjukdom. En förvärvad hjärnskada kan påverka både fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktioner. I dag finns många typer av stöd och behandling som kan kompensera för funktionsnedsättningarna.

Varje år drabbas omkring 70 000 personer i Sverige av en förvärvad hjärnskada. De flesta får lätta skador, men omkring 20 procent får måttliga till svåra hjärnskador. Ofta innebär en hjärnskada en plötslig förändring av livet, både för den som drabbas och för närstående.

Efter den akuta fasen behöver de flesta rådgivning, stöd och behandling från flera vårdgivare. Genom hjärnskaderehabilitering kan man förbättra och utveckla förlorade förmågor eller lära sig att kompensera för dessa. En liten andel har kvar en så omfattande funktionsnedsättning efter den inledande rehabiliteringsfasen att stöd från Habilitering & Hälsa blir aktuellt.

Vad är förvärvad hjärnskada?

Att en hjärnskada kallas för förvärvad innebär att den inte är medfödd, men den kan uppstå när som helst under livet och ibland så tidigt som i samband med förlossningen. Barn som är yngre än två år när skadan uppkommer får ofta diagnosen cerebral pares, CP.

Vad beror hjärnskador på?

Skador på hjärnan kan ha olika orsaker. Det kan exempelvis vara olyckor eller våld mot huvudet (traumatisk hjärnskada), blödning eller infarkt (stroke), syrebrist efter hjärtstillestånd (anoxisk hjärnskada) eller andra sjukdomar som hjärntumör och infektion i hjärna eller hjärnhinnor (encefalit/meningit).

Vår hjärna styr många olika funktioner, till exempel minne, motorik, balans, tal och språk. När hjärnan blir skadad kan en eller flera av dessa funktioner bli påverkade. Det kan innebära nedsatt rörelseförmåga, nedsatt språkförståelse och/eller talförmåga (afasi) och nedsatt kognitiv förmåga. Efter en svår hjärnskada är det även vanligt med andningsproblem och svårigheter att äta och svälja.

Hur påverkas livet av en förvärvad hjärnskada?

Varje hjärnskada är unik och innebär individuella konsekvenser. Hur livet påverkas beror på skadans orsak och omfattning, vilka delar av hjärnan som skadats och i vilket skede i livet som skadan uppstått.

Vissa följder av en hjärnskada kan vara svåra att lägga märke till eller förstå för människor i omgivningen – ibland även för den drabbade själv. Man brukar tala om osynliga funktionsnedsättningar. Det kan till exempel vara mental trötthet (så kallad hjärntrötthet), yrsel, svårigheter att tolka och sortera sinnesintryck, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och humörsvängningar.

En hjärnskada innebär oftast en plötsligt förändrad livssituation med behov av stöd på både kort och lång sikt, för såväl den drabbade personen som för närstående.

Stöd från Habilitering & Hälsa

Personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar till följd av förvärvad hjärnskada och deras anhöriga kan få stöd för att upprätthålla förmågor, anpassa miljön och hantera svårigheter i vardagen. Stöd och insatser vid Habilitering & Hälsa är evidensbaserade och utgår från en kartläggning av personens förmågor och svårigheter. Insatserna ges individuellt eller i grupp.

Vid Habilitering & Hälsa finns arbetsterapeuter, logopeder, psykologer, fysioterapeuter, specialpedagoger och kuratorer. Medicinsk vård och medicinska intyg ges av andra vårdgivare.

Hjärnskadecenter vuxna

Hjärnskadecenter vuxna inom Habilitering & Hälsa ger råd och stöd till personer som är 18 år eller äldre, med omfattande och varaktig funktionsnedsättning till följd av en hjärnskada som uppstått i åldern 13-64 år. Mottagningen ger även råd och stöd till närstående. Insatser som erbjuds är exempelvis:

• Rådgivning till dig, dina närstående och god man/förvaltare
• Bedömning av dina funktions- och aktivitetsförmågor
• Rådgivning och konsultation till personal i din närmiljö
• Utredning av hur din vardag fungerar
• Information om resurser och dina rättigheter i samhället
• Samtalsstöd, individuellt eller i grupp
• Samverkan med andra vårdgivare och myndigheter

Hjärnskadecenter vuxna 

Hjärnteamet barn och habiliteringscenter för barn

Hjärnteamet barn tar emot barn och ungdomar 2-17 år, med lindrig förvärvad hjärnskada som har medfört en varaktig kognitiv funktionsnedsättning. De ger också råd och stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk, såsom förskola och skola.

Barn som har måttlig till svår förvärvad hjärnskada tas emot på något av de habiliteringscenter som finns för barn inom Habilitering & Hälsa.

Hjärnteamet barn
Sök habiliteringscenter för barn

 

hjärnskada, podd, funka olika

Podd om förvärvad hjärnskada

Podden Funka olika tar upp förvärvad hjärnskada, dess konsekvenser och vad det finns för stöd att få. Möt Alva som diagnostiserades med hjärntumör som sexåring, och Tomas som drabbades av stroke mitt i livet. Vi har också gjort en sömnskola för vuxna med förvärvad hjärnskada.

 

Mottagningar inom Habilitering & Hälsa

Hjärnteamet barn tar emot barn och ungdomar, 2-17 år, med lindrig förvärvad hjärnskada och varaktig kognitiv funktionsnedsättning. Barn med måttlig till svår förvärvad hjärnskada tas emot på Habiliteringscenter barn. 
Hjärnteamet barn

Hjärnskadecenter vuxna tar emot vuxna, 18 och äldre, med förvärvad hjärnskada som gett omfattande och varaktig funktionsnedsättning och som omfattas av LSS personkrets 2 eller 3.
Hjärnskadecenter vuxna

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar, samhällets stöd och kommunikativt och kognitivt stöd. Centret ger också individanpassade insatser kring kommunikativt och kognitivt stöd.
Habiliteringens resurscenter