Dövblindhet

Personer som har funktionsnedsättningen dövblindhet har en kombination av grav syn- och hörselnedsättning. Det ger stora svårigheter i vardagslivet främst när det gäller kommunikation, orientering och information.

Dövblindhet är ett specifikt funktionshinder.
Dövblindhet är en kombinerad syn- och hörselnedsättning.
Dövblindhet begränsar en persons möjlighet att delta i aktiviteter och inskränker full delaktighet i samhället i sådan grad, att samhället måste underlätta genom att tillhandahålla specifika insatser, anpassa omgivningen och/eller erbjuda tekniska lösningar.

Definition av dövblindhet antagen av Nordiskt Ledarforum i Reykjavik, maj 2007 och rev. av svenska dövblindrådet 2013

1. Syn och hörsel är centrala för att kunna ta emot information. Nedsatt funktion på dessa två sinnen, som förmedlar information på avstånd, ökar behovet av att kunna använda de sinnen som förmedlar information på nära håll (känsel, lukt och smak), liksom behovet av att använda sig av minnet och slutledningsförmågan.

2. Behovet av specifika insatser och anpassningar av omgivningen varierar bland annat beroende på:

  • när dövblindheten uppkom i förhållande till personens kommunikativa utveckling och språktillägnande
  • hur omfattande syn- och hörselnedsättningen är
  • om syn- och hörselnedsättningen är kombinerad med andra funktionsnedsättningar
  • om syn- och hörselnedsättningen är stabil eller progressiv.

3. För en person med dövblindhet kan funktionsnedsättningen utgöra ett större hinder i vissa aktiviteter än i andra. Därför måste varje aktivitet och upplevelsen av delaktighet i aktiviteten bedömas var för sig. Funktionsnivån och delaktigheten inom varje enskild aktivitet kan också variera beroende på omgivningsfaktorer och individuella personliga faktorer.

4. Dövblindhet medför varierande behov av att anpassa aktiviteterna så att man kan delta på jämlika villkor*. Det gäller framför allt:

  • alla former av information
  • det sociala samspelet och kommunikationen
  • den rumsliga orienteringen och möjligheten att röra sig fritt och självständigt
  • vardagliga aktiviteter och krävande aktiviteter där sinnena som förmedlar information på nära håll används, som att läsa och skriva.

5. För att tillhandahålla insatser till personer med dövblindhet och kunna anpassa omgivningen krävs det ett tvärvetenskapligt synsätt som omfattar specifika kunskaper om dövblindhet.

* På jämlika villkor (se ovan) innebär att en person med dövblindhet och omgivningen är involverade på lika villkor. Däremot ligger ansvaret för att anpassningen sker på samhället och omgivningen.

 

Dövblindteamet

Dövblindteamet ger råd och stöd kring dövblindhet. Vi vänder oss till barn och vuxna med dövblindhet eller grav syn- och hörselnedsättning. Vi ger också stöd och information till närstående. Dövblindteamet är en del av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm.

Dövblindteamet