Individuella samtal för föräldrar

Föräldrar till barn i alla åldrar, kan komma till mottagningen för individuella samtal. En del tycker att situationen är extremt påfrestande, medan andra tycker att det trots omständigheterna går ganska bra. Det kan bero på vilken slags funktionsnedsättning barnet har, vilket stöd som finns i omgivningen, den egna förmågan och vad man sedan tidigare bär med sig i livet. I en kris kan eventuella trauman aktualiseras på nytt.

Många uttrycker en lättad över att få möjligheten att prata och dela tankar och känslor med någon utanför familj och vänkrets. Kanske är det första gången man talar med en professionell person. Det kan kännas ovant att tala om sina innersta tankar och känslor, kanske särskilt om sådant man tycker känns förbjudet och främmande. Somliga har tidigare erfarenhet av psykoterapi men det kan vara första gången man söker en samtalskontakt med utgångspunkten att man är förälder till ett barn med funktionsnedsättning. 

Få hela familjepusslet att gå ihop

Hela familjen påverkas ofta av att en familjemedlem uppvisar symptom som kan vara svåra att förhålla sig till. I en del familjer finns fler barn med funktionsnedsättning vilket ytterligare kan komplicera. Barnet som har en funktionsnedsättning kan behöva mycket omsorg och föräldrar kan ha begränsat utrymme att se till de egna och till syskonens behov. Att som förälder få möjlighet till återhämtning är förebyggande och minskar risken för att bli utmattad.

Förhållningssätt, krav och kommunikation

Dilemman rörande förhållningssätt, krav och kommunikationsproblem är vanliga samtalsteman. En känsla av att man som förälder gjort ”fel” kan väcka skuld- och skamkänslor. Att få tala igenom sådant kan mynna ut i att man som förälder får en mer nyanserad bild av hur det egentligen varit, vad man kanske kunnat göra annorlunda och vad som inte har gått att påverka.

I samtalen får man möjlighet att reflektera kring sin situation, hur den är och att det blivit som det blivit.

Egen uppväxt och bakgrund har många behov av att tala om. Detta för att förstå och skapa ett sammanhang kring sig själv och eventuella familjemönster. Det brukar leda till att man får en mer ödmjuk inställning till sig själv och sina eventuella tillkortakommanden. Man inser ofta att man gjort det som varit möjligt, så gott man kunnat under rådande omständigheter och att man inte kan ta ansvar för det oförutsägbara. Själva livet tar sina egna vägar och mycket händer som man faktiskt inte kan kontrollera och rå på.

Motstridiga känslor

Det kan hända att man upptäcker känslor och reaktionsmönster som man inte känner igen hos sig själv, sådant som man ifrågasätter men som i sitt sammanhang blir helt begripligt. Motstridiga känslor är ofta vanliga i en krissituation när man är omtumlad och sårbar. Man kan dra sig undan från omgivningen, skäms för sina reaktioner, tankar och känslor. Kanske vill man inte ens prata med sin eventuella partner. 

Svårt sjuka barn

Föräldrar med svårt sjuka barn lever mer än andra i en oro för att förlora sitt barn. Familjen får kanske under lång tid anpassa sig till svåra livsbetingelser. Kanske tänker man på eventuella syskon, hur de påverkas. Det kan vara till hjälp at få tala om sin situation och om eventuella motstridiga känslor som väcks. Att få möjlighet att dela sina tankar och känslor med någon professionell person kan underlätta och upplevas som ett stöd, en tröst i en svår livssituation.

Kontakta Samtalsmottagningen för anhöriga