Fyra boktips ur serien Förskolepocket

En serie lättillgängliga och konkreta handböcker om angelägna ämnen som vänder sig till förskolans pedagoger.

Värt att veta om språkstörning

av Anna Eva Hallin och Christina Reuterskiöld. Natur & Kultur, 2021

Anna Eva Hallin är logoped och forskare inom språk-, läs- och skrivutveckling och språksvårigheter hos barn och unga. I den här boken får vi veta vad språkstörning är och hur man kan skapa bra lärmiljöer som ger elever med språkstörning möjlighet att utvecklas och uppfylla målen i läroplanen. För att få diagnosen språkstörning måste det finnas medfödda svårigheter; det beror aldrig på för lite stimulans eller svag intellektuell förmåga. Hallin ger många konkreta exempel på stöd, till exempel olika sätt att stärka ordförrådet och utveckla strategier för läsförståelse.

Försenad utveckling: vad kan det bero på

av Gunilla Carlsson Kendall. Natur & Kultur, 2020

Författaren beskriver genom exempel vad försenad utveckling kan vara och vilka svårigheter som kan uppstå. Pedagoger får konkreta råd och stöd i hur de kan bemöta barnen utifrån exempel på välkända och vardagliga situationer, men också hur svåra situationer kan hanteras och kanske undvikas.  och organisera sin verksamhet för att underlätta och för att ge alla barn bästa stödet och möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt, och hur svåra situationer kan hanteras och kanske undvikas. Författaren poängterar vikten av pedagogers egen förståelse för att kunna hitta rätt kravnivå och kunna möta alla barn olika. Det är inte barnen som ska ändras, verksamheten och förhållningssättet ska ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sin förmåga.

Svårigheter med socialt samspel: kan det vara autism

av Gunilla Carlsson Kendall. Natur & Kultur, 2020

Gunilla Carlsson Kendall är psykolog och har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med neuropsykiatrisk problematik och inlärningssvårigheter. Här beskriver hon vilka svårigheter som kan finnas hos barn inom autismspektrum, som sensorisk överkänslighet, motoriska svårigheter, svårt med förändringar och matproblematik tas upp och konsekvenserna beskrivs. Boken tar upp vilka tecken som bör uppmärksammas av förskolepersonal, och vad som är viktigt vid samtal med föräldrar, vid misstanke om autism. Vidare beskrivs vilka anpassningar och pedagogiska insatser som behövs.

Värt att veta om koncentrationssvårigheter

av Gunilla Carlsson Kendall. Natur & Kultur, 2020

Den här bokens fokus är barn med koncentrationssvårigheter. Det är en konkret handfast bok som ger tydliga exempel på vad koncentrationssvårigheter kan vara och som lyfter fram särskilda situationer som kan vara extra utmanande för barn med denna problematik. Författaren ger konkreta förslag på metoder, åtgärder och råd för hur extra utmanande situationer kan undvikas. Här finns flera vardagsexempel som läsaren kan känna igen.

Nya böcker i serien

Under våren och sommaren 2021 kommer ytterligare två böcker i serien Förskolepocket. Medie- och informationskunnighet och Integritet. 
Förskolepocket på Natur & Kultur