Tre frågor till Annika Brar om nationella riktlinjer

Socialstyrelsen har fått uppdraget att analysera förutsättningarna för att ta fram nationella riktlinjer inom habilitering, hjälpmedel och rehabilitering. Annika Brar, habiliteringsläkare i Region Stockholm berättar om vad det kan innebära för habiliteringen.

Varför kan det bli aktuellt att ta fram nationella riktlinjer för den här vården?

– Uppdraget utgår ifrån det förra regeringsuppdraget till Socialstyrelsen, där statistik inom hjälpmedelsområdet visade stora skillnader över landet. Det finns stora variationer mellan regionerna även när det gäller habilitering; vilka funktionsnedsättningar som omfattas, vilka yrkesgrupper som finns inom habiliteringen och vilka insatser som erbjuds patienter i olika åldrar. Särskilt stor är variationen inom vuxenhabiliteringen.

Nationella riktlinjer behövs generellt för att ge patienter likvärdig vård över landet, och för att tydliggöra vad regioner och kommuner bör erbjuda, i detta fall för personer med funktionsnedsättning.

Hur kan nationella riktlinjer förbättra vården för habiliteringens patienter?

De är ett viktigt underlag för regioner och kommuner i ledning, styrning och prioritering av insatser för vård och omsorg. Där tydliggörs vilka åtgärder som bör, kan eller inte bör erbjudas vid olika tillstånd. På så sätt ökar möjligheten för alla patienter att få likvärdig, effektiv och säker vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Riktlinjerna är däremot inte detaljerade eller heltäckande, det är viktigt att veta. De tar främst upp åtgärder och frågeställningar där det finns frågetecken eller oenighet inom vård och omsorg.

Varför nämns bara två av habiliteringens professioner, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, i beslutet?

– Jag tror det utgår från rapporten om hjälpmedel. Fysioterapeuter och arbetsterapeuter är de professioner som är de största förskrivarna. Givetvis måste samtliga professioner inom rehabilitering, habilitering och hjälpmedel involveras, inklusive läkare och sjuksköterskor. Tillgången på de professionerna i barn- och vuxenhabilitering är exempel på sådant som varierar mycket över landet.

Publicerad 2022-08-19

Mer om Nationella riktlinjer

Funktion i fokus-redaktionen på Habilitering & Hälsa har tidigare uppmärksammat frågan om Nationella riktlinjer:

Fysioterapeuterna om Nationella riktlinjer (8 april, 2022)

"Röster från Hjälpmedelsriksdagen" (2021)