Geat barget habiliteringas? (Vilka jobbar på habiliteringen?)

Svensk version av sidan

Das sáhtát lohkat makkar bargit gávdnojit vuostáivalddáhagas habiliteringas. Teaksta lea álkit čállojuvvon (lättläst).

Arbetsterapeuta

Okta arbetsterapeuta sáhttá veahkehit du oažžut beaivválaš bargguid árgabeaivvis doaibmat buorebut. Doai ovttas sáhttibeahte gávdnat ođđa vuogi  got doaimmáhit áššiid, mii dahka ahte don ieš birget buorebut. Dat gávdnojit jierbmas veahkkeneavvut mat veahkehit sihke goruda ja jierpmi. Ovdamearka dihte dihtor prográmmá mii sáhttá lohkat teavstta, dahje diimmut mat veahkehit du doallat áiggiid.

Fysioterapeuta

Okta fysioterapeuta máhttá ollu goruda birra. Fysioterapeutáin sáhtát don hárjehallat iešguđet lagan lihkastagáid. Dat sáhttá dan dihte vai šattát gievrrat dahje oaččot buoret balánssa. Muhttimat fertejit hárjehallat vai leat unnit bákčásat, dahje sii háliidit ieža birget eanet. Soames baliid dárbbahuvvojit veahkeneavvut. Fysioterapeuta gohčoduvvo muhtomin sjukgymnast.

Kurator

Kurator diehta ollu makkár veahki don sáhtát oažžut servodagas. Don dahje soames  du veagas soaita dárbbahit ráđi dahje doarjága go áššit rivdet eallimis. Dat sáhttá leat skuvllas   nuppelot jáhkásažžan dahje rávis olmmožin. Don sáhtát dárbbahit veahki go valddat oktavuođa eiseváldiiguin dahje relašuvnnain. Kurator lea čeahppi guldalit ja veahkehit.

Logopeda

Logopeda sáhttá veahkehit du ságastit eara ládje. Gávdnojit ollu iešguđetlagan mállet vuosehit earáide maid háliida, jurddáša ja dovda. Sáhttá atnit  ságastan giela, mearkkáid dahje gováid. Logopeda veahkeha du gávdnat rievttes veahkeneavvuid ja adda dunnje cavgilemiid got galga hárjehallat. Sáhtát máid oažžut veahki logopedas jus dus lea váttis borrat ja njiellat.

Psykologa

Psykologa luhtte sáhttá ságastit iežas jurdagiid ja dovdduid su iežas birra. Psykologa guldala vaikko dovdo ahte dat maid áiggot muitalit lea váttis  ja lossat. Oažžot ieš mearridit man birra don háliidat ságastit. Oapmehaččat soittet maid dárbbahit ságastit psykologáin. Psykologa máhttá maid dahkat čielggademiid.

Specialpedagoga

Specialpedagoga (earenoamaš pedagoga) barga dainna ahte dahkat álkibun oahppat ođđa áššiid. Dat sáhttá leat stoahkanhearvváiguin dahje juoga earáin mii dahká ahte šaddá álkit konsentreret. Earenoamaš pedagoga sáhttá soman dahkat. Ovttas doai gávnnaheahpe makkár vuohki heive buoremusat dunnje. Earenoamaš pedagoga sáhttá maid heivehit nu ahte bures doaibma ruovttus ja skuvllas.