حمایت جامعه

Svensk version av sidan

افرادی که دارای معلولیت هستند مستحق حمایت جامعه میباشند. این هم در مورد بزرگسالان و هم کودکان صدق میکند. در اینجا شما میتوانید در مورد قوانین این کمکها بخوانید. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود).

(Samhällets stöd, SoL och LSS - dari)

اینکه چه نوع حمایتی از شما صورت بگیرد ارتباط دارد به چگونگی معلولیت و تاثیر گذاری آن به زندگی روزمره تان.

کمون یا شهرداری مسئولیت کمک در امور روزمره را دارد. نواحیregionen  مسئولیت خدمات صحی و مراقبتی مثلا توان بخشی را دارد.

قوانین در مورد حمایت و مراقبت

در قدم اول سه قانون در مورد حمایت و مراقبت اعتبار دارند:

- قانون خدمات صحی و مراقبتی(HSL)

- قانون خدمات اجتماعی(SoL)

- قانون حمایت و خدمات برای بعضی افراد دارای معلولیت(LSS)

قانون خدمات صحی و مراقبتی(HSL)

در این قانون ذکر گردیده است که شما مستحق چه نوع خدمات مراقبتی از طرف شهرداری، ناحیه و دیگر عرضه کنندگان خدمات مراقبتی هستید.

همچنان در این قانون ذکر گردیده است که کدام افراد میتوانند بخشی از خدمات مراقبتی را دریافت کنند. (توانبخشی و صحت) بخشی از خدمات مراقبتی در ناحیه استاکهلم است.

نواحی انواع مختلفی از کمک ها را به شما کسانیکه معلول هستید، ارائه می دهد. مثلاً میتواند خدمات ذیل باشند:

- توان بخشی یا باز گرداندن توانایی

- وسایل کمکی

- خدمات ترجمانی در امور روزمره

همچنان در این قانون تضمین خدمات مراقبتی نیز ذکر گردیده است. این در مورد آن است که شما حق دارید خدمات مراقبتی را در طول یک مدت معین بدست آورید.

قانون خدمات اجتماعی(SoL)

در قانون خدمات اجتماعی ذکر گردیده است که افراد دارای معلولیت و اقارب آنها مستحق کمک از طرف شهرداری میباشند.

اینکه چه کمکی صورت بگیرد، ارتباط میگیرد به نیازمندی های شما. به این معنا که شما بتوانید مانند دیگران زندگی کنید.

کمک از طرف شهرداری ها طور معمول مساعدتbistånd  نامیده می شود. شما میتوانید برای اخذ مساعدت های گوناگون درخواست کنید. طور مثال:

- کمک برای مسکن

- شخص رابطkontaktperson

- همراهledsagare

- مسکن با خدمات متفاوت

- پول - کمک بلاعوض مالی برای امرار معاش برای مسکن، مواد خوراکی و چیزهای دیگری که به آنها نیاز دارید.

شما برای دریافت حمایت از شهرداری که در آنجا زندگی می کنید مطابق با قانون خدمات اجتماعی، در خواست میکنید. شما کسانی که در شهر استاکهلم زندگی میکنید، در ناحیهstadsdel  خود در جستجو حمایت باشید.

سرپرست، وصی، قیم یا اداره کننده میتوانند برای حمایت درخواست بدهند.

کسانی که ۱۵ ساله شده اند میتوانند خود شان درخواست کمک بدهند.

شما میتوانید طور شفاهی یا تحریری درخواست کنید.

قانون حمایت و خدمات برای یکتعداد معلولین

در قانون حمایت و خدمات برای بعضی افراد دارای معلولیت، ذکر گردیده که افراد دارای معلولیت گسترده میتوانند درخواست کمک بدهند. گسترده به این معناست که معلولیت باید زندگی او را زیاد تحت تأثیر قرار داده باشد. همچنان باید در طول تمام زندگی یا یک مدت طولانی باقی بماند.

این قانون در مورد سه گروه مختلف اعتبار دارد. در این قانون این گروها به نام حلقه یا دایره افراد (personkrets) یاد میشوند:

۱. افراد دارای ناتوانی ذهنی و افراد مبتلا به خود گرایی.

۲. افرادی که بعد از یک حادثه یا مریضی، در سن بزرگسالی دچار کدام صدمه مغزی شده اند، و این صدمه مغزی جدی است.

۳. افرادی دارای سایر معلولیت های بزرگ که باعث مشکلات زیاد در زندگی میگردند، هستند.

این کمک باید باعث یک زندگی بهتر برای این فرد شود.

شما میتوانید به ده نوع مختلف کمک ها درخواست کنید. آنها اقداماتinsatser  نامیده میشوند و بعضی از آنها قرار ذیل استند:

- شخص رابط

- خدمت عوض کردنavlösarservice  و همراهی کردن

- مددگار شخصی

- فعالیت روزمرهdaglig verksamhet

- مسکن در خانواده سرپرست یا مسکن با خدمات خاص

شما طبق قانون حمایت و خدمات برای بعضی از افراد معلول (LSS) در شهرداری که در آن سکونت دارید درخواست حمایت میدهید.

سرپرست، وصی، قیمförmyndare  یا اداره کنندهförvaltare  میتواند برای حمایت درخواست بکند.

کسانی که ۱۵ ساله شده اند میتوانند خود شان برای حمایت درخواست بدهند.

شما میتوانید طور شفاهی یا تحریری درخواست بدهید.

پلان انفرادی هم آهنگ شده

افرادی که هم از شهرداری و هم از ناحیه کمک دریافت میکنند میتوانند یک پلان انفرادی هم آهنگ داشته باشند.

پلان انفرادی هماهنگ باید کمکی برای شما و نزدیکان تان باشد برای اینکه از منابع مختلف کمک بگیرید و هماهنگ کنید. این میتواند طور مثال در صورتی که شما هم از بخش توان بخشی و هم از خدمات اجتماعی کمک بدست می آورید.

پلان انفرادی هم آهنگ شده باید واضح باشد و منجمله در موارد ذیل باشد:

- کدام اقداماتی باید دریافت کنید

- مسئولیت این اقدامات را چه کسی به عهده دارد

- چگونه این پلان باید تعقیب گردد

اگر شما با اداره بیمه اجتماعی(Försäkringskassan)  و اداره کار(Arbetsförmedlingen)  در ارتباط هستید، آنها نیز میتوانند در پلان انفرادی هم آهنگ شده شامل باشند.