وقتیکه شما بالغmyndig شدید

Svensk version av sidan

این صفحه برای شما که بالغ خواهید شد یا تازه بالغ شده اید، است. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود)

(När du blir myndig - dari)

خودتان تصمیم بگیرید

وقتیکه ۱۸ سال تان پوره شد، شما بالغ هستید. شما خود تان در امور زندگی تان تصمیم میگیرید. شما خودتان امور پولی یا مالی خود را پیش میبرید. شما خودتان میتوانید با مراکز صحی تماس بگیرید.

این ممکن است خوش آیند باشد که آدم خودش در زندگی خود تصمیم بگیرد. اما چیزهای زیاد وجود دارند که در مورد آنها باید فکرکرد. اگر شما نمیتوانید از عهده هر چیز برآیید میتوانید کمک بدست آورید.

اگر خود را آماده کنید آسانتر خواهد شد. قبل از اینکه ۱۸ ساله شوید، با والدین یا کدام بزرگسال دیگر گپ بزنید.

در جستجو خدمات مراقبتی باشید

شما باید خودتان در جستجو خدمات مراقبتی باشید و تصمیم بگیرید که به کدام نوع مراقبت نیاز دارید. شما حق دارید هر چیزی را که مربوط مراقبت شما می شود، بفهمید. اگر شما نمی فهمید، از پرسونل یا کارکنان تقاضا کنید که برایتان توضیح دهند.

حتی اگر درمرکز توانبخشی بوده اید شما باید دوباره تماس بگیرید. و خود را باید به یک مرکز توانبخشی برای بزرگسالان تبدیل کنید. اگر شما به کدام مراقبت صحی دیگر ضرورت دارید در این مورد ما میتوانیم شما را رهنمایی کنیم.

اگر خواسته باشید، والدین تان میتوانند به شما کمک کنند. شما میتوانید به والدین خود وکالتfullmakt  (اجازهtillstånd ) بدهید برای اینکه آنها بتوانند دوسیه مریضی تانرا بخوانند یا برایتان وقت ملاقات بگیرند. همچنان این میتواند در ارتباط با تماس با مکتب باشد. وکالت فقط تا زمانی اعتبار دارد که شما میخواهید.

اگر با کمون یا شهرداری و بخش مراقبت های صحی  تماسها و ارتباطی دارید، در این صورت شما مستحق اس آی پیSIP ، پلان انفرادی هم آهنگ شده، هستید. در این صورت ارائه دهندگان مراقبت های مختلف با یکدیگر صحبت میکنند و کار را برای شما آسانتر میسازند.

وصی (گود مانGod man )

اگر بیشتر به کمک ضرورت دارید میتوانید برای داشتن یک وصی درخواست بکنید. وصی میتواند طور مثال کارهای ذیل را انجام دهد:

- حسابها و بل ها را بپردازد و امور اقتصادی تانرا پیش ببرد

- با خدمات مراقبتی تماس داشته باشد

- با کمون یا شهرداری تماس داشته باشد

- فعالیتها را پیدا کنید

- برای کمک های بلاعوض مالی درخواست کنید.

اما باز هم این شما هستید که در مورد امور مالی و خدمات مراقبتی خود تصمیم میگیرید. والدین میتوانند وصی یا سرپرست باشند. اما این میتواند یک کس دیگری که به آن اعتماد دارید، باشد.

اگر میخواهید که یک وصی یا سرپرست داشته باشید باید به کمون یا شهرداری که در آن زندگی میکنید، مراجعه نمایید. شما میتوانید در مرکز توان بخش از ما در مورد چگونگی این موضوع بپرسید.

با کسی صحبت کنید

بزرگسال بودن میتواند هیجان آور باشد! و این مهم است که احساس خوب داشته باشید. آیا نیاز دارید تا با کسی در مورد همه چیزهایی که رخ میدهد، صحبت کنید ؟ برای ملاقات با یک مشاور در بخش توانبخشی،‌ در یک مرکز مراقبتی یا  کلنیک نوجوانانungdomsmottagningen ، درخواست کنید.