درخواست برای توانبخشی یا بازیابی توانایی

Svensk version av sidan

مراکز (توانبخشی & صحت) به کودکان و بزرگسالانی که دارای معلولیت هستند کمک نموده و از آنها حمایت میکند. همچنان از اقارب شان نیز حمایت میکند. کسب توان بخشی رایگان است و هیچ هزینه ای ندارد. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود).

(Ansök om habilitering - dari)

کی میتواند حمایت بدست آورد؟

مراکز(توانبخشی & صحت) یک بخشی از ناحیه استاکهلمRegion Stockholm  است. ما در حالات ذیل حمایت

مینماییم:

- اختلال فرط فعالیت و فقدان توجهadhd  نزد کودکان و نوجوانان تا سنین ۲۵ سالگی

- مرض خود گراییautism

- ناشنوایی یا کاهش شدید شنوایی نزد بزرگسالانی که به زبان اشاره تکلم می کنند

- نا شنوایی و نا بینایی

- صدمه مغزی ارثی

 - ناتوانی ذهنی - اختلال رشد

- کاهش تحرکیت

شما به این ترتیب درخواست میکنید:

ساده ترین طریقه تماس با ما ارسال  یک معرفی نامهremis  از جانب یک داکتر یا روانشناس به ما است. خود تان نیزمیتوانید درخواست بدهید.

برای دریافت کمک برای توانبخشی، باید یک تصدیق داکتر یا کاپی دوسیه مریضیpatientjournal  که معلولیت تانرا توضیح دهد، داشته باشید. اینرا بعد از یک بررسی بدست آورده میتوانید. این بررسی در یک کلینیک یا مرکز روانشناسیpsykiatrisk mottagning  صورت میگیرد.

اکثر افراد برای بازیابی توانایی در یکی از مراکز توانبخشی ما درخواست می دهند. در ولایت استاکهلم ۱۷ مرکز توانبخشی وجود دارد.

شما میتوانید به(1177.se)  درخواست تانرا بفرستید. همچنان شما میتوانید فورمه درخواست تانرا به هر بخشی که میخواهید مراجعه کنید یا زنگ بزنید، ارسال کنید.

هر وقتی که  درخواست می کردید، میتوانید از اقارب خود، مامور اجرایوی، کمک های خاصLSS-handläggare  یا ترجمان تیلفونی کمک بدست آورید.

بعد از درخواست یا معرفی نامه

بعد از اینکه ما معرفی نامه یا درخواست را بدست آوردیم، شما در مدت زمان حد اکثر ۳۰ روز یک نامه دریافت خواهید کرد.

پناهجویان

کودکان، بین سنین ۰ الی ۱۷ سالگی، که پناهجو هستند یا اجازه اقامت را ندارند مستحق برنامه توانبخشی هستند که  برای صحت شان بسیار مهم است.

بزرگسالانی که پناهجو هستند یا اجازه اقامت را ندارند مستحق برنامه توانبخشی نمی باشند.

برای پناهجویان و افراد بدون مدرک یا اسناد اقامت به راهنماهای طبی ۱۱۷۷ مراجعه کنید