ما میخواهیم بدانیم که شما چه نظری دارید؟

Svensk version av sidan

آیا شما از خدمات مراقبتی راضی نیستید؟ آیا کدام چیزی است که ما بتوانیم آنرا بهتر سازیم؟ ما میخواهیم بدانیم که نظرشما چی است. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود).

(Vi vill veta vad du tycker - dari)

برای ابراز نظر تان برای ما، سه طریقه وجود دارد:

- با کسی در بخش پذیرش صحبت کنید

- یک نامه بنویسید

- با رهنمای مریضانpatientvägledare  صحبت کنید

بخش پذیرشmottagning  باید بداند که شما چه نظری دارید و به آن گوش دهد. بعد از اینکه آنها نامه یا تماس تیلفونی تانرا بدست آوردند، با شما تماس میگیرند. شما باید در اسرع وقت پاسخ دریافت کنید. پاسخ نباید بیش از چهار هفته طول بکشد.

شما کسانی که به مشکل میتوانید بنوسید، میتوانید از اقارب، کارمند ال اس اسLSS-handläggare  یا ترجمان تیلفونی، کمک بدست آورید.

با شخصی در بخش پذیرش تان گپ بزنید

با کارمندانی که شما همرایشان در بخش پذیرش ملاقات میکنید، گپ بزنید. آنها میتوانند نظریات تانرا دریافت کنند. اگر نمیخواهید با کارمندان گپ بزنید، در این صورت میتوانید تقاضا کنید تا با آمریا مدیر بخش پذیرش ملاقات کنید.

یک نامه بنویسید

شما میتوانید یک نامه در مورد آنچه که رخ داده بود، بنویسید و آنرا به بخش پذیرش واگذار کنید. یا به این آدرس ارسال کنید:

Habilitering & Hälsa
Box 45436
104 31 Stockholm

شما مجبور نیستید که اسم خود را بنویسید. اما اگر میخواهید جواب بدست آورید، ما باید اسم، آدرس یا شماره تیلفون تانرا داشته باشیم.

با راهنمای مریضان صحبت کنید

اگر شما نمیخواهید با کارمندان کلنیک خود تماس بگیرید میتوانید با راهنمای مریضان تماس بگیرید. راهنمای مریضان برای شما و بخاطر شما است تا نظریات شما را بدست می آورد. شما میتوانید در مورد آنچه برایتان رخ داده بود برای شان بگویید و برای تماس با خدمات مراقبتی کمک بدست می آورید.

شما مجبور نیستید که اسم خود را بنویسید. اما اگر میخواهید جواب بدست آورید، ما باید اسم، آدرس یا شماره تیلفون تانرا داشته باشیم.

نامه را به راهنمای مریضان به آدرس ذیل ارسال کنید:

Stockholms läns sjukvårdsområde
Patientvägledare
Box 45436
104 31 STOCKHOLM

همچنان شما میتوانید به شماره تیلفون08-123 400 40  زنگ بزنید.