معلومات در مورد توانبخشی برای کودکان و نوجوانان

Svensk version av sidan

به مرکز توانبخشی خوش آمدید. ما به شما که دارای معلولیت هستید کمک می کنیم. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود)

(För barn och ungdomar om habilitering - dari)

اگر شما مثلاً مبتلا به بیماری های همچون خود گرایی، ناتوانی ذهنی – اختلال رشد و تحرکیت هستید، مرکز توانبخشی میتواند برای شما و خانواده تان کمک کند.

ما کسانی که در بخش توانبخشی کار میکنیم در عرصه معلولین تخصص داریم. ما در مورد امکاناتی که زندگی را در خانه و مکتب آسان میکنند، میدانیم.

کدام کمک ها را مراکز توانبخشی میتواند به شما ارائه نماید؟

مراکز توانبخشی یا باز گرداندن توانایی میتواند در بسیاری موارد به شما کمک کند. در اینجا مثالهای برای آنچه که شما میتوانید آنرا تمرین بکنید یا در ارتباط با آن کمک بدست آورید، ذکر گردید است:

- به یاد آوردن چیزها

- داشتن کنترول بالای وقت یا پیگیری وقت

- یافتن سرگرمی های جالب در وقت فراغت

- رانندگی با ویلچر یا چوکی ارابه دار

- تمرینات بدنی

- فهمیدن یا درک احساسات

- استراحت نمودن

- خوابیدن به شکل بهتر

- گفتن یا نشان دادن آنچه که شما میخواهید

- بدست آوردن اعتماد به نفس بهتر

در ملاقات اولی، ما از شما در مورد آنچه که میخواهید ازعهده آن برآید یا به شکل بهتر آنرا انجام دهید میپرسیم. شما میتوانید با ما تنها ملاقات کنید یا همراه با والدین تان. بعضی اوقات ما یکجا با کسانی دیگری که معلول هستند، ملاقات میکنیم.

حقوق شما

کنوانسیون حقوق کودکان، در سویدن یک قانون است. در این قانون ذکر شده است که بزرگسالان باید به آنچه که برای کودکان و نوجوانان بهتر است فکر کنند. آنها باید به حرف های کودکان شان گوش دهند.

اگر شما نمیدانید، از بزرگسالان خواهش کنید که برایتان تشریح کنند. اگر  احساس می کنید چیزغلط یا اشتباه است، شما حق دارید بگویید.

ما حق نداریم آنچه را که شما برای ما گفته اید، به دیگران بگوییم. این مکلفیت، حفظ اسرار نامیده میشود.

چه چیزی را میخواهید به دیگران بگویید؟

خوب خواهد بود تا تصمیم بگیرید که چطور میخواهید در مورد معلولیت خود با دیگران صحبت کنید. آیا میخواهید برای تمام صنف در مکتب بیان کنید؟ یا فقط به نزدیکترین دوست خود؟ از کدام لغات میخواهید استفاده نمایید؟

شما میتوانید با ما گپ بزنید. ما میتوانیم برایتان کمک کنیم تا کلماتی را دریابیم  که حس خوبتری میدهد.