شما میتوانید کمک های ذیل را بدست آورید

Svensk version av sidan

در این جا میتوانید در مورد چگونگی ارائه کمک های مراکز (توانبخشی & صحت) معلومات بدست بیاورید. امکان دارد شما در یک مورد یا موارد بیشتر نیاز به کمک داشته باشید. نیازمندی های شما ممکن است در دوره های مختلف زندگی تان تغییر نمایند. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود).

(Det här kan du få hjälp med - dari)

 

توانبخشی میتواند برای شما که دارای معلولیت هستید کمک نماید برای اینکه شما بتوانید از عهده امور زندگی و کارهای روزمره خود به طریقه بهتر، برآیید. ما میتوانیم به اقارب تان نیز کمک نماییم.

کمک  یا حمایت جامعه 

برعلاوه مراکز توانبخشی، سازمانهای دیگر نیز میتوانند کمک های گوناگون به شما افرادی که دارای معلولیت هستید، ارائه نمایند. این کمک میتواند طور مثال از طرف کمون یا شهرداری، اداره بیمه اجتماعی، مکتب یا دانشگاه صورت بگیرد. مرکز توانبخشی میداند که چه نوع کمک های در دسترس دارد و برای درخواست کننده چه باید کرد.

مکتب، کار و مصروفیت 

این مهم است که مکتب یا کار تان به شکل خوب پیش برود، تا اینکه شما خود را خوب احساس کنید. بسیاری افراد وقتی در مکتب استند یا در محل کار به کمک خاص ضرورت دارند. مثلاً میتواند نشستن در یک محیط خاموش و آرام باشد. بعضی اوقات دیگران نیاز به دانستن بیشتر در مورد معلولیت تان دارند، مثلا معلم یا راهنما در محل کار تان. مرکزتوان بخشی در مورد اینکه چه میتوانید انجام دهید، مشوره میدهد.

مهارتهای حرکتی و انتقالی یا جا به جایی 

مهارتهای حرکتی عبارت از همه حرکات بدن است. اگر شما بعضی حرکات را به سختی انجام میدهید امکان دارد که شما به وسایل کمکی ضرورت داشته باشید. این میتواند طور مثال ویلچر یا چوکی ارابه دارrullstol  یا حایل مچhandledsstöd  دست باشد.

مرکز توان بخشی همچنان میتواند به شما در تمرین تعادل یا توانایی حرکت کردن کمک کند. ما میتوانیم برای پیدا کردن موقعیت های خوب برای نشستن، دراز کشیدن و ایستادن برایتان کمک کنیم.

تنفس و بلعیدن یا قورت کردن 

برخی از معلولیت ها بالای تنفس تأثیر می گذارد. دراین صورت مرکزتوانبخشی میتواند برای بهتر نمودن تنفس کمک نماید.

اگر شما مشکل جویدن و بلعیدن دارید، مرکز توانبخشی میتواند طریقه هایی را دریابد که این کار را برایتان آسان کند.

درد و تأثیرات حسی 

یک تعداد معلولیت ها باعث ایجاد درد میشوند. ممکن است سبب شخی و تشنج شوند. مرکز توانبخشی میتواند در قسمت دردی که ناشی از معلولیت تان است، کار کند.

ما همچنان میتوانیم  به شما کسانی که در مقابل تأثیرات حسی زیاد حساس هستید، کمک نماییم. این میتواند طور مثال حساسیت در مقابل بعضی صداها یا روشنایی، حساسیت جلدی یا حساسیت در مقابل بعضی غذاها، باشد.

یک زندگی روزمره فعال  

اگر شما در انجام امور منزل تان مشکل دارید، ما میتوانیم به طریقه های گوناگون به شما کمک کنیم. این میتواند دریافت وسایل کمکی باشد یا سایر کمک های لازمی که اینرا آسانتر نماید. ممکن است  پیشبرد امور منزل و حفظ الصحه از جمله عادات خوبی باشند.

همچنان ما میتوانیم به شما کمک کنیم تا یک مفکوره خوبی برای مراعات نمودن وقت و اینکه در امور روزمره چه میتوانید انجام دهید، داشته باشید.

زبان و ارتباط 

شما به فهمیدن دیگران ضرورت دارید. و دیگران باید بفهمند که شما چه میخواهید. مرکز توان بخشی میتواند برایتان کمک کند که با دیگران ارتباط برقرار کنید و از زبان استفاده نمایید. این میتواند زبان اشاره یا تصاویر باشد بجای گپ زدن و نوشتن. همچنان طریقه های دیگری استفاده از زبان وجود دارد، مثلا وسایل کمکی صحبت کردن.

شما کسانی که میتوانید گپ بزنید اما به مشکل میفهمید و دیگران به مشکل گپ شما را میفهمند، میتوانید کمک بدست آورید.

روابط و معاشرت با دیگران 

معلولیت شما میتواند بالای معاشرت شما با افراد دیگر تأثیر نماید. شاید شما میخواهید در مورد اینکه دیگران چطور فکر میکنند یا فعالیت میکنند، به کمک ضرورت داشته باشید. یا در مورد این فکر میکنید که آنها چطور شما را درک میکنند. ما میتوانیم برایتان کمک نماییم تا یک طریقه معاشرتی که برایتان مناسب باشد، را پیدا کنیم.

این میتواند در مورد والدین بودن نیز باشد. شما میتوانید در مورد روابط تان با کودکان تان با ما صحبت نمایید.

صحت و عادات زندگی کردن 

معلولیت شما میتواند بالای صحت تان تأثیر بگذارد. ما میتوانیم شما را کمک کنیم تا به عاداتی دست یابید  که هم حالا و هم در آینده به شما احساس خوبی بدهد. طور مثال ممکن است در قسمت عادات غذایی تان باشد یا اینکه تحرکیت داشته باشید.

همچنان ما میتوانیم در مورد خواب تان، استرس یا فشار روحی، تشویش یا نگرانی، تنهایی و سوالات در مورد مسایل جنسی، شما را کمک نماییم.

رفتار مشکل آفرین 

بعضی اوقات افراد کارهایی را انجام میدهند که نه برای خود شخص و نه برای دیگران خوب هستند. این میتواند رسانیدن صدمه به خود، ترساندن دیگران، خشن بودن یا صدمه رساندن به اشیا باشد. مرکز توان بخشی میتواند به کودکان و بزرگسالانی که این چنین کارها را انجام میدهند، کمک کند و تشخیص نماید که علت این مشکل چه است. و ما میتوانیم با هم یکجا کوشش کنیم که اینرا تغییر دهیم.

آگاهی در مورد معلولیت 

خوب است تا در مورد معلولیت خود  آگاهی داشته باشید. در مرکز توانبخشی، شما و خانواده تان در مورد معلولیت تان و تاثیرات آن بر شما معلومات بیشتر بدست می آورید. به این ترتیب برای شما و برای ما آسانتر خواهد شد تا  بدانیم که شما به چه نوع  کمک ضرورت دارید.

داشتن معلولیت ممکن است سبب آن شود تا احساس متفاوتی داشته باشید.  شما میتوانید در مورد احساس تان نسبت به زندگی، با ما صحبت کنید.

کمک به اقارب 

شما کسانی که از جمله اقارب یک کودک یا بزرگسال دارای معلولیت هستید، برای اینکه خودتان خود را خوب احساس کنید. میتوانید از طرف مرکز توانبخشی کمک بدست آورید. این در مورد شما یعنی کسانی که والدین، خواهر یا برادر، شریک زندگی یا کودک کسی هستید که دارای معلولیت است، میباشد.

شما کسانی که در مسکن دسته جمعی زندگی میکنید 

شما کسانی که در مسکن جمعی زندگی میکنید یا کمک های روزانه را بدست می آورید، مستحق بخشی از برنامه توانبخشی از طرف شهرداری خود میباشید. با کارمندان یا سرپرستgod man  خود صحبت کنید. آنها برای تان کمک میکنند تا بدانید که چی کسی در قسمت نیازمندی هایتان به شما کمک  میکند.