برای بزرگسالانی که دارای معلولیت هستند

Svensk version av sidan

در اینجا ما توضیح میدهیم که مرکز توانبخشی برای معلولین چه کار های را میتواند انجام دهد. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود)

(För vuxna med funktionsnedsättning - dari)

در مورد توانبخشی

مرکز(توانبخشی & صحت) برای شما که دارای معلولیت هستید کمک کرده و از شما حمایت میکند. این میتواند بیماری های همچون خود گرایی، صدمه مغزی ارثی، ناتوانی ذهنی، اختلال حرکی یا ناشنوایی و نابینایی باشد.

توانبخشی باید کاری کند که زندگی روزمره تان به آسانی پیش برود. به شما باید کمکی صورت بگیرد که در نتیجه آن بتوانید هم در خانه و هم در جامعه تا حد ممکن از عهده امور روزمره خود برآیید.

برای بازیابی توانایی، شما خودتان میتوانید درخواست بدهید. همچنان یک داکتر یا روانشناس هم میتواند یک معرفی نامه برای ما ارسال کند و در آن بنویسد که شما به باز گرداندن توانی نیاز دارید.

بعد از اینکه ما معرفی نامه را بدست آوردیم، شما یک دعوت نامه به یکی از مراکز  پذیرش ما بدست خواهید آورد.

دریافت کمک برای بازیابی توانایی رایگان است.

شما میتوانید در ارتباط با مسائل ذیل کمک بدست آورید

مرکز توانبخشی یا باز گرداندن توانایی میتواند در موارد مختلف کمک نماید. ما با هم یکجا به این توافق میرسیم که چه نوع کمک به شما صورت بگیرد. توانبخشی در عرصه های ذیل کار میکند:

- معلومات در مورد معیوبیت

- یک زندگی روزمره فعال

- صحت و عادات زندگی

- حرکت و نقل مکان

- تنفس و بلعیدن

- درد و تأثیرات حسی

- زبان و ارتباط

- روابط و معاشرت با دیگران

- حمایت جامعه

- رفتار مشکل آفرین

- مکتب، کار و مصروفیت

- کمک به اقارب

در صورت ضرورت، ما با دیگران در بخش های مراقبت های صحی، کودکستان و مکتب همکاری میکنیم.

مرکز توانبخشی  نمیتواند در هر موردی کمک کند، طور مثال ما نمیتوانیم نسخه دوا را بنویسیم. اگر به کدام کمک دیگر ضرورت دارید ما میتوانیم شما را رهنمایی کنیم که در صورت نیاز از کجا کمک بگیرید.

ما اینگونه کمک ارائه میکنیم

شما میتوانید به طریقه های مختلف با ما ملاقات کنید و کمک بدست آورید. این میتواند به طریقه های ذیل باشند:

- در کورسها یا گروپ ها همراه با دیگران

- در مراکز پذیرای توان بخشی

- در منزل تان

- از طریق صحبت تیلفونی یا ویدیویی

کمک به اقارب

ما میتوانیم به والدین و خواهران و برادران تان نیز کمک کنیم، اگر آنها برای داشتن احساس خوب به این کمک ضرورت داشته باشند. ما همچنان میتوانیم به کودکان تان کمک کنیم.

مکلفیت حفظ اسرار و دوسیه مریض

ما کسانی که در عرصه توانبخشی کار میکنیم مکلفیت حفظ اسرار، را داریم. این بدان معناست که ما حق نداریم در مورد شما یا معلولیت تان به دیگران چیزی بگوییم.

کمک هایی را که از ما بدست می آورید در یک دوسیه می نویسیم. شما میتوانید دوسیه خود را در(1177.se)  مطالعه کنید یا تقاضا نمایید که آنرا برایتان چاپ نماییم.

ترجمان

در صورتیکه شما به زبان سویدنی صحبت کرده نمی توانید، میتوانید در وقت ملاقات با ما ترجمان داشته باشید. اگر به ترجمان ضرورت دارید، اینرا به شخصی که با او ملاقات دارید، بگویید.

نظر خود را اظهار کنید

اگر شما از آنچه  ما انجام میدهیم راضی نیستید، میخواهیم تا برای ما بگویید. شما همچنان میتوانید پیشنهاداتی برای بهبود آنچه ممکن است برای ما ارائه دهید.