کدام افراد در مراکز توان بخشی کار میکنند؟

Svensk version av sidan

در اینجا شما میتوانید در مورد حرفه های موجود در بخش های پذیرش توانبخشی مطالعه کنید. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود)

(Vilka jobbar på habiliteringen? - dari)

معالج کاریArbetsterapeut

معالج کاری به شما کمک میکند تا فعالیت های روزمره تانرا به شکل بهترانجام دهید. شما یکجا باهم میتوانید طریقه های جدیدی را پیدا کنید تا خودتان بتوانید کارهای زیادتری را انجام دهید. وسایل کمکی هوشمند هم برای بدن و هم برای مغز موجود است. طور مثال پروگرام کمپیوتری که متن را میخواند، یا ساعت که برای تنظیم وقت به شما کمک میکند.

فیزیوتراپFysioterapeut – sjukgymnast

فیزیوتراپ دانش زیاد در مورد بدن دارد. نزد فیزوتراپ، شما میتوانید حرکات گوناگون را تمرین کنید. این میتواند برای قویتر شدن یا بدست آوردن توازن بهتر، باشد. یک تعداد میخواهند برای کاهش درد، یا برای اینکه از عهده امور شان بتوانند برآیند، تمرین کنند. بعضی اوقات به وسایل کمکی ضرورت است. فیزیوتراپ را بعضی اوقات به نام تمرین دهنده یا خیوک جیمناست نیز یاد میکنند.

مشاور امور اجتماعیKurator

مشاور امور اجتماعی در مورد کمک هایی که از جامعه بدست آورده میتوانید، معلومات زیاد دارد. در صورت بوجود آمدن تغییرات در زندگی، شاید شما یا کدام عضو خانواده تان به مشوره یا کمک ضرورت داشته باشد. این میتواند در وقت نوجوانی در مکتب یا در بزرگسالی، باشد. امکان دارد که در ارتباط یا تماس با مقامات، به کمک ضرورت داشته باشید. مشاور امور اجتماعی درگوش دادن به سخنان و کمک کردن مهارت دارد.

معالج ناراحتی های قوه ناطقه یا قوه گفتارLogoped

معالج ناراحتی های قوه ناطقه، به شما کمک میکند که به یک طریقه دیگر گپ بزنید. طریقه های گوناگونی وجود دارند که بوسیله آنها میتوان برای دیگران نشان داد که آدم چه میخواهد، چه نظری دارد و چی حسی دارد. از سخن گفتن، علایم و تصاویر میتوان استفاده کرد. معالج ناراحتی های قوه ناطقه، به شما کمک می کند تا وسیله ای درست  کمکی را پیدا نموده و در مورد نحوه تمرین کردن به شما مشوره میدهد. همچنان اگر شما مشکل قورت کردن یا بلعیدن و خوردن دارید، معالج ناراحتی های قوه ناطقه میتواند به شما کمک کند.

روانشناسPsykolog

نزد روانشناس میتوان در مورد افکار و احساسات خود، صحبت کرد. روانشناس در گوش دادن به حرف های دیگران مهارت دارد، حتی به آنچه که بیان کردن آن سخت و دشوار باشد. شما خود تان تصمیم میگیرید که در مورد چه صحبت کنید. امکان دارد که اقارب تان نیز به صحبت کردن با روانشناس ضرورت داشته باشند. همچنان روانشناس میتواند یک بررسی را انجام دهد.

معلم خاصSpecialpedagog

معلم خاص، برای یاد گرفتن چیزهای جدید به یک طریقه آسان، کار میکند. این میتواند به کمک بازیچه ها یا کدام چیز دیگری که تمرکز حواس را آسان کند، باشد. معلم خاص میتواند اینرا جالب بسازد. شما با هم یکجا به این نتیجه خواهید رسید که کدام طریقه برایتان مناسبتر است. همچنان معلم خاص میتواند مواظب این باشد که امور هم در مکتب و هم خانه به شکل خوب پیش میروند.