معلومات در مورد توانبخشی برای والدین

Svensk version av sidan

مرکز (توانبخشی & صحت) به کودکانی که دارای معلولیت هستند کمک نموده و از آنها حمایت می کند. همچنان به شما والدین و اقارب تان نیز کمک ارائه مینمایید. در اینجا توضیح میدهیم که این چگونه انجام می شود. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود).

(För föräldrar om habilitering - dari)

در مورد توان بخشی

مرکز(توانبخشی & صحت) کودکانی را که دارای معلولیت های گوناگون استند، میپذیرد. این میتواند مرض خود گرایی، صدمه مغزی ارثی، ناتوانی ذهنی، اختلال حرکی یا ناشنوایی و نابینایی باشد.

مرکز توانبخشی باید به کودکان کمک کند که آنها خوب باشند و خود شان از عهده کارهای خود برآیند. تا حدی که امکان داشته باشد.

تعداد زیاد از کودکان یک معرفی نامه از داکتر یا روانشناس بدست آورده اند. شما به عنوان والدین نیز میتواند برای توان بخشی  طفل تان درخواست بدهید.

بعد از اینکه ما معرفی نامه یا درخواستی را بدست آوردیم، شما که والدین هستید یک دعوت نامه به یکی از بخش های پذیرایی ما بدست خواهید آورد.

 دریافت کمک برای توانبخشی رایگان است.

شما میتوانید در ارتباط با مسائل ذیل کمک بدست آورید

توانبخشی یا باز یابی توانایی ها میتواند در موارد مختلف کمک نماید. یکجا با هم به توافق میرسیم که چه نوع کمک به شما صورت بگیرد. مرکزتوانبخشی در عرصه های ذیل کار میکند:

- معلومات در مورد معلولیت

- یک زندگی روزمره فعال

- صحت و عادات زندگی

- حرکت و نقل مکان

- تنفس کردن و بلعیدن

- درد و تأثیرات حسی

- زبان و ارتباط

- روابط و معاشرت با دیگران

- حمایت جامعه

- رفتار مشکل آفرین

- مکتب، کار و مصروفیت

- کمک به اقارب

در صورت ضرورت، ما با دیگران در بخش های مراقبت های صحی، کودکستان و مکتب همکاری میکنیم.

توانبخشی نمیتواند درهرمورد کمک کند، طور مثال ما نمیتوانیم نسخه دوا را بنویسیم. ما میتوانیم برایتان بگوییم که در صورت نیاز از کجا میتوانید کمک بگیرید.

ما اینگونه کمک ارائه میکنیم

شما میتوانید به طریقه های مختلف با ما ملاقات کنید و یا کمک بدست آورید. این میتواند به طریقه های ذیل باشند:

- در کورسها یا گروپ ها همراه با دیگران

- در مراکز پذیرایی توانبخشی

- در منزل تان

- در کودکستان یا مکتب

- از طریق صحبت تیلفونی یا ویدیویی

معلومات برای کودکان

فرزند تان باید در مورد معلولیت خود معلومات حاصل کند. همچنان باید بداند که مرکز توانبخشی در چه مواردی کمک ارائه می کند.

فرزند تان باید این امکان را بدست آورد که نظر خود را در مورد معیوبیت خود اظهار کند. به هر اندازه  طفل بزرگ میشود به همان اندازه میتواند در پلانگذاری توانبخشی خود بیشتر سهم بگیرد.

وظیفه شما منحیث والدین

شما به عنوان والدین، برای توانبخشی فرزند تان مهم هستید. این شما هستید که میدانید چه چیزها برای او دشوار است. همچنان این شما هستید که باید از فرزند خود حمایت کنید طور مثال با تمرین یا استفاده از وسایل کمکی، باید کمک کنید. شما باید نسبت به خود تان احساس خوبی داشته باشید تا بتوانید از طفل تان حمایت کنید. به همین دلیل شما میتوانید در مورد وضعیت تان با ما صحبت کنید. همچنان شما میتوانید عضو یک گروپ والدین باشید.

مکلفیت حفظ اسرار و دوسیه مریضjournal

ما کسانی که در عرصه توانبخشی کار میکنیم مکلفیت حفظ اسرار، را داریم. به این معناست که ما حق نداریم در مورد فرزند تان به دیگران چیزی بگوییم.

کمک هایی که کودکان از ما بدست می آورند، را در یک دوسیه می نویسیم. شما میتوانید دوسیه طفل تانرا تا زمانیکه تقریبا ۱۲ ساله می شود بخوانید.

ترجمان

اگر شما به زبان سویدنی تکلم کرده نمی توانید، میتوانید در وقت ملاقات با ما ترجمان داشته باشید. اگر شما به ترجمان ضرورت دارید اینرا به کسی که همرایش ملاقات دارید، بگویید.

نظر خود را اظهار کنید

اگر از آنچه ما انجام میدهیم راضی نیستید، میخواهیم تا برای ما بگویید. شما همچنان میتوانید پیشنهاداتی برای بهبود آنچه ممکن است،‌ به ما ارائه دهید.