Anpassa skolan så att den kan möta alla elever

När elever uteblir från lektioner måste skolan reagera, anser Malin Gren Landell som kartlagt den problematiska skolfrånvaron på regeringens uppdrag. Hon vill se mer samverkan mellan skola och andra aktörer för att få barn och unga att gå till skolan.

Malin Gren Landell
Skolorna följer inte lagen, anser Malin Gren Landell. Foto: CRELLE

Många skolor upptäcker elevers från­varo för sent. Om inte lärare och skolledare drar i bromsen kan pri­set på sikt bli mycket högt, både för den en­skilda eleven och samhället. Att klara skolan är den viktigaste faktorn för barns framtida hälsa. Det leder till minskad ohälsa på sikt och lägre risk för kriminalitet och utanförskap.

– För en elev med funktionsnedsättning kan även en ganska liten frånvaro göra att man tappar mycket i skolarbetet. Kanske är eleven mobbad och redan utanför, säger Malin Gren Landell, statlig utredare, leg. psyko­log och med. dr.

Möta alla elever

Hennes uppdrag från regeringen var att komma med förslag hur frånvarande elever kan lockas tillbaka till skolan. Slutbetänkandet har den talande titeln "Saknad! Upp­märksamma elevers frånvaro och agera".

Hon understryker vikten av att både skolor och huvudmän skaffar sig kunskap om vad som är en bra undervis­ningsmiljö för elever med funktionsned­sättning. Och att anpassa skolan så den kan möta alla elever.

– Det är inte funktionsnedsätt­ningen i sig som är problemet utan bris­tande anpassning av undervisningen eller skolmiljön, säger Malin Gren Landell.

Vilka konsekvenser får bristerna i likvärdighet?

–Elever tappas bort för att man inte ser dem i tid. Det blir svårt för skolans huvud­ män att ta sitt ansvar när man inte har koll på hur många som är borta.

Hur bra är skolorna på förebyggande arbete?

–När det till exempel gäller hur elevhäl­san arbetar är det dåligt. Femtio procent säger att de inte har ett förebyggande när­varofrämjande arbete. Eftersom elevhälsan har en sådan uppgift är det allvarligt.

Det råder ju skolplikt i Sverige – hur kan det då bli så här?

– Skolorna följer inte lagen. De är inte skyl­diga att registrera frånvaro men de är skyl­diga att uppmärksamma ogiltig frånvaro och genast rapportera till vårdnadshavaren.

Varför anser du att det behövs allmänna råd om bedömning av frånvaro?

– Både bedöm­ningen och uppföljningen av frånvaron måste ske på ett enhetligt sätt i hela landet. En del skolor har digitala system där de bara registrerar några få parametrar, medan an­dra är väldigt utförliga. Det bör finnas en lägstanivå.

Varför lanserade du begreppet proble­matisk skolfrånvaro istället för "hemmasittare"? 

– Begreppet hemmasittare är olämpligt och leder tan­ken fel. Det lägger skulden hos eleven och låter som om eleven gör ett val att sitta hemma. Genom att kalla eleverna hemmasittare kommer vi också in alldeles för sent i processen, säger Malin Gren Landell.

Hennes definition av problematisk frånvaro är att den är så omfattande att eleven riskerar att inte nå utbildningens mål. Det gäller både målen för elevens sociala utvecklingen och kun­skapsutveckling.

– När du väl hamnat i långvarig och sam­manhängande frånvaro är det svårt att häva problematiken.

 Du vill inte använda begreppen ogiltig och giltig, varför?

– Det är omfattningen av frånvaro som ska styra, inte om den är giltig eller ogiltig. Bakom giltig frånvaro på grund av sjuk­dom kan ligga allvarliga problem, som att eleven inte klarar skolan eller är mobbad.

Vill du läsa mer om skola och NPF?


Skola och NPF

Vill du se andra temasidor?

Under Fakta och råd hittar du fler ämnesområden. 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Funktion i fokus, som ges ut av Habilitering & Hälsa, Region Stockholm. Texten är anpassad för webb. Funktion i fokus

Skribent: Torbjörn Tenfält