Foldern Kort om god man och förvaltare i html

Det här är en html-version av foldern Kort om god man och förvaltare.

En god man/förvaltare ska ge hjälp och stöd. Här hittar du mer information.

Vad är en god man?

En god man är en person som kan hjälpa dig att sköta din ekonomi.
Det är frivilligt att ha en god man. Du bestämmer själv i frågor som
rör din ekonomi även om du har en god man.

Vad kan den gode mannen hjälpa till med?

Den gode mannen kan bland annat se till att räkningar blir betalda och att deklarationen blir inlämnad. Gode mannen kan även kontakta olika myndigheter och hjälpa till att ansöka om bidrag och annat stöd.

När behöver man en god man?

Du kan behöva en god man om du inte själv klarar av att bevaka dina rättigheter, sköta din ekonomi eller se till att du får den vård och omsorg du behöver.


Vem kan vara god man?

Den gode mannen kan vara en person som du redan känner, till
exempel partner, barn, syskon eller vän. Överförmyndaren som
ansvarar för kommunens handläggning av ärenden som rör god man,
kan också föreslå en person. Vem som blir din gode man kommer du
och överförmyndaren överens om. Överförmyndaren ska kontrollera
att en person är lämplig innan personen får bli god man.

Kostar det något?

Du betalar ett arvode till den gode mannen. Hur mycket du betalar beror på hur mycket hjälp du behöver. Om du har en låg inkomst och inte har kapital över ett visst belopp betalar kommunen.


Hur gör man för att få en god man?

Du vänder dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun för att få ansökningsblankett och information om vilka intyg som måste finnas med när du ansöker.


Vem kan ansöka om god man?

Du kan själv ansöka om att få en god man. En nära anhörig eller överförmyndaren kan också ansöka om en god man för dig.

Vad händer när du ansökt om en god man?

Överförmyndaren utreder ansökan och skickar den därefter till
tingsrätten som beslutar. När tingsrätten fattat beslut och utsett en god
man får du ett brev från tingsrätten. Om tingsrätten anser att du kan få
hjälp på annat sätt kan de avslå din ansökan. Att få hjälp på annat sätt
kan vara att du till exempel skriver en fullmakt så att någon annan kan
sköta din ekonomi. Tingsrättens beslut går att överklaga.

Hur länge får jag ha god man?

Du får ha en god man så länge du behöver.

Kan jag klaga på en god man?

Om du har klagomål på hur en god man sköter sitt uppdrag kan du
vända dig till överförmyndaren i din kommun.

Vad är överförmyndarens funktion?

Överförmyndaren är en kommunal myndighet. I varje kommun måste
det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. En av
överförmyndarens viktigaste uppgifter är att se till att gode män sköter
sina uppdrag på rätt sätt.

Kan jag klaga på en överförmyndare?

Om du har klagomål på en överförmyndare eller överförmyndarnämnd
kan du vända dig till länsstyrelsen.

När god man inte är tillräckligt

Om tingsrätten anser att det inte räcker med en god man kan en
förvaltare utses. Det ska finnas ett läkarintyg som beskriver varför
det inte räcker med en god man eller fullmakt. En förvaltare har
hand om samma slags uppgifter som en god man. Skillnaden är att
förvaltaren själv bestämmer i de frågor som hen ska sköta.

Om du har frågor

För att få veta mer om god man och förvaltare kan du
prata med en kurator inom habiliteringen.
habilitering.se

Habilitering & Hälsas frågetjänst svarar på frågor om
habilitering och samhällets stöd vid funktionsnedsättning.
Rådgivningen ger stöd för att få en fungerande vardag.
habilitering.se/fragetjanst

På funktionshindersguiden hittar du aktuell och kortfattad
information om samhällets stöd vid funktionsnedsättning.
funktionshindersguiden.se