Ansöka om råd och stöd enligt LSS

Habilitering & Hälsa ger råd, stöd och behandling till barn och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ger insatser utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Insatsen råd och stöd kring livet med funktionsnedsättning kan också ges utifrån en annan lag, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Habiliteringen erbjuder samma insatser inom råd och stöd kring funktionsnedsättningen, oavsett om den erbjuds utifrån HSL eller LSS. Vi kallar insatserna för kunskap om funktionsnedsättningen och samhällets stöd. 
Det här gör habiliteringen

Det enklaste sättet att ta del av habiliteringens insatser är att ansöka om råd, stöd och behandling via 1177, ansökningsblankett eller telefon. Du ser hur det går till här: 
Ansökan för barn med funktionsnedsättning
Ansökan för vuxna med funktionsnedsättning
För anhöriga

Så här ansöker du om råd och stöd enligt LSS

Vill du att insatsen specifikt ska ges utifrån LSS behöver du ange det i din ansökan. Handläggningen av ansökan går till på ett annat sätt än om du ansöker utifrån HSL. 

  1. Välj mottagning och ansök om råd och stöd enligt LSS via 1177, ansökningsblankett eller telefon. Ansöker du via 1177 eller ansökningsblankett skriver du "Råd och stöd enligt LSS" under punkten "Är det något annat du tycker att det är viktigt att informera oss om kan du skriva det här".
  2. Mottagningen handlägger ärendet och tar fram ett beslutsunderlag.
  3. Verksamhetschefen fattar beslut.
  4. Det underskrivna beslutet skickas till dig. Handlingar och kopior sparas i din journal.
  5. Handlingarna skickas till registrator vid Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) för diarieföring.
  6. Registrator anmäler handlingarna till SLSO:s nämnd för beslut.
  7. Vid bifall avslutas diarieakten. Vid avslag hålls akten öppen 3 veckor efter nämndsammanträdet.
  8. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. Då omprövas beslutet. Överklagandet görs till den myndighet som fattat beslutet, det vill säga till Habilitering & Hälsa.
  9. Överklagandet med alla handlingar sänds då till förvaltningsrätten av H&H för prövning. Akten hålls öppen tills förvaltningsdomstolen fattar sitt beslut.

Lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS)

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. I lagen finns tio olika stödinsatser. Den första, §9.1, heter ”Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder”, ofta kallad "råd och stöd enligt LSS".