De får Bemötandepriset 2020 för funkisdiplomering

Ungdomsmottagningarna får Region Stockholms Bemötandepris 2020 för sina funkisdiplomeringar. Tillsammans med Habilitering & Hälsa arbetar de för ett bättre bemötande av ungdomar med funktionsnedsättning.

Ungdomsmottagningarna i länet riktar sig till ungdomar i åldern 12-22 år. Uppdraget är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem. Uppdraget omfattar även utåtriktat hälsofrämjande arbete.

– På ungdomsmottagningen är vår ambition att möta alla ungdomar utifrån just deras individuella förutsättningar. Hur man fungerar ska inte utgöra ett hinder. Vi ville därför öka vår tillgänglighet och bli ännu mer inkluderande, säger Margareta Hagwall Stillerud, barnmorska och projektledare.

Bemötandepriset 2020 får ungdomsmottagningarna för den funkisdiplomering som startade 2019. Satsningen är en del av samverkansprojektet UngFunk med Habilitering & Hälsa. I funkisdiplomeringen ingår bland annat att personalen vid ungdomsmottagningarna deltar i två halvdagsseminarier om normer kring funktionsnedsättning och hur de påverkar synen på människors sexualitet, även inom hälso- och sjukvården.

– Vi bidrar med kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättningar, samtidigt som vi höjer vår egen kompetens när det gäller att hantera frågor om sexualitet och sexuell hälsa, säger Susanna Karlsson, socionom vid Habiliteringens resurscenter och projektmedarbetare i UngFunk vid Habilitering & Hälsa.

I workshoppen får personalen bland annat tips om hur de kan använda bildstöd för att underlätta samtal, att micropauser i patientmötet eller en nedskriven gemensam agenda kan vara bra, särskilt när någon har svårt med uppmärksamhet och koncentration. En stressboll kan också fungera för att hålla fokus när man blir rastlös.

– På ungdomsmottagningen utgår vi inte från något, utan vi ser det som att alla har olika sätt att fungera. Vid första mötet har vi oftast ingen bakgrund kring ungdomen. Därför behöver vi vara uppmärksamma, säger Margareta Hagwall Stillerud.

 När projektgruppen gjorde en kartläggning av ungdomsmottagningarnas fysiska tillgänglighet visade det sig att vissa mottagningar ligger i en lägenhet många trappor upp medan andra finns i tillgänglighetsanpassade lokaler. Lösningen blev tydlig information på alla ungdomsmottagningars webbsida om vilka som har god, viss begränsad eller starkt begränsad fysisk tillgänglighet.

– I höst har vi diplomerat 8 av 12 ungdomsmottagningar. I samband med en förstående omorganisation blir det ytterligare ett 20-tal mottagningar som blir aktuella för diplomering. När restriktionerna kring covid-19 trädde i kraft i höstas gjorde vi om funkisdiplomeringen till digital och håller nu workshopparna via Teams. Det har gått bra även om det var roligare att träffa grupperna IRL (in real life). Vi räknar med att fortsätta diplomera digitalt åtminstone i början av nästa termin, säger Susanna Karlsson.

Ungdomsmottagningarna drivs gemensamt av regionen och kommunerna. Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, ansvarar för barnmorske- och läkarinsatser medan kommunerna ansvarar för kuratorinsatser.

Bemötandepriset har delats ut av Region Stockholm sedan 2006 och består av ett diplom, en minnesgåva och en check på 100 000 kronor som ska användas till kompetensutveckling.

– Behov och initiativ har kommit på gräsrotsnivå och sedan utvecklats lika mycket på ledningsnivå. Det är nyckeln till att vi nu har fått detta pris, säger Erik Gustavsson, verksamhetschef för ungdomsmottagningarna inom SLSO.

Publicerad 2020-12-14