Autismcenter små barns arbete utgår ifrån evidensbaserade metoder

En artikel i Dagens nyheter nyligen fokuserar på insatsen Mångsidigt intensivt inlärningsprogram som ges vid Autismcenter små barn. Insatsen är en av många forskningsbaserade insatser som ges vid mottagningen.

I artikeln i Dagens Nyheter lyfts vikten av forskningsbaserad habilitering. Artikeln har ett särskilt fokus på insatsen Mångsidigt intensivt inlärningsprogram som ges vid Autismcenter små barn, vilket är en av många insatser som ges vid mottagningen.

Alla insatser som ges vid Autismcenter små barn bygger på evidens och vilar på samma vetenskapliga grund, tillämpad beteendeanalys (TBA).

Insatser kan ges med olika upplägg och i olika format beroende på behov och förutsättningar hos patient, vårdnadshavare och samverkanspartner.

Det är föräldrarna och nätverket som tränar på strategier och förhållningssätt som lärs ut

Mångsidigt intensivt inlärningsprogram är inte en manual som ges på samma sätt till alla patienter utan anpassas efter barnets förutsättningar och behov. Vissa insatser som ges vid mottagningen är mer intensiva än andra och ges enskilt eller i grupp, med fokus på ett eller flera färdighetsområden parallellt. Oavsett upplägg/format tränar föräldrar, förskolepersonal och andra i nätverket på de strategier och de förhållningssätt som lärs ut.

Insatserna vid Autismcenter små barn bygger på att föräldrar och/eller personal på förskolan genomför träning i barnets vardag. Syftet med det är att föräldrar och personal och förskola/skola ska kunna använda inlärda strategier i vardagen och på så sätt hjälpa barnet i dess naturliga miljö och det är det som gör skillnad för barnets utveckling.

Rimliga och genomförbara mål

Målsättningen och syftet med alla insatser som ges är att öka patientens färdigheter, självständighet och livskvalité. Det är många aspekter och faktorer att ta hänsyn till när insatser planeras.

En viktig del av arbetet som görs vid mottagningen är att sätta rimliga mål och fokus för barnet och föräldrarna i syfte att insatserna ska vara genomförbara för barnet, föräldrarna och andra vuxna i barnets omgivning, ofta personal i förskola. På så sätt kan insatsen göra skillnad för barnets självständighet och livskvalité.

Föräldrastress och livskvalitet

Många föräldrar till barn med autism upplever en hög föräldrastress och en psykiskt ansträngande livssituation. Autismcenter små barn vill med sitt stöd och sina insatser stärka föräldrarna genom att vägleda dem med strategier i vardagen som bidrar till ökad livskvalitet för hela familjen.