در مورد طفل دار بودن و داشتن معلولیت

Svensk version av sidan

اگر شما طفل دار هستید کار خوب خواهد بود تا در مورد معلولیت خود با او صحبت کنید. این میتواند شما را کمک کند تا همدیگر تانرا درک کنید و امور روزانه تانرا به آسانی انجام دهید. این متن به زبان ساده است (به آسانی خوانده میشود).

(Om du har barn och har funktionsnedsättning - dari)

والدین و بزرگسالان باید به سوالات و نظریات کودکان شان گوش دهند. این کار خوب خواهد بود که در مورد معلولیت خود با طفل تان گپ بزنید.

شما میتوانید در مورد حالات گوناگونی که معلولیت خانواده شما را متاثر می سازد، صحبت نماید. طور مثال ممکن است  توضیح دهید اینکه وقتی تحت فشار روحی قرار میگیرید یا استرس دارید، چه رخ میدهد . کودک باید هم خودش بفهمد و هم بتواند برای دوستان خود و دیگران توضیح دهد.

توان بخشی چه کاری را میتواند انجام دهد؟

توان بخشی میتواند به شما کمک کند تا در مورد معلولیت یا ناتوانی خود با طفل تان صحبت کنید. ما میتوانیم با شما، با طفل تان یا یکجا همراه تان صحبت کنیم. این ارتباط میگیرد به این که شما چگونه میخواهید و اینکه طفل تا چند ساله است.

اگر شما بیشتر از توان بخشی نیاز به کمک دارید، ما میتوانیم برای پیدا نمودن مرجع درست به شما کمک کنیم. مثلاً بخش صحت روانی کودکان و نوجوانان (بوپBUP )  یا کلینیک.

قانون چه میگوید؟

قانون خدمات صحی و مراقبتی بیان میدارد که کودکان حق بدست آوردن معلومات و حمایت را دارند. تمام کسانی که در بخش خدمات صحی و مراقبتی کار میکنند باید اینرا به کودکان بدهند.

کنوانسیون حقوق کودکان بیان میدارد که کودکان حق دارند در مورد آنچه بر آنها تأثیر میگذارد، اظهار نظر کنند.

برای اینکه ما به عنوان کارمندان خدمات صحی و مراقبتی بتوانیم به کودکان کمک کنیم از همه مریضان میپرسیم که آیا آنها کودکان زیر سن ۱۸ سال دارند یا خیر. این میتواند طفل خودتان، از کسی دیگر یا خواهر و برادر تان باشند.

اگر سوالی دارید

اگر در مورد کودکان سوالی دارید شما میتوانید با شخصی که در آن بخش به تماس هستید، صحبت کنید. همچنان شما میتوانید تقاضا نمایید که میخواهید با مدافع کودکانbarnombud  صحبت کنید. در هر بخش برای بزرگسالان یک مدافع کودکان موجود است.