Medicinering vid ADHD och Autism, hur blir det?

  • Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, Tideliusgatan 12, Stockholm

Denna föreläsning riktar sig i första hand till er föräldrar som har barn 5-17 år med både ADHD och Autism.

En stor andel av barn och ungdomar med Autism har också en andra diagnos så som ADD eller ADHD. Vid en sådan andra diagnos kan läkemedel ofta vara till nytta. Medicinering bör alltid kombineras med till exempel föräldrautbildning, anpassning av skolsituationen eller andra stödinsatser. Denna föreläsning ger en överblick över olika mediciner, hur de verkar och vilka biverkningar de kan ha. Därefter kommer föreläsaren gå in på specifika frågor om medicinering vid ADHD/ADD när barnet också har Autism.

Föreläsare är Hjalmar Nowak, leg läkare och barnpsykiater,
Aftonstjärnan psykiatri AB.

Omfattning:

1 träff på 2 timmar

Anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du ha fått inloggningsuppgifter från Habiliteringens kurs- och kunskapscenter. Det får du efter att du eller en annan vårdnadshavare har deltagit på vår Välkomstinformation. 

Om du inte har inloggningsuppgifter, kan du läsa mer om hur du ansöker till  Habiliteringens kurs- och kunskapscenter här.

När du går till anmälan skickas du vidare till vårt anmälningssystem Ping pong.

Habilitering, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Adhd/add, Barn, Anhörig/Närstående, Habiliteringens kurs- och kunskapscenter, 0-6 år, 7-17 år, KKC barnteamet, Anhöriginsats