VUB-teamet, folder

2023

Habilitering & Hälsa

Habilitering

VUB-teamet är ett tvärprofessionellt team specialiserat på intellektuell funktionsnedsättning och svåra beteendeproblem. Teamet är ett komplement till ordinarie vårdutbud och ett samarbete mellan psykiatri och habilitering. Insatserna sker i samarbete med nätverket runt personen med funktionsnedsättning.

Vilket stöd kan ni få hos oss?

Vi tar emot personer som är 12 år och äldre med diagnosen
intellektuell funktionsnedsättning och med allvarliga utmanande beteenden, t.ex. utåtagerande- och/eller självskadande beteende. Vårt uppdrag är att stödja personen med funktionsnedsättning och dennes nätverk på ett sätt som minskar utmanande beteenden och främjar livskvalitet.

Vi är ett komplement till de insatser som redan pågår vid lokalt habiliteringscenter och från psykiatrin. Vi ger stöd och kunskaps-
insatser till patientens nätverk.

Vi initierar utredning och fortsatt behandling i slutenvården för
de patienter där insatser i öppenvård är otillräckliga.

Hur arbetar vi?

Vi arbetar tvärprofessionellt i team som består av specialpedagog, läkare och psykolog.

Insatserna utgår alltid från patientens behov. Ambitionen är att hela nätverket runt patienten ska vara delaktiga i planeringen.

Alla som arbetar inom Habilitering & Hälsa har tystnadsplikt.
Vi använder oss av sammanhållen journalföring.

Vad händer hos VUB-teamet

 1. Det är oftast vårdnadshavare eller god man som närvarar
  på det första besöket. I de fall patienten själv kan beskriva sin
  situation och problemet deltar givetvis även han/hon.
 2. De utmanande beteendena, patientens olika sammanhang
  och förutsättningar kartläggs genom observation, intervju och registrering i patientens alla miljöer.
 3. Stommen i VUB-teamets insatser är återkommande nätverksmöten. På det första mötet upprättas en samordnad individuell plan (SIP) som sedan följs upp kontinuerligt. Alla i nätverket
  deltar i att planera målsättningar och insatser för att minska
  de utmanande beteendena.
 4. Mellan nätverksmötena fortsätter VUB-teamet med insatser
  för öka kunskapen och förståelsen för hur stödet bör formeras
  i nätverket. Vid avslut (ofta efter 3-4 nätverksmöten) samman-
  fattas VUB-teamets bedömning och rekommendationer i en
  slutanteckning.
VUB-teamet folder