Evidensrapporten instrument för bedömning av kommunikativ utvecklingsnivå

2021

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Språk och kommunikation, Nätverk/Personal (professionellt nätverk)

Vilka instrument, med tillfredsställande reliabilitet och validitet, finns för att bedöma kommunikativ utvecklingsnivå hos patienter med rörelsenedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller flerfunktionsnedsättning inom Habilitering & Hälsa? Anna Nyman, MSc, leg. logoped har kartlagt instrument som bedömer kommunikativ utvecklingsnivå.

I evidensrapporten görs en kartläggning och beskrivning av 14 instrument som bedömer kommunikativ utvecklingsnivå. Instrumenten delas in efter tillvägagångssätten; instrument som bygger på uppgifter från närstående, kodning av videoinspelningar och skattningar utförda av behandlare. 

Kartläggningen innehåller också en kort redovisning av instrument som inte bedöms mäta kommunikativ utvecklingsnivå samt etablerade instrument för bedömning av kommunikation men som inte är anpassade för personer som använder AKK.