Foldern Att prata om sin funktionsnedsättning med sitt barn

2014

Habilitering & Hälsa

Habilitering, Kunskap om funktionsnedsättningen, Stöd till anhöriga för det egna måendet, Autism, Adhd/add, Dövblindhet, Vuxen, Dövhet, Flerfunktionsnedsättning, Förvärvad hjärnskada, Intellektuell funktionsnedsättning, Rörelsenedsättning

Folder om att som förälder tala med sitt barn om sin funktionsnedsättning.

Barn behöver förstå världen omkring sig. Om det är något de inte förstår är det vanligt att de hittar på egna förklaringar. Därför är det viktigt att man pratar med sitt barn om sin funktionsnedsättning. Då blir det också lättare för barnet att förklara för andra, exempelvis kompisar som frågar. I foldern finns följande rubriker:

Hur prata?

Många barn tycker att det är lättare att prata om de gör något samtidigt, till exempel ritar eller bygger med lego. Man kan börja prata genom att fråga barnet vad hon eller han vet om den funktionsnedsättning man har. Barn behöver ofta tid på sig att fundera, fråga och svara. 

Barns frågor

En del barn ställer många frågor. En del barn frågar ingenting. Vissa kommer i stället med frågor och tankar senare. Ibland är det så att barnet bara vill lyssna. Fler tips finns i foldern

Lagen säger

I svensk lag och i FN:s barnkonvention står det att barn har rätt att
få information om sin förälders funktionsnedsättning. I hälso- och sjukvårdslagen står det att vården särskilt ska uppmärksamma barn till vuxna med funktionsnedsättning.

Att få stöd

Som förälder kan man få stöd i att prata med sitt barn via habiliteringen, barnavårdscentralen (BVC), vårdcentralen eller skolans elevhälsa.

Barn i olika åldrar

Barn tänker ofta på andra sätt än vuxna. De funderar och reagerar också på olika sätt i olika åldrar. Och varje barn har sitt sätt att fungera. I foldern beskrivs de olika åldrarna.

OBS! Folder är under omarbetning, den äldre versionen är endast för nedladdning.

 

 

Att prata om sin funktionsnedsättning med sitt barn