Adhd

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning där svårigheterna kan variera från person till person och över tid. Gemensamt är svårigheter med uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet och impulsivitet. Personliga egenskaper och omgivningens kunskap och bemötande påverkar vilka konsekvenser symtomen får.

Hur visar sig adhd?

Kärnsymptomen vid adhd är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och hyperaktivitet. Dessa kan förekomma var för sig eller i kombinationer. Det finns tre olika undergrupper av adhd:

  • En kombination av problem med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet
  • Huvudsakligen uppmärksamhetsproblem
  • Huvudsakligen problem med hyperaktivitet och impulsivitet

Adhd med huvudsakligen bristande uppmärksamhet (add)

Långtifrån alla med adhd är överaktiva. En del har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt. För att karakterisera den grupp som har uppmärksamhetsproblem men som inte är överaktiv/impulsiv används därför ibland termen add (attention deficit disorder).

Diagnoskriterier för adhd

Hur vanligt är adhd?

Forskarna har haft svårt att komma fram till helt entydiga siffror på hur vanligt adhd är. Det beror bland annat på att man avgränsat och definierat gruppen på lite olika sätt i olika undersökningar.

De flesta experter är eniga om att adhd förekommer hos mellan 3 och 6 procent av alla skolbarn. Det innebär ungefär 1-2 barn per skolklass. De flesta har kvar symtomen även i vuxenlivet, men många lär sig strategier för att hantera svårigheterna. Ungefär 2,5 procent av den vuxna befolkningen uppskattas ha adhd.

Det är också vanligt att symtomen förändras med åren. Hyperaktiviteten brukar exempelvis minska och bli mindre synlig för andra, men kvarstå ofta som en känsla av inre rastlöshet. Uppmärksamhetssvårigheterna kan däremot bli tydligare och även exekutiva svårigheter kan bli mer framträdande i takt med att kraven på att självständigt organisera och planera sitt liv ökar.

Könsskillnader vid adhd

Forskningen inom adhd har i huvudsak varit inriktad på pojkar. När man i de undersökningar som gjorts studerat alla barn i en åldersgrupp har man funnit att förekomsten av adhd är tre till sex gånger högre hos pojkar än hos flickor. Ännu större är övervikten av pojkar i sådana studier där man undersökt barn som kommit till barnpsykiatriska kliniker och mottagningar. Många forskare anser idag emellertid att adhd hos flickor förekommer oftare än vad dessa studier visar. Flickornas problembild kan delvis se annorlunda ut än pojkarnas. Deras problem kan vara mer av inåtvänd karaktär och därför mindre störande för omgivningen. På så sätt löper de större risk för att inte få sina problem uppmärksammade och igenkända.

Lästips

Flickor med adhd - Kathleen G Nadeau, Elen B Littman, Patricia O Quinn

Vad orsakar adhd?

De biologiska faktorerna är avgörande för uppkomsten av adhd och ärftlighet spelar en stor roll i sammanhanget. Det man ärver är vissa gener som styr uppbyggnaden av hjärnans olika delar. Olika riskfaktorer och påfrestningar under graviditet och förlossning kan också spela roll.

Man har hittat olika avvikelser i hjärnans funktion hos personer med adhd. Den gemensamma nämnaren är störningar i impulsöverföringen i de delar som styr uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll.

Biokemiska förklaringsmodeller till detta, som framför allt handlar om dopaminförsörjningen i hjärnan, är för närvarande de mest aktuella. Detta stämmer väl med de neuropsykologiska förklaringsmodeller som på senare tid lanserats. Enligt dessa kan svårigheterna förklaras som brister i exekutiva funktioner, det vill säga de processer i hjärnan som svarar för bland annat planering, organisation, samordning, impulsreglering. Brister i det så kallade arbetsminnet hör också  hit. Arbetsminnet svarar, enkelt uttryckt, för förmågan att hålla flera saker i huvudet samtidigt och att kunna använda tidigare erfarenheter för att förstå nya situationer som vägledning för handlandet.

Det finns inga belägg för att psykosociala faktorer såsom dålig uppfostran, brister i familjefunktion, stress, traumatiska händelser, miljöfaktorer eller dylikt skulle kunna förklara uppkomsten av adhd. Däremot har sådana faktorer stor betydelse för hur allvarliga konsekvenser funktionshindret får.

En förstående, anpassad och stödjande omgivning kan förhindra att funktionsnedsättningen utvecklas till ett allvarligt funktionshinder.

Andra svårigheter vid adhd

Svårigheter som kan tillkomma vid adhd kan vara inlärningsproblem, såsom dyslexi, motoriska och perceptuella svårigheter, sociala beteendeproblem som trots och uppförandestörning, sviktande självkänsla, sömnproblem, oro, ångest och depression. Närbesläktade diagnoser som Tourettes syndrom och autism förekommer också relativt ofta.

Ju fler tillkommande svårigheter man har desto mer komplicerad riskerar naturligtvis tillvaron att bli. Ibland kan man vara i behov av hjälp av samhällets stöd.

Vissa av svårigheterna går att undvika eller begränsa effekterna av om omgivningen förstår hur personen med adhd fungerar och kan anpassa krav och förväntningar till detta.

Adhd-center

Adhd-center erbjuder kurser och grupper för familjer med barn och ungdomar, samt till unga vuxna med diagnostiserad adhd i åldrarna 3-25 år. Hos oss kan du lära dig mer om adhd, få kunskap om strategier som underlättar i vardagen.

Adhd-center

Podden Funka olika

Funka olika är en podd om hur det är att leva med funktionsnedsättning. Podden tar upp olika diagnoser och teman. Lyssna på personliga samtal och råd från experter.