Behandling och stöd

Det som visat sig mest effektivt är så kallad multimodal behandling vilket  innebär att man kombinerar olika typer av insatser, så som psykosociala, pedagogiska och medicinering. Insatser kan behövas både i hemmiljön, skola och på fritiden. Närstående till barn och ungdomar med adhd är ofta i behov av olika former av stöd.

Adhd är ingen sjukdom, det är ett sätt att fungera. Därför handlar inte behandlingsinsatserna om att "bota" adhd. Insatserna är inriktade på att hjälpa personen med adhd utveckla färdigheter och förmågor samt lära såväl personen med adhd som omgivningen att hantera svårigheterna som kan uppstå.

När det gäller behandling finns erfarenhet av verkningsfulla metoder för att begränsa symtomen, höja funktionsnivån och förhindra tillkommande svårigheter. Genom fungerande behandling stärks även självkänslan.

Många upplever att det är svårt att veta var en ska leta efter information eller var en insats ges. Denna samlingssida är till för att du inte ska behöva leta själv efter alla de sidor som innehåller relevant information för dig. Här har vi samlat information om olika typer av insatser som finns för barn och ungdomar med adhd och var du kan vända dig inom Region Stockholm. 

Mer information om adhd

I familjer där någon har adhd finns ofta ett stort behov av att lära sig mer genom att ta del av kurser, föreläsningar, texter och diskutera med andra. 

Adhd och medicin

Efter en fastställd adhd-diagnos brukar familjer erbjudas läkemedelskonsultation och eventuell behandling. Enligt de rekommendationer som finns ska medicinering alltid kombineras med psykosociala och pedagogiska insatser, såsom föräldrautbildning och insatser i förskola och skola.

Stöd och behandling vid psykisk ohälsa

Personer med adhd kan också ha andra tillkommande problem och svårigheter och behöva stöd och hjälp för dessa.

Kognitivt stöd

Med kognitivt stöd menas hjälpmedel och strategier som ska underlätta fungerandet i vardagen.

Anpassningar och stöd i skolan

Många barn och ungdomar är i behov av anpassningar i skolan för att skolsituationen ska fungera så bra som möjligt. 

Stöd från kommunen

Familjer kan vara i behov av olika typer av stöd från kommunen, exempelvis anhörigstöd och olika typer av stöd från socialtjänsten.

Ekonomiskt stöd

Föräldrar till barn och unga med adhd kan ha möjlighet till olika typer av ekonomiskt stöd.