Vilket stöd kan vi få?

Barn som inte har en fastställd diagnos men uppvisar svårigheter inom olika områden kan behöva stöd inom vissa områden. Nedan kommer information om stöd som kan vara aktuellt även om barnet inte uppfyller diagnoskriterierna för adhd.

Stöd och behandling vid psykisk ohälsa

Här har vi samlat information om var du kan vända dig vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

Struktur i vardagen och kognitivt stöd

Med kognitivt stöd menas hjälpmedel och strategier som ska underlätta fungerandet i vardagen. Här har vi samlat information som kan vara aktuellt för barn som behöver mer stöd med exempelvis struktur i sin vardag.

Stöd från kommunen

Familjer kan vara i behov av olika typer av stöd från kommunen, exempelvis föräldrstöd eller rådgivning. Här har vi samlat olika tips om vilket stöd som kan finnas via din kommun.

Stöd i skolan

Många barn och ungdomar är i behov av anpassningar i skolan för att skolsituationen ska fungera så bra som möjligt. Skolans anpassningar ska utgå från individens behov, oavsett om barnet har en diagnos eller inte. Här har vi samlat information om skolsituationen.