En person står och anmäler sig till sitt vårdbesök via en självinchecklingsterminal. Foto: Yanan Li

Myndigheter

På den här sidan har vi samlat länkar till de myndigheter du kan vända dig till när du behöver hjälp

Skolinspektionen

Skolinspektionen arbetar för att alla barn och elever ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö och ser till att skolorna följer lagar och regler.

Skolverket

Skolverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar att styra och stödja den svenska förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Ansvarar för att sätta ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas till exempel genom att ta fram kursplaner, ämnesplaner, bedömningskriterier, prov, föreskrifter och allmänna råd. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, elever och vuxna oavsett funktionsnedsättning ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Arbetet bedrivs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, kompetensutveckling, tillgängliga läromedel och statsbidrag. 

Barn- och elevombudet (BEO)

BEO bevakar barns och elevers rättigheter och utreder uppgifter om kränkningar i skolan. BEO kan även kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för kränkningar och mobbning. En annan viktig uppgift är att informera om skollagens bestämmelser om nolltolerans mot kränkningar och mobbning: 

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. I uppdraget ingår bland annat att bevaka krav som diskrimineringslagen ställer på förskolor, skolor, högskolor och andra utbildningsanordnare. Det handlar både om förbudet mot diskriminering och krav på främjande och förebyggande arbete i form av så kallade aktiva åtgärder,

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Försäkringskassan

Försäkringskassan utreder och beslutar om rätt till ersättning från socialförsäkringen. I den ingår bland annat ersättningar som barnbidrag, föräldrapenning, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och sjukpenning.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I uppdraget ingår bland annat att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik.