Stöd och behandling

På denna sida kan du läsa en sammanfattning om olika typer av stöd och behandling vid adhd.

Utredningen ger en grund till fortsatt stöd och behandling. Det mest effektiva är att kombinera medicinering med psykosociala och pedagogiska insatser.

Hittar du sätt att hantera svårigheter och får utveckla färdigheter och förmågor i lagom takt, ökar också din självständighet och ditt självförtro­ende.

Det är viktigt att behandlingsmetoderna är evidensbaserade och att effekterna är vetenskapligt utvärderade. Socialstyrelsen har publicerat ett nationellt kunskapsstöd för insatser vid adhd och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skapat ett nationellt vård- och insatsprogram, VIP, för adhd.

Kunskap om diagnosen

Rådgivning och utbildning om adhd, så kallad psykopedagogik, ska utgöra basen i insatserna. För att förstå sig själv eller kunna bemöta någon med adhd på ett bra sätt behöver man förstå vad funktionsnedsättningen innebär just för den individen och vilka styrkor personen har. På så sätt blir det lättare att hitta strategier för att handskas med vardagen.

Föräldrastöd

Efter en psykopedagogiskt inriktad föräldrautbildning kan föräldrar behöva ytterligare stöd i föräldrarollen. Detta kan exempelvis gälla föräldrar med adhd eller andra egna utmaningar. Även föräldrar till barn eller ungdomar med ett särskilt utmanande beteende, till exempel trots och aggressivitet, hör till dem som kan behöva extra stöd.

Psykologisk behandling vid adhd hos vuxna

Forskning visar att anpassade former av psykoterapi för vuxna med adhd har positiva effekter. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den metod som har starkast vetenskapligt stöd. Kognitiv beteendeterapi som är anpassad till personer med adhd, kan ges både som gruppbehandling och individuell behandling.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling kan vara en del av behandlingen vid adhd. Syftet är att hjälpa personer med adhd att fungera bättre i vardagen genom att förbättra uppmärksamheten och minska hyperaktiviteten och impulsiviteten. Läkemedlen kan öka förutsättningarna för inlärning och socialt samspel. Det kan även bidra till att psykosociala och pedagogiska stödinsatser får större effekt.

Kognitivt stöd som hjälpmedel

Både barn och vuxna med adhd kan behöva hjälp att planera och organisera sin vardag, passa tider och komma ihåg vad de ska göra. Olika typer av kognitivt stöd kan vara till hjälp i vardagsrutinerna. Kognitivt stöd kan bestå av en överskådlig kalender, ett schema med bilder som delar upp en aktivitet i flera steg, tidur och klockor eller olika påminnelsehjälpmedel. Flera av dessa typer av kognitivt stöd finns som mobilappar.

Samtidiga svårigheter

Det är vanligt att både barn och vuxna med adhd har sömnproblem. Det kan vara svårt att komma till sängs, somna och sova bra under natten. Uppmärksamheten under dagtid försämras om du inte är utvilad.

Det är också vanligt att personer med adhd har andra samtidiga svårigheter. Det kan vara inlärningsproblem som dyslexi, dyskalkyli, motoriska- och perceptuella svårigheter, autismspektrumdiagnos (ASD) och Tourettes syndrom.

Sociala beteendeproblem som trots och uppförandestörning, sviktande självkänsla, oro, ångest och depression kan även tillkomma. Ju fler samtidiga svårigheter man har desto mer påverkas tillvaron negativt. Ibland kan man vara i behov av hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin.

Vill du veta mer?

Här kan du som vill läsa mer hitta fördjupad information om insatser och var du vänder dig för stöd och behandling i Region Stockholm.