Könsskillnader

Tidigare fanns föreställningen bland både forskare och inom vården att endast pojkar kunde ha adhd. Forskningen bedrevs därför länge i huvudsak på pojkar och män. Idag vet man att även flickor och kvinnor har adhd, men symtom och svårigheter visar sig ofta på andra sätt. Flickors och kvinnors utmaningar och specifika behov upptäcks ofta senare än hos pojkar och män vilket försvårar deras möjligheter att få rätt stöd och insatser.

De senaste årens forskning visar att adhd har stora likheter mellan könen men att symtomen kan vara av mer inåtvänd karaktär hos flickor och kvinnor. Eftersom den typen av symtom är mindre störande för omgivningen finns det en risk att problemen inte känns igen och uppmärksammas. Andelen diagnostiserade flickor ökar i takt med att kunskapen på området ökar, vilket tyder på att flickor tidigare varit underdiagnostiserade.

Orsakerna till könsskillnaderna vid adhd är inte helt klarlagda. Förmodligen beror det på både biologiska, sociala och kulturella faktorer.

Vill du läsa mer om flickor och adhd?