Extra anpassningar och särskilt stöd

Alla barn och elever i samtliga skolformer och fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det är en övergripande målsättning som ska utmärka utbildningen och som ligger till grund för det som föreskrivs närmare i läroplanerna om undervisningens individualisering. Källor: 3 kapitlet 2 § skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 662.

Extra anpassningar och särskilt stöd är två stödinsatser som ditt barn har rätt till för att nå sin fulla potential. Man behöver inte ha diagnos för att få hjälp.

När du uppmärksammar att ditt barn skulle behöva stöd i skolan får du vända dig i första hand till mentor eller rektor. Det är rektorn som har yttersta ansvaret för att anpassningar eller särskilt stöd. Anpassningar gäller hela skolsituationen i både klassrummet på raster och i matsalen.

Extra anpassningar ges om eleven riskerar att inte uppfylla bedömnings- eller betygskriterier i ett eller flera ämnen. Exempel på anpassningar kan vara extra tydliga instruktioner, hjälp att sätta upp mål för utbildningen, planera och strukturera skoldagen eller hjälp från en speciallärare som arbetar med eleven under en begränsad tid.

Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som sätts in när extra anpassningar inte räcker till eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Insatserna är mer omfattande och varaktiga än särskilt stöd. Insatserna kan bestå av till exempel regelbundna kontakter med en speciallärare, en elevassistent som finns tillgänglig under skoldagen eller placering i en särskild undervisningsgrupp. Särskilt stöd ges utifrån ett åtgärdsprogram som skolan framställer skriftligt. Det är en konkret plan som fastställer vilka åtgärder ska ges och vem som ansvarar för varje åtgärd. Vårdnadshavare och barn kan vara med när åtgärdsprogrammet tas fram.

Barn med funktionsnedsättning kan även få anpassningar och stöd vid nationella prov. Det kan vara till exempel att barn skriver prov på dator eller använda talsyntes.

Om du inte är nöjd med det stödet som skolan ger får du vända dig: i första hand till lärare och rektorn. Om hjälpen uteblir för du vända dig till huvudmannen för skolan, det vill säga kommunen där du bor om ditt barn går i en kommunalskola eller styrelsen för den privata skolan ditt barn går i. Om detta hjälper inte får du lämna uppgifter om missförhållanden till Skolinspektionen.

www.skolinspektionen.se/inspektion/missforhallanden-i-skolan/