Att ställa diagnos

Diagnosen adhd ställs av läkare och/eller psykolog med hjälp av diagnos­manualen DSM-5, som används inom psykiatrin. För att  diagnosen ska ställas måste svårigheterna vara ovanligt stora i förhållande till ålder, ha funnits sedan minst sex månader tillbaka och skapa stora problem i vardagen i många olika situationer. Flera av symtomen ska ha funnits före tolv års ålder.

Målet med utredningen är att förstå hur personen fungerar. Både styrkor och svårigheter lyfts fram för att hitta sätt att hantera vardagen. I utredningen är det viktigt att utesluta andra orsaker till den bristande uppmärksamheten.

Beroende på hur omfattande symtomen är graderas funktionsnedsättningen som:

  • Lindrig: Få eller inga symtom utöver vad som krävs för Symtomen orsakar en lättare nedsättning av förmågan att fungera socialt eller i skola/arbetsliv.
  • Måttlig: Symtomen och funktionsnedsättningen ligger mellan ”lindrig” och ”svår”.
  • Svår: Många symtom utöver de som krävs för diagnosen, eller flera, särskilt svåra symtom som orsakar stor nedsättning av förmågan att fungera socialt eller i skola/arbetsliv

Utredningen sammanfattas i ett skriftligt utlåtande. Resultatet ska presenteras för den som blivit utredd och för viktiga närstående. När barn utreds bör förskole- eller skolpersonalen få information av utredningsteamet, om föräldrarna önskar det.