Central koherens

En människa som tittar på hundra träd ser en skog. Det beror på att vi försöker sätta ihop våra intryck till en helhet. Vissa studier visar att personer med autism har svårt att göra det. De ser bara de olika delarna. För dem blir träden aldrig en skog.

Central koherens handlar om hur människor sorterar information från omvärlden. Normalt sett försöker vi samla ihop informationen till en sammanhängande (koherent) helhet. Till exempel bildar många människor i en rad en kö. Rynkade ögonbryn tillsammans med höjd röst signalerar ilska. Ett leende, avslappnat ansikte betyder att personen är glad. Om man inte kan sätta ihop information på detta sätt, blir omvärlden fragmentarisk, osammanhängande och mycket svår att förstå.

Den centrala koherensen varierar

Olika personer har olika grad av central koherens. En person som har svag central koherens analyserar varje detalj för sig. Stark central koherens betyder att personen fokuserar på det grundläggande budskapet med informationen och hoppar över detaljerna. Vilken central koherens en person har kan också påverkas av vad informationen handlar om och i vilken situation personen befinner sig.

Att undersöka central koherens

I studier av central koherens används ibland pussel. Resultat har visat att barn utan autism har lättare att lägga ett pussel om det finns en bild på. Men det gäller inte för barn med autism. De får ingen hjälp av det sammanhang som bilden ger och kan ofta lägga pusslet lika snabbt med bilden nedåt. Det kan tyda på att barn med autism har svag central koherens.

Studien med pusslet bygger på synintryck. Det finns också studier där man försöker mäta förmågan att utnyttja sammanhanget för att bättre lösa en uppgift. Till exempel har forskare undersökt hur barn med autism minns. Resultaten visar att barn med autism inte har lättare att minnas ord om de sätts in i meningar, vilket andra barn har. Sammanhanget påverkar alltså inte deras förmåga att minnas. Även detta talar för att barn med autism har svag central koherens.

Mer forskning krävs

Än så länge har få studier på central koherens gjorts. Resultaten som finns är inte heller tydliga. Vissa resultat stödjer teorin att barn med autism och Aspergers syndrom har svag central koherens. Det skulle betyda att de inte blir hjälpta av sammanhanget när det gäller att förstå sin omvärld. Men det är inte helt säkert att undersökningarna mäter det vi tror att de gör. Resultaten kan också bero på andra problem hos de testade personerna, till exempel svårighet att byta perspektiv eller att de tolkar språket alltför bokstavligt. Det krävs alltså mer forskning innan vi helt kan förstå kopplingen mellan central koherens och autism eller Aspergers syndrom.

Central koherens vid autism
och Aspergers syndrom

En person med mycket svag central koherens kan inte dra nytta av i vilken miljö och i vilket sammanhang en mening uttalas. Frågan "Kan du skicka potatisen?" är egentligen en uppmaning, när den uttalas vid matbordet och alla inte har fått potatis på sina tallrikar än. Men utan det sammanhanget kan det lika gärna betyda "Har du förmågan att skicka potatisen?"

Om personer med autism generellt har svag central koherens kan det förklara en del av deras svårigheter att kommunicera. Framför allt gäller det förmågan att förstå och använda språket i ett praktiskt sammanhang. Men central koherens påverkar inte bara språket, utan hela tillvaron. För att förstå hur världen fungerar och varför människor beter sig som de gör, måste man kunna knyta ihop information från flera olika håll till en begriplig helhet. Svag central koherens gör att världen blir mycket svår att förstå sig på.

Central koherens och Aspergers syndrom

Det finns väldigt få studier på central koherens och Aspergers syndrom. Två studier från 1990-talet pekar dock på att även personer med Aspergers syndrom har svag central koherens.