Samverkan med andra

För att habiliteringen ska nå sitt syfte, samarbetar Habilitering & Hälsa med andra verksamheter, både inom Region Stockholm och länets kommuner och stadsdelar.

Samverkan kring barn och ungdomar

Samordnad individuell plan (SIP)

När det finns behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan den enskilde  få stöd genom en samordnad plan.

SIP på 1177.se

BUS-policyn

Kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har en gemensam överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS). Syftet med överenskommelsen är att utveckla och förbättra samverkansstrukturerna mellan förskolan, grundskolan, gymnasiet, socialtjänsten, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin och barnmedicin.

Barn i behov av särskilt stöd på storsthlm.se

Uppföljningsprogram för barn med CP

Habilitering & Hälsa arbetar tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset med ett uppföljningsprogram för barn med cerebral pares och liknande symtom.

CPUP, som den systematiska uppföljningen kallas, har bland annat som mål att de barn som riskerar att drabbas av muskelförkortning, höftluxation eller andra felställningar ska få behandling i tid. Ju tidigare mindre förändringar hos barn med CP kan upptäckas, desto större blir möjligheten att förhindra eller senarelägga mer omfattande åtgärder, såsom kirurgiska ingrepp.

CPUP innebär också att det samlas kunskap om utveckling av rörelsefunktionen och om när felställningar uppkommer, samt hur olika behandlingsinsatser påverkar funktionen. Det bygger på samverkan mellan föräldrar, habiliteringspersonal, habiliteringsläkare, ortoped och andra berörda.

Uppföljningsprogram för Cerebral pares på cpup.se

Samarbete med Stockholms habiliteringsenheter

Habilitering & Hälsa har ett samverkansavtal med Stockholms stads habiliteringsenheter. På habiliteringsenheterna får barn i åldrarna 2-6 år med motoriska funktionsnedsättningar träna. Träningen sker på ett lefullt sätt tillsammans med jämnåriga barn i liknande situation.

Stockholms habiliteringsenheter på stockholm.se

Samverkan kring vuxna

Det är viktigt att inte vänta med samverkan till behov uppstår. Därför samarbetar Habilitering & Hälsa kontinuerligt med kommunens LSS-verksamheter, med vuxenpsykiatrin, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och med personer individens övriga nätverk. Det är nödvändigt att samarbeta med personer i individens miljö för att nå syftet med habiliteringen.

Habiliteringsläkaren inom verksamheten har ett särskilt uppdrag att stärka den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning. Det gäller särskilt personer med flerfunktionsnedsättning och övergången mellan barn och vuxensjukvård.

Habilitering & Hälsas kvalitetsarbete

Samordnad individuell plan (SIP)

När det finns behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan den enskilde  få stöd genom en samordnad plan.

SIP på 1177.se

Samarbete med sjukhus

Vi arbetar i hög utsträckning tillsammans med den sjukhusanknutna habiliteringen som finns exempelvis på Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sachsska barnsjukhuset och Barnens sjukhus i Huddinge.

Vi samarbetar också med den rehabiliteringsmedicinska kliniken för vuxna med funktionshinder. Kliniken tillhör Danderyds sjukhus men är placerad i Huddinge sjukhus. Till den kliniken hör även ett team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Habiliteringsuppdrag inom Region Stockholm på 1177.se

Det sker även ett samarbete med andra kliniker inom sjukhusen, till exempel ortopedi, hörselhabilitering och syncentral.

Samverkan med andra vårdgivare

När det finns behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan den enskilde  få stöd genom en samordnad plan, kallad SIP.

SIP på 1177.se

Habiliteringsläkaren i verksamheten har uppdraget  samverka och öka kunskapen inom vårdgrenar som primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård.

Samverkan inom forskning

Habilitering & Hälsa kan delta i forskningsprojekt som intitierats av andra aktörer. 

Kontakta oss

Följ funktion i fokus så missar du inget

Följ oss och prenumerera

Du kan prenumerera på vår tidning. Du kan också följa oss genom vårt nyhetsbrev Funktion i fokus och på sociala medier.