Kvalitet och uppföljning

Vi arbetar för en trygg och säker vård. Vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bidrar till att utveckla verksamheten.

Habiliteringsläkaren stärker den medicinska vården för vuxna

Habiliteringsläkaren är en resurs för hela verksamhetsområdet och har ett övergripande uppdrag att stärka den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning. Det gäller särskilt personer med omfattande funktionsnedsättningar, och övergången mellan barn- och vuxensjukvård.

I uppdraget ingår att samverka och öka kunskapen inom vårdgrenar som primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård, och att ge läkarkonsultation till habiliteringens personal. Habiliteringsläkaren representerar också verksamheten i utredningar och i nationella och regionala utvecklingsprojekt.

Annika Brar, psykiatriker, är habiliteringsläkare

Aktuella projekt

  • Samarbete med ungdomsmottagningarna "Ung Funk"
  • Samarbete med psykiatri SLSO kring vuxna med ASD

Sakkunniga inom hälsoprofessionerna

Sakkunniga har en viktig roll i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. De analyserar och identifierar verksamhetens utvecklings- och kompetensbehov och tar fram beslutsunderlag på uppdrag av ledning och FoUU-chef, både enskilt och som grupp.

Sakkunniga samordnar också:

  • metodträffar
  • professionsspecifik introduktionsutbildning
  • utbildningsgrupper för personalutbildning

Habilitering & Hälsas sakkunniga

Lina Karlsson, sakkunnig arbetsterapeut. Verksam vid Habiliteringscenter Söderstaden, teamet för barn och ungdomar med och autism.

Maria Forsström, sakkunnig kurator. Arbetar som kurator vid Habiliteringscenter Flemingsberg, teamet för barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Clara Norberg Averbo, sakkunnig logoped. Verksam vid Habiliteringscenter Liljeholmen, teamet för barn med flerfunktionsnedsättningar.

Raija Kjell Lipasti, sakkunnig psykolog. Arbetar som leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Habiliteringscenter Linde, teamet vuxna med autism.

Eva Ormberger Hedman, sakkunnnig sjukgymnast/fysioterapeut. Verksam som leg. sjukgymnast vid Habiliteringscenter Flemingsberg, teamet för barn.

Susanne Ljunglöf, sakkunnig specialpedagog. Arbetar vid Habiliteringens resurscenter med utbildningar, metodutveckling och som behandlare.

Likvärdig vårdplanering genom habiliteringsprogram

Genom standardiserad vårdplanering och strukturerade habiliteringsprogram strävar vi efter en likvärdig vård av hög kvalitet inom hela länet. Vi följer upp vårdplaner och insatserna årligen.

Habiliteringsprogrammen är vår katalog över prioriterade insatser.  De utvecklas i takt med nya arbetssätt och rön. Strukturen i Habiliteringsprogrammen bygger på bland annat på världshälsoorganisationen WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Riksdagens nationella modell för öppna prioriteringar.

Samordnare för habiliteringsprogram är Ulrika Långh

ICF, klassificering och koder på socialstyrelsen.se 

Nationella modellen för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård

Trygg och säker vård

Vi strävar efter att ge en trygg och säker vård. Det gör vi genom ett löpande patientsäkerhetsarbete, samverkan med andra och uppföljning. 

Trygg och säker vård på slso.sll.se

Vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Garantin anger inom vilka tidsgränser som vård ska erbjudas från Regionen. Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet.

Vårdgaranti i Stockholms län på 1177.se

När barn är anhörig till vuxen med funktionsnedsättning

I svensk lag och i FN:s barnkonvention står det bland annat att barn har rätt att få information om sin förälders funktionsnedsättning. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård ska också särskilt uppmärksamma barns behov av information, råd och stöd. På våra habiliteringscenter för vuxna finns det barnombud.

Barnsamordnare är Anna Sellgren, kurator. 

Kunskapsteam för sällsynta hälsotillstånd

Kunskapsteamen för sällsynta hälsotillstånd inom Habilitering & Hälsa har till uppgift att samordna och sprida kunskap om bland annat Williams syndrom, AMC, Retts syndrom och MMC internt. Kunskapsteamen samordnas av Motorik- och träningscenter inom Habilitering & Hälsa. 

Så följer vi upp vår kvalitet

För att veta vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre följer vi upp ett antal olika mått. Vi tittar bland annat på:

  • Hur länge man får vänta innan man får komma till oss (vårdgarantin).
  • Om de som får insatser hos oss har varit med och tagit fram en plan för vad vi ska arbeta med tillsammans (vårdplan).
  • Om vårt bemötande varit gott (genom en årlig patientenkät).
  • Om den fysiska och kognitiva tillgängligheten upplevs som god (patientenkät).

I kvalitetsbokslutet från Stockholms läns sjukvårdsområde kan man ta del av av Habilitering & Hälsas kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete på Stockholms läns sjukvårdsområde