Kvalitet och uppföljning

Vi arbetar för en trygg och säker vård. Vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete bidrar till att utveckla verksamheten.

Habiliteringsläkaren stärker den medicinska vården för vuxna

Habiliteringsläkaren har ett övergripande uppdrag att stärka den medicinska vården för vuxna med funktionsnedsättning. Det gäller särskilt personer med omfattande funktionsnedsättningar, och övergången mellan barn- och vuxensjukvård.

I uppdraget ingår att samverka och öka kunskapen inom vårdgrenar som primärvård, psykiatri och övrig specialiserad vård, och att ge läkarkonsultation till habiliteringens personal. Habiliteringsläkaren representerar också verksamheten i utredningar och i nationella och regionala utvecklingsprojekt.

Annika Brar, psykiatriker, är habiliteringsläkare

Habiliteringsläkaren svarar 

Sakkunniga och specialisttjänster inom hälsoprofessioner

Sakkunniga har en viktig roll i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete. De analyserar och identifierar verksamhetens utvecklings- och kompetensbehov och tar fram beslutsunderlag på uppdrag av ledning och FoUU-chef, både enskilt och som grupp.

Under våren 2021 tillsattes den första specialisttjänsten. Sakkunniguppraget ingår i specialisttjänsten.

Specialisttjänster - kompetensutveckling

Sakkunniga samordnar också:

  • metodträffar
  • professionsspecifik introduktionsutbildning
  • utbildningsgrupper för personalutbildning

Habilitering & Hälsas sakkunniga och specialisttjänster

Marita Rosengren, specialistarbetsterapeut. Verksam vid Habiliteringscenter Tullinge vuxna.

Maria Forsström, sakkunnig kurator. Arbetar som kurator vid Habiliteringscenter Flemingsberg, teamet för barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Lisa Westfors, sakkunnig logoped. Verksam vid Autismcenter små barn som logoped, certifierad beteendeanalytiker och metodstödjare.

Tiina Holmberg-Bergman, specialistpsykolog. Är leg. psykolog KBT och beteendeanalytiker och arbetar som handledare på Habiliteringens resurscenter och är doktorand vid KI.

Christina Adler-Carlson, sakkunnig specialpedagog. Arbetar vid Habiliteringscenter Mörby barn.

Cecilia Mårtensson, specialistsjukgymnast. Verksam som leg. sjukgymnast vid Habiliteringscenter Haninge barn.

Likvärdig vårdplanering genom habiliteringsprogram

Genom standardiserad vårdplanering och strukturerade habiliteringsprogram strävar vi efter en likvärdig vård av hög kvalitet inom hela länet. Vi följer upp vårdplaner och insatserna årligen.

Habiliteringsprogrammen är vår katalog över prioriterade insatser.  De utvecklas i takt med nya arbetssätt och rön. Strukturen i Habiliteringsprogrammen bygger på bland annat på världshälsoorganisationen WHO:s internationella klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Riksdagens nationella modell för öppna prioriteringar.

Samordnare för vårdprocesser och habiliteringsprogram är Ulrika Långh, Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och Med.dr.

ICF, klassificering och koder på socialstyrelsen.se 

Nationella modellen för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård

Trygg och säker vård

Vi strävar efter att ge en trygg och säker vård. Det gör vi genom ett löpande patientsäkerhetsarbete, samverkan med andra och uppföljning. 

Trygg och säker vård på slso.sll.se

Vårdgarantin

Vårdgarantin är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Garantin anger inom vilka tidsgränser som vård ska erbjudas från Regionen. Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet.

Vårdgaranti i Stockholms län på 1177.se

Psykisk ohälsa

Att känna igen, uppmärksamma och agera vid misstanke om psykisk ohälsa är en viktig del av habiliteringens uppdrag. Habilitering & Hälsa behandlar inte psykisk ohälsa, däremot ger vi psykologiskt stöd och arbetar preventivt. Det kan handla om att ställa frågor om hälsa och levnadsvanor, stärka förmågan att hantera stress och kris och att ge en ökad förståelse för funktionsnedsättningen. Vid misstanke om psykisk ohälsa hänvisar vi eller remitterar till primärvård, BUP eller vuxenpsykiatrin.

Om akut vård på habilitering.se

Missförhållanden, hot och våld

Vi har rutiner för att att uppmärksamma och agera vid misstanke om hot och våld eller missförhållanden. 

När barn är anhörig till vuxen med funktionsnedsättning

I svensk lag och i FN:s barnkonvention står det bland annat att barn har rätt att få information om sin förälders funktionsnedsättning. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård ska också särskilt uppmärksamma barns behov av information, råd och stöd. På våra habiliteringscenter för vuxna finns det barnombud. Det finns också en barnrättssamordnare med ansvar för barnperspektivet på både barn och vuxenheter.

Barn med förälder som har en funktionsnedsättning

Kunskapsteam för sällsynta hälsotillstånd

Kunskapsteamet för sällsynta hälsotillstånd inom Habilitering & Hälsa har till uppgift att samordna och sprida kunskap om det sällsynta perspektivet i habiliteringen, exempelvis anpassningar. Det gäller alla sällsynta hälsotillstånd. Teamet finns som ett komplement till det stöd som patienter och närstående får på habiliteringscenter. Teamet samverkar bland annat med Centrum för sällsynta diagnoser och patientföreningar.

Samordnare för kunskapsteamet är Eva Svensson, enhetschef, Motorik- och träningscenter.

Kort om sällsynta hälsotillstånd 

Så följer vi upp vår kvalitet

För att veta vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre följer vi upp ett antal olika mått. Vi tittar bland annat på:

  • Hur länge man får vänta innan man får komma till oss (vårdgarantin).
  • Om de som får insatser hos oss har varit med och tagit fram en plan för vad vi ska arbeta med tillsammans (vårdplan).
  • Om vårt bemötande varit gott (genom en årlig patientenkät).
  • Om den fysiska och kognitiva tillgängligheten upplevs som god (patientenkät).

I kvalitetsbokslutet från Stockholms läns sjukvårdsområde kan man ta del av av Habilitering & Hälsas kvalitetsarbete.

Kvalitetsarbete på Stockholms läns sjukvårdsområde